Categoriile de persoane beneficiare de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar sunt:

  Contul CASJ Dolj pentru plata concediilor şi indemnizaţiilor este următorul:

  • RO76TREZ2912621050303XXX pt. contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii (0,85%) datorată de persoane fizice, patroni, liber profesionişti etc.
    Codul unic de înregistrare al CASJ Dolj: 11340652
  • Începând cu ianuarie 2018  se deschide contul pentru CAS Dolj CF11340652  RO79TREZ29126A212500XXXX Contribuții pentru concedii și indemnizații datorate de asigurati

 Modalităţi de declarare şi de încadrare a asiguraţilor în categoriile de persoane beneficiare de concedii medicale

        Declaraţii depuse pentru persoane fizice care sunt asigurate prin intermediul angajatorilor

Evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se realizează pe baza Declaraţiei privind evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, conform modelului apărut în normele metodologice de aplicare a OUG nr. 158/2005, cu modificări şi comple-tări - anexa nr. 1, pentru categoriile A, B şi C.

Declaraţia se depune lunar, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, la data stabilită de casa de asigurări de sănătate, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.

Declaraţia privind obligaţiile de plată va fi însoţită, după caz, de declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, şi de exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale.

Declaraţiile se depun pe suport hârtie, cu semnăturile persoanelor autorizate şi cu ştampila angajatorului, şi în format electronic, conform Metodologiei de transmitere pe cale electronică a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, prevăzute în anexa nr. 3.

Persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, au obligaţia de plată a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate depun declaraţia privind obligaţiile de plată la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul.

În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale şi/sau puncte de lucru, aceştia depun declaraţia privind obligaţiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau a punctelor de lucru.

OUG 74/30.06.2021 privind modificarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru atabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale