I. Având în vedere:

- prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2213/937/2021, art 1 prin care se stipulează: “(…) se prelungeşte până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:

(…)

c) recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, precum şi pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate”;

- prevederile H.G. nr. 1130/22.10.2021, art. 12, alin. 4 prin care se precizează: Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 coroborat cu prevederile art. 12, alin. 8 care precizează: „(...) instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naştere şi altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul on­line, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV2”,    

 

procedura de avizare a recomandărilor de îngrijiri la domiciliu va fi următoarea:

 

1. Asigurații/aparținătorii asiguraților cărora li se recomandă îngrijiri medicale la domiciliu și care nu pot prezenta/depune personal documentul la sediul CAS,  transmit recomandarea de îngrijiri la domiciliu pe e-mail, scanată după exemplarul original, împreună cu declarația anexată acestui referat. Declarația va fi completată de persoana care expediază recomandarea, în calitate de asigurat, membru de familie de grad I sau II, soţ/soţie, o persoană împuternicită legal în acest sens prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau ca reprezentant legal al asiguratului.

2. După verificarea recomandării, numărul vizei și data vizei vor fi trimise ca răspuns către expeditorul mesajului, pe aceeași adresă de e-mail de la care a fost trimisă recomandarea.

3. Recomandarea listată, cu numărul și data comunicate expeditorului, însoțită de semnătura consilierului care verifica pentru viză, se va arhiva la sediul CAS Iași.

4. Asiguratul/aparținătorul va preda recomandarea originală cu numărul și data comunicate în răspuns unui furnizor aflat în relație contractuală cu CAS Iași, care va efectua și va raporta către casa de asigurări de sănătate serviciile efectuate, conform reglementărilor legale în vigoare.

5. Pentru asigurații/aparținătorii asiguraților, care se prezintă personal la sediul instituției și care pot face dovada deținerii Certificatului digital european COVID, se va aplica procedura operațională stabilită la CAS Iași .

 

II. Având în vedere:

- prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 2213/937/2021, art. 1 prin care se stipulează: “(…)se prelungeşte până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii, în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată:

(…)

c) recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, precum şi pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;

d) deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive. În cazul deciziilor pentru dispozitivele medicale acordate prin închiriere, pentru dispozitivele de protezare stomii şi pentru dispozitivele pentru incontinenţă urinară, al căror termen de valabilitate a fost prelungit, se emite o nouă decizie de aprobare, cu precizarea duratei pentru care se prelungeşte decizia iniţială, precum şi taloanele aferente perioadei pentru care a fost prelungită decizia. Atât noua decizie, cât şi noile taloane se transmit persoanei beneficiare prin orice mijloace de comunicare",

 

deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive al căror termen expiră în perioada stării de alertă vor fi prelungite, fie la solicitarea asiguraților/aparținătorilor prin depunerea/transmiterea documentelor la sediul CAS Iași, conform procedurii stabilite, fie prin prelungirea deciziilor anterioare, pe baza documentelor înregistrate în SIUI pentru dosarele de închiriere dispozitive sau procurare dispozitive pentru stomii și incontinență urinară.

Deciziile și, dupa caz, taloanele emise, vor fi transmise/expediate către asigurați/aparținători prin orice mijloc de comunicare.

Prezentele măsuri se vor aplica până la finalul lunii în care încetează starea de alertă declarată potrivit legii.

Declaratie email