Nr. crt. Denumirea formularului Explicații 
1. Formularul E104 

Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reședință

 

Persoanele care au nevoie sa confirme perioadele- tip risc asigurat : boala,maternitate sau paternitate efectuate in Romania, trebuie să transmită:

 

 • Cerere – descarca aici
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele beneficiarului
2. Formularul E106 / S1

Atestat privind dreptul la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care își au reședința într-un alt stat decât statul competent.

Acest formular se adresează:

 • Lucrătorilor salariați sau independenți precum și membrilor familiei lor, care au reședința împreuna cu ei pe teritoriul altui stat membru UE;
 • Membrilor familiei șomerului;
 • Studenților cu bursă ERASMUS;
 • Lucrătorilor transfrontalieri.

Formulare și documente necesare pentru eliberare:

 • Cerere – descarca aici
 • Declaratie pe proprie răspundere ( în cazul lucrătorului transfrontalier) - descarca aici
 • Act de identitate al beneficiarului (copie și original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie și original pentru conformitate) și procura legalizată în cazul în care cererea este făcută de altă persoană în numele beneficiarului
 • Adeverință de salariat / Adeverință de student - original
 • Contract de muncă - copie
 • Contract de detașare - copie
 • Formularul A1 emis de Casa de Pensii și Asigurari Sociale (in cazul în care solicitantul este lucrător detașat)
 • Dovada reședinței în statul pentru care se solicită formularul
3. Formularul E001 Formular general pentru:
 • Solicitare de informații
 • Comunicare de informații
 • Solicitare de formulare
4. Formularul E107

Cerere de atestat privind dreptul la prestațiile în natură

 • Instituţia de la locul de şedere sau de reşedinţă căreia i-a fost adresată o cerere de acordare a unor prestaţii de asigurări de boală sau maternitate va solicita instituţiei competente, prin intermediul formularul E 107, eliberarea certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european, necesar pentru acordarea prestaţiilor în natură pe teritoriul statului de şedere sau de reşedinţă.
5. Formularul E108 Notificarea suspendării sau suprimării dreptului la prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate (Persoane care au reședința în alt stat decât statul competent)
6. Formularul E109 / S1

Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate și actualizarea listelor

    Acest formular se adresează mebrilor familiei lucrătorului salariat sau independent care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU.

    Formularul E 109 este întocmit pentru a permite membrilor familiei lucrătorului care nu îşi au reşedinţa împreună cu acesta să beneficieze de prestaţiile în natură de boală şi maternitate, acordate în contul instituţiei competente de instituţia din locul de reşedinţă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pe care aceasta din urmă o aplică.

Documente necesare:

 • Cerere - descarca aici
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat - original
 • Dovada reședinței în statul pentru care se solicită formularul
7. Formularul E112 / S2

Atestat privind menținerea dreptului la prestațiile în curs pentru asigurarea de boală – maternitate  (în cazul adulților)

 • Cerere- descarca aici
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat - original
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei

(în cazul minorilor)

 • Cerere - descarca aici
 • Act de identitate/certificat de nastere al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate pentru ambii parinti (copie si original pentru conformitate)
 • Dovada ca figureaza pe lista unui medic de familie aflat in contract cu CAS IS
 • Dosar medical (copii ale documentelor medicale)
 • Raport medical (model tipizat - original)
 • Acceptul clinicii din statul membru UE unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale cu precizarea obligatorie a perioadei.

Notă: ** Raportul medical va conţine recomandarea pentru efectuarea tratamentului în străinătate, iar dosarul medical va conţine ca elemente de ordin general, înscrisuri medicale din care să rezulte diagnosticul. Din raportul medical trebuie să rezulte diagnosticul şi faptul că serviciul medical solicitat care face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiaza asiguratii in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania nu poate fi efectuat într-un interval de timp normal, în niciuna din unităţile sanitare din România luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evolutia probabilă a bolii. De asemenea trebuie precizat în mod explicit şi argumentat motivul pentru care acest serviciu medical nu poate fi acordat într-un interval de timp normal într-o unitate sanitară din România. Raportul medical trebuie întocmit de un medic dintr-un spital clinic universitar  aflat în relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România. Toate aceste documente trebuie să fie semnate şi ştampilate.**

Formularul E112 - Raport medical
8. Formularul E115

Cerere de prestații în bani pentru incapacitate de muncă

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Certificat pentru incapacitate de munca
9. Formularul E116

Raport medical privind incapacitatea de muncă (boală, maternitate, accident de muncă, boală profesională

10. Formularul E117 Acordarea de prestații în bani în caz de maternitate și de incapacitate de muncă  
11. Formularul E118 Notificarea nerecunoașterii sau a încheierii incapacității de muncă 
12. Formularul E120

Atestat privind drepturile la prestațiile în natură pentru solicitanții de pensie și membrii familiei lor

Formularul E 120 este utilizat pentru lucrătorii salariaţi şi independenţi care încetează a mai avea dreptul la prestaţii în natură conform legislaţiei ultimului stat competent, ca urmare a activităţii precedent exercitate, în timp ce o cerere de pensionare este în curs de instrumentare.

Documente necesare:

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate(copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat - original
 • Copie cerere pensionare inregistrata
 • Dovada de reședință în statul pentru care se solicită formularul
13. Formularul E121  / S1

Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiilor acestora și actualizarea listelor

Acest formular se adresează pensionarilor şi membrilor familiei care îşi au reşedinţa pe teritoriul altui stat membru EU.

Documente necesare pentru obținere:

 • Cerere -  descarca aici
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Decizie pensionare (copie)
 • Ultimul talon de pensie (copie)
 • Dovada resedinta - traducere legalizata
14. Formularul E125 Extras individual privind cheltuielile efective  
15. Formularul E126

Stabilirea tarifelor în vederea rambursării prestațiilor în natură

 • Cerere  – descarca aici
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de salariat / asigurat - original
 • Facturi si chitante, orice alte dovezi ale plății serviciului medical
 • Documente medicale
16.  

Cerere privind asistenţa medicală transfrontalieră - Rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate)
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Biletul de internare
 • Documente de plată
 • Programarea la clinica unde s-au primit serviciile medicale
 • Adeverinta de salariat / asigurat - original
 • Documente medicale 
17. Formularul E127 Extras individual privind sumele forfetare lunare
18.

Formularul RTR/RY - Turcia

 

Formularul QUE - Quebec

Acorduri internaționale (RTR/RY, QUE)

 • Cerere
 • Act de identitate al beneficiarului (copie si original pentru conformitate) 
 • Act de identitate (copie si original pentru conformitate) si procura legalizata in cazul in care cererea este facuta de alta persoana in numele beneficiarului
 • Adeverinta de asigurat - original
 • Permis de munca (copie si original pentru conformitate)
 • Permis de sedere (copie si original pentru conformitate)
 • Contract de munca - copie legalizata
 • Livret de familie
 • Adresa de reședință

Notă: