ACTUALIZAREA UNOR FORMULARE SPECIFICE SI A SCHEMELOR TERAPEUTICE AFERENTE

 

Prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 260 din 05.05.2022 a fost modificată şi completată Anexa 1 la Ordinul nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectärii criterilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (*)1, (**)19Q și (**)1ß în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurațti, cu sau farå contributie personalä, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănätate, precum şi denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor care se acordä in cadrul programelor nationale de sănätate, aprobată prin Hotärârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare, si anume:

 

- a fost actualizat un formular specific L01XX52 pt medicamentul cu DCI-ul Venetoclax

Au fost publicate pe site-ul CNAS, în secţiunea "informatii pentru furmizori-formulare şi machete", în fisierul cu denumirea "Formulare specifice Ordin 260 2022". Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sänătate nr. 260/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al Românie partea I, nr. 471 şi 471 bis/11.05.2022.

 

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-şi actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

In concluzie, va rugam sa luati toate masurile care se impun in vederea evitarii disfuntionalitatilor de prescriere si asigurarea accesului asiguratilor la medicamentele inovative.