Având în vedere prevederile H.G. nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022, vă adresăm rugămintea de a participa la o ședință de lucru privind derularea relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate, ce va avea loc la sediul CAS Iași, conform următorului calendar:

 

 

Nr.crt.

Tipuri de furnizori de servicii medicale

Data întâlnirii

Ora

1

Furnizori de servicii medicale în asistența medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile paraclinice

22.06.2022

12:30

2

Furnizori de dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu

22.06.2022

13:30

 

3

Furnizori de servicii de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu

22.06.2022

14:30

 

4

Furnizori de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţi de transport sanitar neasistat

 

22.06.2022

15:30