1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, conform normelor, devenite necesare pe timpul şederii temporare în România.

Cap. I lit. E

Pachetul minimal cuprinde următoarele categorii de acte terapeutice:

a. Activități profilactice

b. Tratamente odontale

 c. Tratamentul parodontitelor apicale

d. Tratamentul afecțiunilor parodonțiului

e. Tratamente chirurgicale buco-dentare

f. Tratamente protetice

g. Tratamente ortodontice

NOTĂ: Detalierea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul minimal de servicii, formula dentară, serviciile de medicină dentară de urgență și condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.

2. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului, beneficiază în ambulatoriul de specialitate de medicină dentară de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D, conform normelor, în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

Cap. II lit. D

Pachetul de servicii medicale de bază cuprinde următoarele categorii de acte terapeutice: a. Consultaţie b. Tratamente odontale c. Tratamentul parodontitelor apicale d. Tratamentul afecțiunilor parodonțiului e. Tratamente chirurgicale buco-dentare f. Tratamente protetice g. Tratamente ortodontice h. Activități profilactice NOTĂ: Detalierea serviciilor de medicină dentară prevăzute în pachetul de servicii de bază, formula dentară, serviciile de medicină dentară de urgență și condiţiile acordării serviciilor de medicină dentară se stabilesc în norme.

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz, de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. II lit. D sau de serviciile medicale de medicină dentară prevăzute la cap. I lit. E, conform normelor și în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale.