Activităţile şi operaţiunile specifice  structurilor de specialitate aflate în subordinea Preşedintelui  - Director General al CASEI  DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DOLJ

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Serviciului Control:

 1. Întocmeşte până la data stabilită de către DGMCA planul de activităti, pe care îl supune aprobării preşedintelui - director general în vederea transmiterii spre avizare DGMCA;
 2. Actualizează planul de activităti în funcţie de rezultatele obtinute, de modificările legislative, organizatorice sau de altă natură intervenite, la solicitările CNAS sau ale preşedintelui - director general;
 3. Efectuează actiuni de control conform legii şi normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordin al presedintelui CNAS;
 4. Constată contraventiile şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 47 şi art. 48 din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 312 şi art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Efectuează acţiuni de control privind utilizarea fondurilor alocate pentru derularea Programelor Naţionale de Sănătate Curative conform obligaţiilor prevăzute în Normele Tehnice de aplicare a Programelor Naţionale de Sănătate Curative;
 6. Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către preşedintele - director general al casei de asigurări de sănătate şi repartizate spre soluţionare structurii de control;
 7. Verifică şi controlează aspectele cuprinse în memoriile, reclamaţiile şi/sau în sesizările primite de către DGMCA, transmise spre soluţionare de către aceasta;
 8. În baza actelor de control întocmite, prezintă preşedintelui - director general spre aprobare constatările, concluziile şi măsurile ce se impun;
 9. Urmăreşte modul de implementare a măsurilor dispuse prin rapoartele de control şi aprobate de preşedintele - director general;
 10. Efectuează controale la solicitarea DGMCA şi dispuse de preşedintele - director general;
 11. Întocmeşte periodic rapoartele privind activitatea desfăşurată, conform solicitărilor  şi/sau prevederilor legale în vigoare.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Biroului Juridic, Contencios Administrativ:

 1. Avizează din punct de vedere al respectării legii, al tehnicii legislative şi al corelării cu prevederile altor acte normative, a proiectelor de acte administrative iniţiate de Biroul Juridic Contencios Administrativ, precum şi de celelalte structuri de specialitate din cadrul CAS Dolj;
 2. Avizează pentru legalitate deciziile preşedintelui-director general al CAS Dolj;
 3. Avizează pentru legalitate actele administrative privind încadrarea, promovarea, sancţionarea, numirea în funcţie, a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din CAS Dolj emise de Compartimentul Resurse Umane, Salarizare Evaluare Personal;
 4. Avizează pentru legalitate deciziile privind efectuarea acţiunilor de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local dispuse de preşedintele CNAS şi/sau de preşedintele-director general al CAS Dolj, elaborate de structura de specialitate. Se va aviza de legalitate dispoziţia de serviciu conform Ordinului Presedintelui CNAS nr. 1012/2013;
 5. Avizează pentru legalitate deciziile privind metodologiile, normele, regulamentele şi procedurile unitare de lucru pentru activităţile elaborate de structurile de specialitate din cadrul CAS Dolj;
 6. Elaborează, în colaborare cu Secretariatul Consiliului de Administraţie, proiectele de hotărâri şi hotărârile Consiliului de Administraţie, în baza referatelor de aprobare, respectiv pe baza proceselor verbale de şedinţă ale acestuia şi avizează aceste documente pentru legalitate;
 7. Informează conducerea CAS Dolj cu privire la actele normative aplicabile domeniului de activitate al CAS Dolj şi elaborează Informarea privind lista actelor normative incidente sistemului adoptate şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul dintre şedinţele Consiliului de Administraţie;
 8. Avizează pentru legalitate documentele emise de CAS, care angajează răspunderea patrimonială, contractuală, civilă, penală, disciplinară sau cele cu privire la gestionarea patrimoniului CAS Dolj;
 9. Acordă consultanţă, pe domeniul specific de competenţă, la negocierea, încheierea, modificarea, completarea şi încetarea contractelor încheiate de CAS Dolj, indiferent de natura juridică şi obiectul contractului;
 10. Reprezintă şi asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale CAS Dolj în faţa instanţelor de judecată de toate gradele în care CAS Dolj este parte;
 11. Redactează şi întocmeşte, în baza documentelor şi a punctelor de vedere puse la dispoziţie de structurile de specialitate, acte procedurale în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată de toate gradele, în toate fazele procesuale şi, după caz, exercită căile de atac ordinare şi extraordinare pentru apărarea intereselor CAS Dolj, în cauzele în care aceasta este parte;
 12. Urmăreşte şi ţine evidenţa numărului de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată în care CAS Dolj este parte;
 13. Participă, alături de reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate pe domeniul de competenţă specific, la expertize judiciare în care CAS Dolj este convocată de către experţii judiciari, în cauzele în care CAS Dolj este parte;
 14. Transmite structurilor de specialitate hotărârile judecătoreşti executorii pronunţate în contradictoriu cu CAS Dolj, în vederea punerii acestora în executare;
 15. Reprezintă interesele legitime ale CAS Dolj, alături de reprezentanţi ai structurilor de specialitate, după caz, în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice locale, precum şi în relaţiile cu terţii - persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în baza mandatului acordat de preşedintele-director general al CAS Dolj, pe domeniul de competenţă specific;
 16. Analizează şi soluţionează sub aspect juridic petiţiile adresate CAS Dolj şi repartizate Biroului Juridic Contencios Administrativ de către preşedintele-director general al CAS;
 17. Îndrumă, pe domeniul de competenţă specific, structurile de specialitate ale CAS Dolj, la solicitarea acestora, în vederea aplicării unitare a actelor normative în vigoare, precum şi a practicii instanţelor de judecată;
 18. Participă în grupurile de lucru organizate pentru elaborarea actelor administrative şi/sau analiza proiectelor de acte normative care au incidenţă în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăţoară la nivelul Compartimentului  Resurse Umane, Salarizare si Evaluare Personal:

 1. Face propuneri pentru elaborarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal în ceea ce priveşte numărul de posturi pe structura CAS Dolj;
 2. Întocmeşte şi supune spre aprobarea preşedintelui CAS Dolj planul de ocupare al funcţiilor publice pentru CAS, conform prevederilor legale;
 3. Realizează studii şi analize privind numărul şi structura de funcţii pentru CAS Dolj, în scopul optimizării activităţii compartimentelor de specialitate;
 4. Întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite organigrama şi statul de funcţii al CAS Dolj;
 5. Colaboreaza, împreuna cu serviciile de specialitate , la elaborarea  proiectul Statutului propriu, cu respectarea  prevederilor legale  in vigoare si ale Statutului  cadru aprobat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
 6. Participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pe baza ROF cadru şi la elaborarea Regulamentului Intern al CAS Dolj;
 7. Urmăreşte întocmirea fişei postului pentru personalul CAS Dolj, colaborând în acest sens cu toate direcţiile şi structurile CAS Dolj responsabile pentru realizarea fişei postului pentru personalul din structura proprie;
 8. Ţine evidenţa funcţiilor publice şi a tuturor funcţionarilor publici din cadrul CAS Dolj, pe portalul de management, conform instrucţiunilor ANFP;
 9. Reactualizează permanent portalul de evidenta si  management de la nivelul ANFP pentru  personalul propriu al CAS Dolj şi răspunde pentru asigurarea corelatie între portal, statul de funcţii şi actele administrative;
 10. Întocmeşte documentaţia  legală pentru organizarea, desfasurarea si participarea  la concursurile  organizate  pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante  din cadrul institutiei;
 11. Participa la organizarea  si  coordonarea activitatilor  de recrutare si selectare  a personalului;
 12. Derulează activitatile specifice  managementului  functiei publice, respectiv a managementului de natura contractuala;
 13. Transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, conform legii şi orice altă situaţie solicitată;
 14. Transmite modificările intervenite în structura posturilor către MFP, ANFP şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale, conform prevederilor legale în vigoare;
 15. Colaborează direct cu ANFP în domeniul gestionării resurselor umane şi a funcţiilor publice în cadrul sistemului asigurărilor de sănătate, urmărind respectarea principiilor legale care stau la baza funcţiilor publice şi carierei funcţionarilor publici;
 16. Asigură monitorizarea activităţii de evaluare anuală a activităţii funcţionarilor publici, atât în vederea acordării drepturilor salariale corespunzătoare performanţelor profesionale individuale, cât şi ca modalitate de creştere a motivaţiei în muncă a salariaţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
 17. Asigură gestionarea sistemului de evaluare a performanţelor individuale şi de stabilire a salariilor de bază urmărind aplicarea unitară a legislaţiei privind stabilirea drepturilor salariale de către CAS Dolj;
 18. Asigură îndeplinirea măsurilor de executare, modificare, suspendare sau încetare a raporturilor de serviciu a funcţionarilor publici, conform prevederilor legale;
 19. Întocmeşte deciziile de încadrare/numire, promovare, precum şi a celor ce vizează orice altă modificare a clauzelor contractului de muncă, şi/sau de modificare a raporturilor de serviciu şi comunică salariaţilor;
 20. Asigură primirea şi păstrarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, precum şi transmiterea către direcţia responsabilă pentru postarea pe site-ul CAS Dolj, precum şi către Agenţia Naţională de Integritate (ANI), conform legii;
 21. Asigură păstrarea şi completarea registrului declaraţiilor de avere, respectiv interese;
 22. Realizează propuneri privind promovarea personalului CAS Dolj, având în vedere cerinţele specifice de ocupare prevăzute de lege, necesităţile CAS Dolj, standardele şi performanţele profesionale individuale ale personalului (în condiţiile legii) pe baza sumelor aprobate în buget cu această destinaţie;
 23. Întocmeşte contractele de muncă şi actele adiţionale ale angajaţilor CAS Dolj;
 24. Eliberează legitimaţiile de serviciu pentru salariaţii CAS Dolj şi membrii Consiliului de administraţie, dupa caz;
 25. Întocmeşte dosarele de pensionare pentru salariaţii CAS Dolj, cu respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv documentaţia necesară pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă/anticipată/anticipată parţială a salariaţilor instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 26. Gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici în condiţiile prevederilor HG nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 27. Verifică documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de acordare a concediilor de odihnă, concediilor pentru incapacitate temporară de muncă şi a altor concedii, pentru salariaţii CAS Dolj;
 28. Întocmeşte documentaţia specifică conform legislaţiei în vigoare, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale ale salariaţilor CAS (prin examinare, testare, concurs), şi asigură legătura cu persoanele din afara unităţii privind cererile de angajare, întocmind dosarele cu actele necesare pentru concurs aflate în evidenţă, în condiţiile legii;
