Va aducem la cunoștință faptul că, potrivit următoarelor acte normative:

- [ ] H.G. nr. 248/2023 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
- [ ] Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 844/191/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, precum și prelungirea aplicării prevederilor acestuia,
 

      Contractele de furnizare de servicii medicale se prelungesc până la data de 30.06.2023 pentru furnizorii  aflați în relație contractuală cu CAS Iași la data de 31.03.2023. 

        În acest sens, menționăm faptul că actele adiționale de prelungire au fost transmise prin platforma Filezilla / pe e-mail, după caz. Vă adresăm rugămintea de a semna actele adiționale până la data de 03.04.2023, prin utilizarea semnăturii electronice extinse, conform prevederilor legale în vigoare.

        Neasumarea prin semnătură a actului adițional în termenul solicitat atrage după sine încetarea de drept a contractelor, conform legislației în vigoare.

       Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, în cadrul paginilor corespunzătoare domeniilor de asistență medicală, au fost afișate valorile de contract pentru perioada apriilie-iunie 2023.