Procedura privind eliberarea Listei cu serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, suportată din FNUASS direct la sediul CAS Iași sau prin email cu semnătură electronică calificată

 

Potrivit Ordinului MS/CNAS nr.1416/820/2020 asigurații pot obține informații referitoare la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale de care au beneficiat, în anul precedent, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, raportate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și decontate din bugetul FNUASS.

 

  1. Asiguratul formulează o cerere la CAS Iași (modelul cererii se află pe site/la sediul CAS Iași);
  2. Cererea, completată și semnată de către asigurat, sau după caz, reprezentantul legal al asiguratului, se depune la sediul CAS Iași sau se transmite prin email cu semnătură electronică calificată și va fi însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire.Totodată, în cazul solicitărilor adresate direct la sediul CAS Iași asiguratul, sau după caz, reprezentantul legal al asiguratului va prezenta CI/BI pentru verificarea identității asiguratului, respectiv a reprezentantului legal;
  3. În cazul solicitării adresate CAS Iași prin email cu semnătură electronică calificată pentru transmiterea Listei prin intermediul poștei electronice, solicitantul va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării Listei;
  4. CAS Iași pune la dispoziția asiguratului, sau după caz, reprezentantul legal al acestuia, personal sau prin email, conform solicitării acestuia, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la CAS Iași;
  5. În cazul în care Lista este pusă personal la dispoziția asiguratului, sau după caz, reprezentantul legal al acestuia, acesta va menționa pe exemplarul cererii care va fi arhivat la CAS Iași numele în clar, data, semnătura, precum și textul:”am primit informațiile solicitate”;
  6. În cazul în care Lista este pusă la dispoziția asiguratului, sau după caz, reprezentantul legal al acestuia prin email, la exemplarul cererii care va fi arhivat la CAS Iași se atașează email-ul prin care a fost transmisă Lista;
  7. Cererile ulterioare de furnizare a Listei pentru același an calendaristic sau pentru alte perioade decât anul calendaristic anterior solicitării se vor clasa conform normelor în vigoare;

 

Model Cerere Lista Servicii