 29. Asigură evidenţa la zi operativă a datelor personalului CAS Dolj (funcţionari publici şi personal contractual);
 30. Asigură monitorizarea aplicării legislaţiei privind funcţia publică şi a funcţionarilor publici în cadrul CAS Dolj;
 31. Stabileşte salariile de bază precum şi alte drepturi salariale ale personalului din aparatul propriu la angajare, promovare, sau urmare a altor dispoziţii legale în materie;
 32. Stabileşte cuantumul sporurilor de natură salarială în conformitate cu actele normative în vigoare;
 33. Întocmeşte statele de plată pentru drepturile băneşti cuvenite salariaţilor CAS Dolj sau a persoanelor din afara unităţii (membrilor CA, reprezentanti ANFP), cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 34.  Colaboreaza cu Serviciul Buget Financiar Contabilitate la intocmirea şi depunerea în termen a declaraţiilor lunare, trimestriale sau anuale aferente salariilor cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 35. Întocmeşte şi depune situaţiile statistice privind numărul mediu al salariaţilor, veniturile salariale, conform legislaţiei în vigoare;
 36. Urmareste încadrarea cheltuielilor de personal pe fiecare subdiviziune   bugetara din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, astfel incat plata  sa fie  cea corecta  si sa corespunda  naturii cheltuielilor respective;
 37. Propune repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal conform Legii anuale a bugetului de  stat;
 38. La solicitarea salariaţilor, eliberează adeverinţele referitoare la veniturile încasate sau contribuţiile virate la bugetul de stat sau bugetele fondurilor speciale;
 39. Asigură şi monitorizează aplicarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANFP  nr. 4500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduita de către funcţionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare şi raportarea anexelor cu validarea acestora pe Platforma Consilier etic a ANFP conform campaniilor/sesiunilor deschise periodic  (trimestrial/semestrial), potrivit art.6 din Ordinul ANFP nr.4106/26.11.2015;
 40. Asigură şi monitorizează aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici în cadrul CAS Dolj si a Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual în cadrul CAS Dolj;
 41. Participa la elaborarea Codului de Conduita propriu pentru functionarii publici al Casei de Asigurari de Sănătate;
 42. Întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul CNAS, conform legislaţiei in vigoare;
 43. Transmite rapoartele la CNAS şi ANFP, la termenele şi în forma standard stabilite de aceasta, conform legislaţiei în vigoare;
 44. Realizează propuneri privind programul de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul CAS, aprobat de conducerea CNAS şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a acestui program;
 45. Realizează demersurile legale in ceea ce priveste organizarea si coordonarea activitatii de formare profesionala si indrumare metodologica pentru personalul CAS respectiv:
  • Gestionează completarea de catre intreg personalul a chestionarelor transmise de CNAS in vederea identificarii nevoilor de perfectionare, finalizate cu  Rapoartele Directorilor Executiv si a Raportului Presedintelui-Director General al Casei de Asigurari de Sanatate in vederea elaborarii planului anual de pregatire si formare profesionala;
  • Gestioneaza participarea salariatilor la cursuri, transmite confirmarile de participare, urmareste primirea adeverintelor, diplomelor de participare;
  • Transmite la compartimentul de coordonare al instruirii din cadrul DRUSEP-CNAS, feed-back-urile  completate pentru salariatii care au participat la cursuri, in termenele stabilite de  CNAS;
 46. Colaboreaza cu Serviciul Buget Financiar Contabilitate la întocmirea, verificarea şi centralizarea monitorizării cheltuielilor de personal de la CAS Dolj precum şi înaintarea acesteia în termen la CNAS;
 47. Întocmeşte rapoartele  specifice si chestionarele  statistice pentru:
  • Ancheta locurilor de munca  -  Institutul National de Statistica;
  • Date  informative  privind numarul de personal  - Administratia publica;
  • Date informative  privind monitorizarea numarului de personal, modificari, incetari  ale raportului de serviciu/lucru – transmise la CNAS;
 48. Gestioneaza si evidentiaza emiterea, actualizarea si arhivarea diferitelor documente si acte, ordine, decizii, instructiuni, adeverinte de salarii, concedii de odihna si medicale, condici de prezenta, pontaje, fise de evaluare a performantelor profesionale individuale, fise de post, procese verbale, note de lichidare, contractele de munca ale salariatilor, Registrul de evidenta al salariatilor;
 49. Identifica  noi activitati procedurabile urmare implementarii unor  activitati sau unor modificari legislative dupa care se va  emite procedura operationala pentru activitatea procedurabila identificata;
 50. Respecta termenele de raportare a datelor specifice in activitatea de resurse umane, organizare, salarizare, evaluare, perfectionare;

