2024

2023

2022

2021

2020

 

ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR

 

Anunț privind recuperarea sumelor aferente concediilor medicale, depuse de către angajatori prin cereri de restituire - care au fost respinse la plată de către CAS Iași și care se află în termenul general de prescripție de 3 ani.

 

            OUG 74/2021 pentru modificarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, reglementează la art. IV următoarele:

(1) Pentru sumele prevăzute la art. 38 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, respinse la plată de casele de asigurări de sănătate pentru care acestea au întocmit și transmis comunicările de respingere a plății și pentru care angajatorii nu au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență o nouă cerere de restituire însoțită de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul-limită de depunere este data de 31 decembrie 2021.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere și de depunere a cererilor de restituire însoțite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.

(3) Sumele înscrise în cererile de restituire înregistrate la casele de asigurări de sănătate, în afara termenelor prevăzute la alin. (1) și (2), se resping definitiv la plată și nu se decontează din bugetul  Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

               Astfel, în cazul în care nu depuneți o nouă cerere până la data de 31.12.2021, sumele aferente acestora nu se vor mai putea deconta din FNUASS după expirarea termenului de 90 de zile de la data primirii comunicării de respingere.
 

Conducerea CAS Iași

 

 

 

 

Erori frecvente întâlnite în cererile de recuperare depuse de către angajatori,
care conduc la respingerea sau întârzierea la decontare a cererilor
 
 
1. Formularul de cerere de restituire (anexa 10) nu este în formatul actualizat conform Normelor de aplicare a OUG 158/2005, cu modificarile si completările ulterioare. Se au în vedere aici analiticele pentru certificatele emise în contextul pandemiei Covid-19;
2. Necompletarea tuturor rubricilor pe certificatele medicale de către Plătitor;
3. Necompletarea contului bancar pe cerere;
4. Primele 5 zile de Incapacitate temporară de muncă, conform OUG 158/2005, cu modificările și completarile ulterioare, se suportă de către angajator ( exceptie pentru codurile de indemnizație : 51, 07, 08, 09, 10, 15);
5. Nu se menține baza de calcul, zile baza de calcul, media zilnică a bazei de calcul a CM “In continuare”;
6. Lipsa parafei  medic curant și, după caz, a medicului Sef Secție , a medicului de Medicina Muncii  pe exemplarul roz al certificatului;
7. Necompletarea rubricii “Observații” de pe verso certificat medical cu nr. aviz DSP (data si durata perioadei de carantinare) conform  art.11(6) din Anexa 2 a Ordinului MS/CNAS 1092/746/2020, pentru certificatele emise cu cod de indemnizație 07;
8. La cererea de recuperare sume trebuie depuse centralizatorul concediilor medicale și  toate concediile medicale pentru perioada la care se referă cererea, cu excepția instituțiilor publice, care nu solicită decontarea și nu depun la CAS Iași certificatele de concedii medicale pentru izolare/carantina;
9. Angajatorii trebuie să depună cererea de recuperare sume în termenul stabilit de Normele de aplicare a OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, art.69, respectiv 90 zile de la data la care sunt în drept să le solicite.