Către furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară

 

Având în vedere următorul cadru legislativ:

Ținând cont de clarificările formulate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate asupra modalității de interpretare și aplicare a nornelor specificate mai sus corelativ cu implementarea soluțiilor informatice necesare efectuării raportării serviciilor medicale adiționale în cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat,

Conform Secțiunii „PACHETUL DE SERVICII DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ” – este reglementată acordarea de servicii medicale adiţionale, cu îndeplinirea următoarelor condiții de legalitate:

1.4.1. Serviciile medicale adiţionale reprezintă servicii care se oferă opţional în cabinetele medicilor de familie, exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai în cadrul cabinetelor care au dotarea corespunzătoare.

  1.4.2. Aceste servicii sunt acordate de către medicul de familie în următoarele condiţii:

    a. medicul de familie are competenţă dobândită prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz,

    -  servicii adiţionale: ecografia generală - abdomen şi pelvis;

        NOTA 1: Pentru serviciile de ecografie generală - abdomen şi pelvis se încheie acte adiţionale la contractul/convenţia de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigaţiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor prevăzute în anexa 20 la ordin.

        NOTA 2: Numărul maxim de servicii adiţionale ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.

   b. conform curriculei de pregătire a medicului.

    -  servicii adiţionale: efectuarea spirometriei, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore (ABPM/MATA), măsurarea indicelui de presiune gleznă - braţ, efectuarea şi interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;

        NOTA 1: Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent asistenţei medicale primare, fiind cuantificate prin puncte pe serviciu medical, conform anexei 2 la ordin.

        NOTA 2: Numărul maxim de servicii adiţionale ce pot fi efectuate şi acordate într-o oră, nu poate fi mai mare de 3.”

 

 FAȚĂ DE CELE MENȚIONATE MAI SUS, URMEAZĂ SĂ ȚINEȚI CONT DE FAPTUL CĂ POT FORMULA SOLICITARE DE ÎNCHEIERE ACT ADIȚIONAL PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR MEDICALE ADIȚIONALE, MEDICII DE FAMILIE CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV URMĂTOARELE CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 

SOLICITARE DE ÎNCHEIERE ACT ADIȚIONAL PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR MEDICALE ADIȚIONALE SE VA DEPUNE PÂNĂ LA DATA DE 12.11.2021, ORA 11,00 – CONFORM MODELULUI DE SOLICITARE ATAȘAT PREZENTEI COMUNICĂRI.
 

Vezi formular atasat