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Relaţii Publice şi Purtător de Cuvânt:

A. Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Relaţii Publice

 1. Monitorizează apariţiile Casei de Asigurări de Sănătate în presă;
 2. Elaborează zilnic revista presei;
 3. Realizează periodic analiza de imagine a Casei de Asigurări de Sănătate Dolj în presă;
 4. Asigură afişarea şi actualizarea informaţiilor de interes public pe site-ul CAS Dolj;
 5. Colaborează cu toate structurile CAS Dolj în vederea identificării informaţiilor cu valoare de ştire;
 6. Organizează şi desfăşoară activităţi de asigurare a accesului la informaţii de interes public, conform prevederilor legale în vigoare:
 7. Organizează şi desfăşoară activitatea de soluţionare a petiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare:
 8. Organizează şi desfăşoară activităţi de informare a publicului prin TELVERDE şi biroul de informaţii;
 9. Elaborează sintezele periodice privind solicitările primite de la asiguraţi prin intermediul liniei telefonice gratuite, e-mail-urilor, petiţiilor, în scopul informării conducerii;
 10. Elaborează materialele informative cu privire la sistemul asigurărilor de sănătate şi activitatea specifică a CAS Dolj.

B. Activităţile şi operaţiunile specifice Purtătorului de Cuvânt al CAS Dolj

 1. Elaborează strategia de promovare a imaginii CAS şi supunerea spre aprobare Preşedintelui Director General;
 2. Întocmeşte şi actualizează baza de date cu jurnaliştii acreditaţi;
 3. Elaborează planul de măsuri în vederea fundamentării strategiei de promovare a imaginii casei de asigurări şi supunerea aprobării CAS;
 4. Elaboraează, supune spre aprobare conducerii şi difuzează materialele de presă;
 5. Elaborează, supune spre aprobare conducerii şi difuzează materialele de presă realizate urmare a solicitărilor mass-media;
 6. Organizează conferinţele şi evenimentele de presă;
 7. Facilitează relaţiile conducerii CAS cu reprezentanţii mass media;

Activitatea Purtătorului de Cuvânt al CAS Dolj este direct subordonată conducerii instituţiei şi se exercită de către acesta în baza deciziei de numire a Preşedintelui Director General al CAS Dolj;

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Biroului Tehnologia Informaţiei:

 1. Administrează serverele de baze de date proprii, aplicaţii, comunicaţii;
 2. Realizează şi administrează componenta transport date (cablare,   pachpanel-uri, prize, switch–uri) a reţelei de calculatoare proprie, asigură întreţinerea şi exploatarea în condiţii optime a acesteia;
 3. Asigură buna funcţionare a tehnicii de calcul (computere, imprimante, copiatoare, print-servere) din cadrul CAS Dolj;
 4. Configurează cu aplicaţii şi sisteme de operare staţiile de lucru din cadrul compartimentelor CAS Dolj;
 5. Instalează şi configurează programele de tip antivirus pe staţiile de lucru şi servere;
 6. Realizează monitorizarea funcţionalităţii programelor antivirus;
 7. Realizează identificarea, evaluarea/estimarea si managementul riscurilor IT;
 8. Verifică respectarea de către personalul CAS Dolj a procedurii securitatea sistemului informatic al CAS Dolj;
 9. Împlementează şi urmăreşte funcţionarea sistemului  de blocare automată a încercărilor de acces neautorizat;
 10. Asigură supravegherea funcţionării echipamentelor de climă, securitate, grup generator în vederea asigurării condiţiilor optime de funcţionare a serverelor din cadrul CAS Dolj;
 11. Administrează serverele CAS Dolj: proxy, router care asigură legătura reţelei cu serverele din Data Center;
 12. Administrează sistemul de back-up al CAS Dolj;
 13. Aplică procedurile de salvare/restaurare de date pentru servere pentru a face posibilă restaurarea lor în caz de corupere, distrugere a acestora;
 14. Asigură asistenţă tehnică în vederea desfăşurării în condiţii optime a videoconferinţelor organizate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate;
 15. Asigură administrarea aplicaţiilor specifice aflate în exploatare,  întreţinerea în conformitate cu cerinţele exprimate în scris de utilizatorii din cadrul departamentelor casei de asigurări de sănătate;
 16. Realizează prelucrări de date informatice, la solicitarea în scris a departamentelor de specialitate din cadrul CAS Dolj, în colaborare cu acestea, în vederea obţinerii de informaţii pentru diverse raportări, dacă acest lucru este posibil informatic;
 17. Asigură asistenţă în exploatarea aplicaţiilor informatice în cadrul CAS Dolj;
 18. Asigură administrarea aplicaţiei de legislaţie;
 19. Formulează specificaţiile tehnice necesare întocmirii caietelor de sarcini cu specific IT;
 20. Administrează site-ul http (www.casxx.ro);
 21. Postează, pe site-ul casei de asigurări, la solicitarea scrisă a compartimentelor de specialitate, informaţiile de interes public, conform procedurilor în vigoare existente la nivelul CAS Dolj;
 22. Administrează serviciile de internet SMTP, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DNS, VPN, MYSQL, LDAP (e-mail, site, acces internet, forum, raportări online liste concedii medicale  şi rectificative concedii medicale);
 23. Concepe şi implementează împreună cu angajaţii CAS Dolj politici de securitate IT;
 24. Supraveghează buna funcţionare a echipamentelor alocate sistemului ERP – SIUI din Data Center din punct de vedere hardware;
 25. Asigură monitorizarea comunicaţiei cu serverele PIAS CNAS;
 26. Asigură gestionarea informatică a utilizatorilor CAS Dolj şi a drepturilor de acces în reţeaua informatică a CAS Dolj şi în sistemul PIAS; 
 27. Analizează problemele semnalate pe PIAS de compartimentele de specialitate, sau de catre furnizori/asigurati împreună cu personalul de specialitate din cadrul Compartimentului Tehnologia Informaţiei şi în cazul în care nu pot fi rezolvate la nivelul IT CAS le transmite către IT  CNAS/producătorului de soft în vederea rezolvării;
 28. Asigură generarea de noi nomenclatoare, impusă de  modificări ale listelor de medicamente, necesare  aplicaţiilor de raportare desktop ale furnizorilor de servicii medicale  farmaceutice, şi dispozitive medicale;
 29. Asigură condiţiile tehnice de funcţionare a activităţii de deblocare carduri naţionale şi verificare a cardurilor cu probleme tehnice, cat si instruirea operatorilor CEAS desemnati;
 30. Prelucrează datele primite de la IT CNAS cu privire la loturile de carduri duplicat şi carduri noi tipărite care sunt distribuite de către Poşta Română asiguraţilor;
 31. Verifică conectivitatea certificatelor digitale ale furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, existente în SIUI şi generează serii de licenţă pentru noii furnizori intraţi în contract;
 32. Întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţionarea de produse şi servicii informatice;
 33. Întreţine aplicaţia de inventariere hard şi soft a staţiilor de lucru din cadrul CAS Dolj;
 34. Propune actualizarea tehnicii de calcul sau scoaterea acesteia din uz (casare) în condiţiile legii;
 35. Asigură folosirea eficientă a întregii dotări tehnice precum şi a altor resurse;
 36. Participă la recepţia de produse şi servicii cu specific informatic achiziţionate la nivel CAS Dolj;
 37. Colaborează cu celelalte compartimente/birouri/servicii în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
 38. Furnizează, la solicitare, date statistice necesare factorilor de decizie ai CAS Dolj si CNAS, dacă aceste date pot fi colectate cu aplicaţiile existente;

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate  aflate în subordinea Direcţiei  Economice

 

Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului executiv al Direcţiei  Economice:

A. Atribuţii generale

 1. Organizează, planifică, coordonează controlul şi evaluarea tuturor activităţilor specifice din subordine;
 2. Organizează şi implementează sistemul de control managerial intern la nivelul tuturor structurilor din subordine;
 3. Organizează şi coordonează colectarea, prelucrarea  datelor, aferente serviciilor din subordine, necesare fundamentării şi realizării indicatorilor de performantă din planul de management;
 4. Coordonează activitatea de evaluare a personalului Direcţiei;
 5. Propune sancţionarea, avansarea, promovarea salariaţilor din subordine, recomandă programele de formare profesională  ce se impun a fi urmate de fiecare salariat;
 6. Coordonează şi centralizează raportul de activitate, la nivelul direcţiei, în acest sens evaluând, măsurând şi înregistrând în permanenţă rezultatele, prin compararea cu obiectivele, identifică abaterile, propune aplicarea de măsuri corective;

B. Atributii specifice

B1. Coordonarea activităţii privind concediile medicale

 1. Organizează şi coordonează activitatea de restituire a sumelor reprezentând îndemnizaţii de concedii medicale angajatorilor, conform legislaţiei în vigoare;
 2. Organizează şi coordonează activităţile de executare silită a persoanelor fizice care se asigura pentru concedii si indemnizatii;
 3. Coordonează activitatea privind plata cheltuielilor ocazionate de acordarea drepturilor de concedii si indemnizatii pentru incapacitate de munca, pentru persoane fizice;
 4. Verifică si urmăreşte activitatea de executare silită, elaborează planurile de măsuri, asigură implementarea acestora in vederea recuperării sumelor reprezentând creanţe la F.N.U.A.S.S. pentru concedii şi indemnizaţii şi certificatele medicale.

B2. Coordonarea activităţii Buget, Financiar, Contabilitate

 1. Conduce şi organizeaza evidenta contabila din cadrul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate;
 2. Organizează şi asigură efectuarea plăţilor în limita creditelor bugetare şi a deschiderilor de credite;
 3. Organizează activitatea de evidenţiere în contabilitate a operaţiunilor legate de decontări externe;
 4. Coordonează realizarea execuţiei bugetare pentru toate capitolele prevăzute în buget;
 5. Coordonează şi organizează inventarierea patrimoniului, de valorificarea rezultatelor acesteia, luând măsuri pentru prevenirea pagubelor şi recuperarea lor;
 6. Coordonează şi asigură întocmirea situaţiilor financiare, depunerea acestora la termen la organele de drept;
 7. Coordonează fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, elaborarea acestuia conform principiilor legii finanţelor publice, îl supune avizării Consiliul de Administraţie al CAS Dolj şi îl transmite spre analiză si aprobare C.N.A.S.;
 8. Monitorizeaza mentinerea echilibrului executiei bugetare, urmarind atat gradul de realizare al veniturilor, transmise de catre ANAF, incasarilor la fond pe surse, cat si nivelul cheltuiellilor /platilor bugetare,incadrarea in prevederile bugetare aprobate institutiei;
 9. Analizează propunerile de modificare a prevederilor bugetare trimestriale, avizează virările de credite, propune  rectificarea bugetului CAS Dolj şi le înaintează spre aprobare conducerii CNAS;
 10. Asigură buna gestiune financiară prin angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în condiţii de eficienţă şi eficacitate potrivit destinaţiilor aprobate;
 11. Asigură efectuarea la timp şi în bune condiţii a tuturor raportărilor financiar contabile cerute de CNAS;
 12. Organizeaza si coordoneaza activitatea privind exercitarea  controlului financiar preventiv propriu, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice exercitării vizei C.F.P.P.

