ANUNȚ CONTRACTARE PARȚIALĂ - MAI 2024

(pentru furnizori noi)

 

Având în vedere:

 

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea derulează, în cursul lunii MAI 2024, sesiune de contractare parțială pentru domeniul de asistență medicală AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚILE CLINICE - chirurgie vasculară, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, dermatovenerologie, pediatrie (FURNIZORI NOI), sesiune de contractare care are ca obiectiv intrarea în relație contractuală cu CAS Vâlcea începând cu 1 IUNIE 2024 a furnizorilor autorizați și evaluați/acreditați la data publicării anunțului de contractare, furnizori noi care nu au contract în derulare cu CAS Vâlcea și care solicită intrarea în contract cu CAS Vâlcea, în limita fondurilor bugetare aprobate de către CNAS pentru 2024.

Contractele noi încheiate vor avea valabilitate începând cu data de 1 iunie 2024 până la data de 30 iunie 2024, putând fi prelungite prin acordul părților pe toată durata de valabilitate a Hotărârii de Guvern nr. 521/2023.

 

Documentele solicitate în procesul de contractare și condițiile de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale sunt cele prevăzute în reglementările H.G. nr. 521/2023 și Normele metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sesiunea de contractare se derulează pe parcursul lunii MAI 2024, fiind stabilit următorul CALENDAR de contractare:

 

Transmiterea în format electronic de către furnizori (furnizori NOI) a documentelor în vederea contractării (înregistrarea cererilor de intrare în relații contractuale cu CAS Vâlcea însoțite de documentele necesare încheierii contractului) pe adresa de email dedicată clin@casvl.ro

8 – 10 mai 2024

Verificarea eligibilității documentelor transmise de către furnizori în vederea contractării

13 – 16 mai 2024

Afișarea listelor cu furnizorilor admiși/respinsi pentru contractare la sediul CAS Vâlcea și pe pagina web a CAS Vâlcea www.casvl.ro

16 mai 2024

(până la orele 14,00)

Depunerea contestațiilor la registratura CAS Vâlcea/electronic pe adresa casvl@casvl.ro

17 mai 2024

(până la orele 14,30)

Afișarea rezultatului contestațiilor la sediul CAS Vâlcea și pe pagina web a CAS Vâlcea www.casvl.ro

21 mai 2024

(până la orele 17,00)

Încheierea contractelor cu furnizorii noi de servicii medicale admiși și selectați (care au depus cerere de intrare în relații contractuale) începând cu data de 01.06.2024.

22 - 31 mai 2024

 

 

 

Informații privind procedura de depunere a documentelor necesare încheierii contractelor, lista documentelor necesare pentru încheierea contractelor, precum si formularele tipizate, se regasesc pe site-ul institutiei, http://www.casan.ro/casvl/, secțiunea INFORMAȚII pentru FURNIZORI / Contractare – MAI 2024.

 

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătură electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, pe adresele de email dedicate fiecăruia dintre domeniile de asistență mai sus menționate.

 

 

DIRECTOR GENERAL,

 

ec. Alin Costinel VOICULEȚ

Fișiere atașate

Anunt contractare mai 2024.pdf