Vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 739/133/2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023, se prelungesc contractele de furnizare de servicii medicale, inclusiv programele naționale de sănătate, până la data de 30.06.2024, pentru furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS Iași.

   În acest sens, menționăm faptul că actele adiționale de prelungire se comunică prin intermediul platformei Filezilla și pot fi asumate și transmise prin utilizarea semnăturii electronice extinse, conform prevederilor legale în vigoare.