B3. Coordonarea Compartimentului Logistică si Patrimoniu

 1. Înaintează către C.N.A.S la finele exerciţiului bugetar spre aprobare propunerea listei de investiţii, lista activelor propuse la casare, pe baza listelor de inventar întocmite în acest scop;
 2. Coordonează activitatea privind arhivarea documentelor existente la nivelul CAS Dolj şi propunerile privind revizuirea nomenclatorului arhivistic;
 3. Coordonează activitatea de transport.

B4. Coordonarea Compartimentului Achiziţii Publice  

 1. Coordoneaza elaborarea-„Strategiei anuale de achizitie publica” la nivelul unitatii contractante.
 2. Coordoneaza derularea procedurilor specifice procesului de achizitie publica, in urmatoarele etape:
  1. Etapa de planificare/pregatire
  2. Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru
  3. Etapa postatribuire contract/acord cadru

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Evidenţă Asiguraţi, Carduri şi Concedii Medicale:

 

A. Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare privind concediile medicale

 1. Primeşte, verifică şi înregistrează în sistem, declaraţiile, comunicările de modificare a venitului precum şi solicitările de retragere a declaraţiei,  în baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii datorată de persoanele fizice care nu au calitatea de angajat;
 2. În  baza declaraţiilor şi a  comunicărilor de modificare operate la zi, depuse de persoanele fizice care au încheiat declaraţia de asigurare pentru  concedii şi îndemnizaţii  întocmeşte deciziile de impunere a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii;
 3. Comunică contribuabilului decizia de impunere  conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală. Deciziile de impunere neconfirmate, returnate la sediul CJAS de către operatorul poştal sunt comunicate prin publicitate conform prevederilor din  Codul de Procedură Fiscală;
 4. Primeşte şi verifică documentaţia de restituire pentru contribuţia de concedii şi indemnizaţii, certifică sumele ce urmează a se restitui, cu titlul de încasări necuvenite sau peste cuantumul sumei datorate;
 5. Supune vizei CFP referatul/decizia de restituire, pe care le înaintează aprobării Directorului Economic şi Preşedintelui Director General, asigurând ordonanţarea cheltuielilor. Comunică contribuabilului documentaţia restituirii în vederea ridicării sumei restituite de la sediul CASJ;
 6. Conduce evidenţa analitică a debitorilor la contribuţia de concedii şi indemnizaţii şi face cunoscută lunar situaţia sumelor debitate şi a încasărilor, către Serviciul BUGET FINANCIAR CONTABILITATE,  în vederea înregistrării lor;
 7. Furnizează datele necesare fundamentării veniturilor pentru proiectul de buget anual şi pentru proiecţia acestora în următorii ani, conform precizărilor CNAS;
 8. Urmăreşte încadrarea cheltuielilor privind indemnizaţiile de concediu medical, în prevederea bugetară repartizată prin fila de buget de către CNAS la capitolul Asistenţă Socială:
  • în caz de boală şi invaliditate
  • pentru familie şi copii                         -
 9. Organizează şi răspunde de înregistrarea plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii efectuate de către persoanele fizice care nu au calitatea de angajat, asigurate pe bază de declaraţie, întocmeşte dispoziţii de încasare a debitelor către casierie;
 10. Organizează şi răspunde de desfăşurarea procedurii de executare silită pentru contribuţia de concedii şi indemnizaţii,  prin emiterea somaţiei şi titlului executoriu, urmărind astfel prescrierea creanţelor;
 11. Procedează la încetarea executării silite privind contribuţia de concedii şi indemnizaţii, potrivit prevederilor din Codul de procedură fiscală;
 12. Analizează şi pune în aplicare sentinţele civile primite de la serviciul de specialitate, în situaţia în care prin dispozitivul sentinţei se stabileşte anularea sumelor cuprinse în actele administrativ fiscale emise de CAS Dolj. Solicită Serv. Juridic precizări în legătură cu diferitele aspecte care necesită pregătire juridică în vederea evitării interpretării eronate a dispozitivelor sentinţei ;
 13. În urma verificării de către Direcţia Medic Şef a modului de completare şi eliberare a certificatelor medicale, a căror plată se face direct de către CJAS (conform art.36 lit.(c) din OUG nr.158/2005) şi a validării  pe cererea tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate depusă de către solicitant la secretariatul instituţiei, documentaţia este înaintată Serviciului Evidenta Asigurati Carduri si Concedii Medicale  unde se face  verificarea şi validarea din punct de vedere economic a certificatelor medicale şi a documentelor depuse impreună cu cererea tip, necesare plăţii acestora. Urmare a verificării şi validării  din punct de vedere a modului de completare şi eliberare  şi a verificării din punct de vedere economic,  se procedează la întocmirea statelor de plată (pe care se acordă  viza de certificare în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii  precum şi  “Bun de plată” cf. Ordinului 1792/2002, în conformitate cu decizia nr.162/2006) a Recapitulaţiei precum şi a Ordonanţării, care se înaintează Serviciului BCF, pentru efectuarea plăţii.
