Având în vedere:

 - H.G. nr. 80/2022 pentru completarea anexei nr. 2 la HG 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;

-  Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 85/29/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractuluicadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022;

- Ordinul ministrului sănătății nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București—Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2,

Precizăm următoarele:

a) Centrele de evaluare sunt structuri funcționale organizate în unități sanitare cu paturi în care se acordă servicii medicale de tip spitalicesc — spitalizare de zi destinate în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID-19.

b) Centrele de evaluare sunt organizate separat față de zona de spitalizare continuă și spitalizare de zi non-COVID-19 cu acces facil la ambulatoriu, serviciul de primiri urgențe, laboratoarele de investigații, cu respectarea criteriilor de organizare spațial-funcționale.

c) Centrele de evaluare au ca structură minimă: cabinet/cabinete de consultații, săli de tratamente, saloane/rezerve cu minimum 2 paturi pentru spitalizare de zi, spații administrative și, după caz, laborator de analize medicale și laborator de radiodiagnostic.

            Conducerea unităților sanitare solicită DSP Iași avizarea modificării structurii unităților sanitare în vederea organizării și funcționării centrelor de evaluare.

            În acest sens, vă solicităm să completați și să transmiteți următoarele documente asumate și prin utilizarea semnăturii electronice extinse calificate a reprezentantului legal:

         În situaţia în care, după încheierea contractului, lista personalului și/sau programul de activitate se modifică, reprezentantul legal are obligația de a anunța casa de asigurări de sănătate despre aceste situații cel târziu în ziua producerii modificării.