În vederea utilizării DES, furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia,  au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, iar pentru înrolare în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul Nr. 1123/849/2016 din 12 octombrie 2016.

 

Procedura:

 

1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii care nu se află în relaţie contractuală cu CAS Vâlcea vor completa, semna şi ştampila fişierul atasat - Anexa1 - Cerere_CD_CASVL (format PDF sau DOC) 

 

2. Cererea se va depune la sediul CAS Vâlcea pentru înregistrare,  însoţită de următoarele documente (copie şi original):
    a) codul unic de înregistrare fiscală sau codul de înregistrare fiscală, după caz;

    b) avizul de înfiinţare a unităţii sanitare şi avizul privind structura organizatorică emise de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii;

    c) certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, al Colegiului Medicilor Dentişti din România, al Colegiului Farmaciştilor din România, al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, după caz;

    d) asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională pentru medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceşti furnizori;

    e) documentul care atestă gradul profesional pentru medici (unde este cazul);

    f) documentul privind atribuirea codului de parafă pentru medici, eliberat de direcţiile de sănătate publică.

Fișiere atașate

Anexa1 - Cerere_CD_CASVL .pdf Anexa1 - Cerere_CD_CASVL .doc