INFORMARE

cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit art.13 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR)

 

 

Regulamentul mai sus invocat, stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu caracter personal.

În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.(1) din acesta, Regulamentul se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

 

Identitatea şi datele de contact ale operatorului

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea (CAS Vâlcea) este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 27, judeţul Vâlcea, cod fiscal 11342386, având ca obiect de activitate garantarea, în condiţiile legii, pentru populaţie, de servicii medicale de calitate/medicamente/dispozitive medicale, asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

CAS Vâlcea este operator înscris sub nr. 0018944 în Registrul General al A.N.S.P.D.C.P. de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.

 

Datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

Ca măsură prin care CAS Vâlcea este responsabilă faţă de modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, CAS Vâlcea a desemnat un responsabil cu protecţia datelor la nivelul instituţiei, datele de contact ale acestuia fiind:

 

Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal şi pot include: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de email, în condiţiile legii, în scopul încheierii contractelor/actelor adiționale la contractele de furnizare servicii medicale, după finalizarea sesiunii de contractare ce urmează a se desfășura pe parcursul lunii MAI 2024 (pentru specialități clinice).

Datele dumneavoastră personale vor fi colectate şi utilizate doar în scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către CAS Vâlcea a atribuţiilor conferite de Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România, HG 521/2023 și Ordinul comun MS/CNAS nr. 1857/441/2023.

CAS Vâlcea poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal (prin afișarea pe site-ul instituției) către asigurați și/sau alţi parteneri contractuali (furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, furnizori de servicii şi bunuri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele.

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară prevăzută în actele normative incidente - Legea 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul propriu al instituţiei şi al CNAS, de legislaţia specifică asigurărilor sociale de sănătate aplicabilă în România, HG nr. 521/2023 și Ordinul comun MS/CNAS nr. 1857/441/2023.

 

Destinaţia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în platforma informatică PIAS, platformă administrată de CNAS, destinatarii acestor date fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu CAS Vâlcea, autorităţile/instituţii publice centrale şi locale, instituţiile medicale (spitale, clinici, etc), asigurați/neasigurați.

CAS Vâlcea nu intenţionează să transfere datele cu caracter personal colectate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională.

 

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, vă oferim următoarele informaţii suplimentare:

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: nelimitat.
 2. Drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:
  1. dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  2. dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către CAS Vâlcea;
  3. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Vâlcea le deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;
  4. dreptul de a fi uitat (ştergerea datelor) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţine CAS Vâlcea să fie şterse din evidenţele noastre;
  5. dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către CAS Vâlcea;
  6. dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele cu caracte personal care au fost furnizate către CAS Vâlcea într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea CAS Vâlcea;
  7. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracte personal ce vă vizează, să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
  8. dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de procesare;
  9. plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul cu protecţia datelor din cadrul CAS Vâlcea în timp util şi în concordanţă cu procedurile interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@casvl.ro
  10. dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii;
  11. dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

 

Responsabilitate

CAS Vâlcea este responsabilă şi va fi capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu Regulamentul (GDPR) cât şi cu principiile stabilite în acest document: legalitate, echitate şi transparenţă, limitări legate de scop, reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitări legate de stocare, integritate, confidenţialitate şi responsabilitate.

Fișiere atașate

GDPR_Informare potrivit art.13 din Regulament (datele cu caracter personal se colectează de la pers.pdf