Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţiile de concedii medicale şi contribuţia pentru indemnizaţii

Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor OUG 158/2005, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.

 

Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a OUG 158/2005.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii nr. 526 /16.05.2006 şi al Preşedintelui CNAS nr. 213/09.05.2006, precum si a Ordinului 60/32/2006 pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, angajatorul va depune la  CASJ Valcea,in termen de 90 de zile de la data de la care era in drept sa le solicite,  cererea de recuperare conform modelului prevăzut în anexa 12.

 

 Documente necesare la depunerea cererii de recuperare pentru concedii medicale:

  1. Cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare;
  2. Anexa 1.1  sectiunea C aferenta Declaraţiei privind “obligaţiilor de plată a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (declaratia D 112);
  3. Centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii pentru care se solicita recuperarea sumei;
  4. Codul Unic de Inregistrare Fiscala   ( C.U.I.) la prima solicitare;
  5. Certificatele de concediu medical ( certificatele roz);
  6. Dovada eliberata de catre Banca/Trezorerie sau extrasul de cont pentru contul IBAN in care se va face restituirea sumei solicitate ;
  7. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului pivind achitarea indemnizatiilor de concedii medicale catre angajati;
  8. Dovada achitarii contributiei pentru concedii si indemnizatii (CCI – 0.85%) pentru perioada anterioara celei pentru care se solicita restituirea: certificat fiscal sau fisa sintetica la contul 439 de la ANAF (DGAMC / DGRFP / AJFP).
  9. Dosar cu sina.

 

Legislaţie referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate: OUG158/2005, Ord. 60/32/2006, Ord. 125/233/2006, Legea399/2006, OUG 91/2006,Ord.830/2007, OUG 118/2008, OUG 36/2010, Ord. 470/2010, OUG 13/2010,Ord.471/2010.

 

Nota: Este obligatoriu ca certificatele medicale sa fie completate in totalitate, corect, inclusiv calculul platitorului(mentinerea bazei de calcul la certificatele in continuare), pentru a fi acceptate la plata. In caz contrar cererea va fi refuzata la plata in totalitate, pana la rectificare.

 

ÎN ATENȚIA ANGAJATORILOR – SUME RESPINSE LA PLATĂ OUG 158/2005

 

Începând cu data de 01.08.2021 au intrat în vigoare prevederile OUG nr.74/2021, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale aprobate prin Ordinul nr.729/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.15/2018/1.311/2017.

 

Noutățile legislative precizate mai sus au implementat modificări atât pentru angajatori cât si pentru persoanele fizice.

 

PENTRU ANGAJATORI

 

Pentru sumele prevăzute la art. 38 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006 , cu modificările şi completările ulterioare, respinse la plată de casele de asigurări de sănătate pentru care acestea au întocmit şi transmis comunicările de respingere a plăţii şi pentru care angajatorii nu au depus până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă o nouă cerere de restituire însoţită de documentele care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul- limită de depunere este data de 31 decembrie 2021.

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.

 

SUMELE ÎNSCRISE ÎN CERERILE DE RESTITUIRE ÎNREGISTRATE LA CASELE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, ÎN AFARA TERMENELOR PREVĂZUTE MAI SUS SE RESPING DEFINITIV LA PLATĂ ŞI NU SE DECONTEAZĂ DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE.