În contextul situației epidemiologice reamintim furnizorilor de servicii medicale anumite măsuri ce sunt aplicabile în starea de alertă stipulate în noul Contract-cadru dar și cele referitoare la modul de acordare a concediilor medicale prevăzute în  OUG nr.158/2005 cu modificările și completările ulterioare precum și normele de aplicare.

Astfel, readucem în atenția medicilor de familie, cât şi  medicilor de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv de specialitate medicină fizică şi de reabilitare faptul că se pot acorda în starea de alertă consultaţiile medicale ce sunt prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale şi la distanţă, acestea putând fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în numărul maxim de 5 consultaţii/oră, medicul de familie având posibilitatea acordării a două consultaţii/lună/pacient cu boli cronice.

Medicul de familie, precum şi medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicul de medicină fizică şi de reabilitare, vor consemna consultaţiile medicale la distanţă în registrul de consultaţii şi în fişa pacientului, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat şi a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, şi vor emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate. De aceste consultaţii beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.

De asemenea, reamintim faptul că din  bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă serviciile medicale şi medicamentele necesare pentru tratarea pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 şi a complicaţiilor acestora, acordate persoanelor asigurate, persoanelor neasigurate, precum şi altor persoane aflate pe teritoriul României.

Totodată, reiterăm faptul că de la 1 august 2021 a fost introdus un nou mecanism de acordare a certificatelor de concediu medical  care prevede evaluarea stării de sănătate și monitorizarea pacienților de către medicii curanți, prin întocmirea unui plan de urmărire a evoluției bolii.

Perioadele de concediu medical pentru fiecare episod de boală se vor acorda în cel puțin două etape, medicul de familie putând în prima etapă maxim 4 zile de concediu medical, cu încadrarea în limita maximă de 7 zile pentru fiecare episod de boală, respectiv 28 de zile pe an, iar medicul specialist din ambulatoriu  maxim 15 zile, cu încadrarea în limita maximă de 30/31 zile/lună, respectiv 90 de zile pe an.

În situația în care asiguratul se află în imposibilitatea deplasării la cabinetul medical în vederea acordării concediului medical, medicul curant (medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriu) poate acorda consultații la domiciliu sau la distanță.

Prin excepție, medicii curanți nu vor întocmi planul de urmărire a evoluției bolii în cazul eliberării certificatelor de concediu medical pentru unele boli speciale (boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii și tuberculoză), pentru urgențele medico-chirurgicale, pentru bolile infectocontagioase din grupa A și pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, precum și în situația în care asiguratul este internat în spital. De asemenea, concediile medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și în cazul riscului maternal, pot fi acordate într-o singură etapă, fără a fi necesară întocmirea planului de urmărire a evoluției bolii.

Se menține prevederea conform căreia, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, în cazul în care starea sănătății persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeași afecțiune fără a fi necesară întocmirea planului de urmărire a evoluției bolii.

Vă reamintim că, începând cu data de 1 august 2021., asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copiilor cu afecțiuni grave în vârstă de până la 18 ani, nu până la 16 ani, cum a fost reglementat până la această dată. 

De asemenea, persoanele care se deplasează în interes personal în zone în care există epidemie, risc epidemiologic sau biologic cu un agent înalt patogen, deși aceste condiții erau cunoscute la momentul inițierii deplasării și care, la întoarcerea pe teritoriul României, pentru a nu deveni factori de risc pentru persoanele cu care vin în contact, intră în concediu de carantină, vor beneficia de indemnizație suportată din FNUASS doar pentru o perioadă de 5 zile.

 

De precizat este faptul că justificat de evoluţia situaţiei epidemiologice generată de coronavirusul SARS-CoV-2 de la nivel local şi/sau naţional, după caz, creditele de angajament alocate iniţial se pot suplimenta pentru ca spitalele aflate în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate (care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19) să li se poată deconta activitatea desfăşurată lunar, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul contractat, justificat de creșterea numărului de cazuri COVID-19 tratate.

Totodată, consemnăm că CAS Iași vine în sprijinul asiguraților care doresc să se informeze, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță și a ghișeelor de relații publice, asupra modului în care pot accesa serviciile acordate în sistemul public de sănătate adoptând toate măsurile de prevenire și gestionare a infecției cu CORONAVIRUS – COVID  prevăzute de lege.

 

BIROUL de PRESĂ