Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, au fost adoptate o serie de măsuri în vederea acordării de sprijin și asistență umanitară cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

         Astfel, la art. 1 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute următoarele aspecte:

„Art. 1 (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (1^1), precum şi cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi intră în România şi care solicită protecţie internaţională în România, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care necesită servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele de aplicare ale acestuia, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, ca şi asiguraţii români, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, a contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu şi cu scutire de la coplată."

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4), serviciile medicale în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

(6) Furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naţionale de sănătate curative, sunt obligaţi să înregistreze în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate persoanele prevăzute la alin. (4) şi să păstreze copii de pe documentele de identitate, dacă acestea există.

        În vederea respectării prevederilor legale sus menţionate, privind acordarea drepturilor de care beneficiază persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina, furnizorii procedează după cum urmează:

- înregistrează în aplicația informatică pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina pe baza documentelor prevăzute la art. 13^1 alin. (1) din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat, precum şi pentru stabilirea documentelor necesare atribuirii numărului unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina, aprobate prin Ordinul preşedintelui nr. 1549/2018, cu modificările şi completările ulterioare;

- după înregistrarea persoanei în aplicaţie şi atribuirea  unui număr de identificare se printează din aplicaţie datele afişate spre a fi înmânate beneficiarului/pacientului; Documentul respectiv poate fi utilizat ulterior de către pacienţi la orice unitate medicală de pe teritoriul României fără a mai fi nevoie de o generare ulterioară de număr;

- raportează în SIUI – PIAS persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi cărora li s-au acordat servicii medicale, materiale sanitare, medicamente şi dispozitive medicale, prin utilizarea numărului unic de identificare generat din aplicaţie;

- furnizorii de serviciile medicale în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază acordă aceste servicii fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

       Reiterăm faptul că, persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de drepturile acordate de lege persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele de aplicare ale acestuia, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative.

     De asemenea, beneficiază şi de medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu, fără plata contribuţiei personale, precum şi de scutire de la coplată, fără a fi înregistrate în una din categoriile de persoane asigurate din sistemul de asigurări sociale de sănătate întrucât prin prevederile sus menţionate au fost instituite măsuri de acordare de către România  persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, a unei protecţii temporare.

      În ceea ce privește modalitatea de asigurare a cetățenilor proveniți din zona de conflict armat din Ucaina - posesorii unui permis de ședere pentru beneficiarii protecției temporare, menționăm următoarele:

      Persoanelor titulare ale permiselor de ședere pentru beneficiarii protecției temporare cu valabilitate pe perioada aplicării Deciziei (UE) 2022/382, le sunt aplicabile dispozițiile OUG nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare și, prin urmare, beneficiază de toate drepturile prevăzute de acest act normativ, fără a avea calitatea de asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

      În situația în care aceste persoane solicită și obțin dreptul de ședere pe teritoriul României în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, le vor fi aplicabile prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.