Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii, sunt:
a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.
f) concedii medicale pentru ingrijire bolnav oncologic cod 17
 
Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
Caracteristici
Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, pentru fiecare tip de afecţiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.
Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi, de către medicul specialist, până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care se află şi în una dintre situaţiile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevăzători, care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d).
Concediul si indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de acccident în afara muncii- cod indemnizaţie 01, 05, 06, 12, 13, 14.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prin boală obişnuită, rezultă în urma produsului dintre media zilnică a bazei de calcul şi procentul de 75% duplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum şi de o boală infectocontagioasă din grupa A şi de urgenţe medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 9, rezultă în urma produsului dintre media zilnică a bazei de calcul şi numărul de zile lucrătoare de concediu medical. 


Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă- cod indemnizaţie 10 şi 07.
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de:
a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.


Concedii medicale de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav şi de risc maternal
Concediul şi indemnizaţia de maternitate- cod indemnizaţie 08.
Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. anterior, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora.


Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav- cod indemnizaţie 09.
Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art.27, alineatul 1 din OUG 158/2005 este de maximum 45 de zile calendaristice pe an, pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
 
Concediul şi indemnizaţia de risc maternal- cod indemnizaţie 15.
Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.
Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.

 
Precizări referitoare la concediul medical cod 17  pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani
          Având în vedere prevederile Ordinului  MS/CNAS nr. 1.166/217/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, vă comunicăm următoarele: 
 
 Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani se eliberează persoanei asigurate care, cu acordul pacientului oncologic, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente, de către medicul specialist al pacientului oncologic.
 
 Medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Intervalul de referință pentru urmărirea numărului de zile de concediu medical este de 12 luni calendaristice de la prima zi de concediu medical.
 
 Pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament.  
 
 Pentru persoanele asigurate care îndelinesc condițiile prevăzute de lege și însoțesc pacienții cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani la tratament/ intervenție chirurgicală în ţară, se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidență  persoana cu afecțiuni oncologice, o adeverință pentru însoțitor care servește la eliberarea concediului medical de către medicul specialist, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență însoțitorul. 
 
 Adeverința se solicită utilizând  formularul  CERERE  pentru eliberarea adeverinței pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice cod 17  (link)
 
 În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, beneficiarul concediului are obligația de a transmite de îndată o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurări care are în evidență pacientul cu afecțiuni oncologice, inclusiv prin mijloace de transmitere pe adresa de         e-mail: secretariat@cjasis.ro ; andreea.bota@cjasis.ro ; anca.gafencu@cjasis.ro 
 În situaţia în care pacientul este însoţit la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaraţia sau de către cea cu care persoana asigurată are încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la durata maximă prevăzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a pacientului cu afecţiuni oncologice. Documentele prevăzute se transmit casei de asigurări de sănătate care eliberează certificatul de concediu medical de către persoana asigurată pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.