 14. Primeşte, verifică din punct de vedere economic şi înregistrează în sistem, centralizatorul privind certificatele de concediu medical de la angajatori.
 15. Primeşte, verifică şi înregistrează documentaţia necesară pentru efectuarea plăţii indemnizaţiei de concediu medical, în baza cererilor de recuperare din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii (certificat de atestare fiscală sau alt document eliberat de ANAF care să ateste plata la zi a contribuţiei de concedii şi indemnizaţii,  centralizatorul concediilor medicale).
 16. Întocmeşte adresa către Direcţia Medic Sef  prin care înaintează  certificatele medicale însoţite de centralizatoare în vederea verificării modului de completare şi verificare a acestora.  Ca urmare a verificării, Direcţia Medic Sef  întocmeşte o adresă către Serviciul Evidenţă Asiguraţi, Carduri si Concedii Medicale prin care avizează acele certificate care sunt întocmite conform cu legislaţia, iar în situaţia în care constată că acestea nu respectă legislaţia se întocmeşte adresă prin care se comunică Serviciul Evidenţă Asiguraţi, Carduri si Concedii Medicale erorile, în vederea întocmirii refuzului la plată.
 17. Verifică din punct de vedere economic declaraţiile angajatorilor cu privire la evidenţa obligaţiilor de plată către bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii şi certificatele medicale anexate acestora şi întocmeşte referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire, referat care va avea viză CFP. Referatul va avea semnătura Directorului Direcţiei economice şi va fi supus aprobării Preşedintelui - Directorului General. Dacă se constată nereguli, se întocmeşte refuzul la plată, cu motivarea acestuia, care va fi transmis angajatorului.
 18.  În urma verificării şi a validării din punct de vedere al modului de completare şi eliberare  şi a verificării şi validării din punct de vedere economic, întocmeşte documentaţia necesară plăţii către angajatori a indemnizaţiilor de concediu medical suportate din FNUASS conform prevederilor Ordinului CNAS 60/32/2006 cu modificări şi completări şi anume Borderou Anexă la ordonanţare de plată a sumei reprezentând diferenţa dintre indemnizaţiile sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, care se suportă din bugetul FNUASS şi contribuţia angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii la bugetul FNUASS, care este supus  vizei de certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii  precum şi  “Bun de plată” conform Ordinului 1792/2002, conform deciziei nr.162/2006, pe care îl înaintează Serviciului Buget Financiar Contabilitate, împreună cu ordonanţarea pentru efectuarea plăţii.
 19. Poartă corespondenţă cu angajatorii în vederea rezolvării problemelor sesizate cu ocazia verificării documentelor în vederea efectuării plăţii concediilor medicale şi comunicate acestora prin refuzul la plată.
 20. Transmite trimestrial Serviciului BCF,  conform machetei unitare, următoarea lucrare:
  • Situaţia sumelor reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate suportate din bugetul FNUASS solicitate de angajatori si persoanele fizice asigurate facultativ.
 21. Transmite lunar către CNAS  machetele solicitate cu privire la contribuţia de concedii şi indemnizaţii precum şi cele aferente contribuţiei de sănătate, comunicate de ANAF prin ANEXA C.
 22. În conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, întocmeşte referate prin care solicită  anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 de lei, care vor avea semnătura directorului Direcţiei economice şi va fi supus aprobării preşedintelui- directorului general, pe care le înaintează Serviciului BUGET FINANCIAR CONTABILITATE pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale.
 23. Elaborează propuneri privind modificarea actelor normative  şi le înaintează CNAS.
 24. În conformitate cu prevederile OUG 125/2011, efectuează corecţii asupra creanţei stabilită de instituţie la data de 30.06.2012, ca urmare a depunerii unor documente de către contribuabil, corecţii pe care le transmite lunar ANAF ,în format hârtie cât şi electronic.

B. Activităţi specifice generate de  activitatea de Evidenţă Asiguraţi

 1. Primeste şi elibereaza documente, consultanţă de specialitate, redactare răspunsuri la solicitări cu privire la activitatea curentă a compartimentului;
 2. Re/procesarea declaraţiilor unice depuse lunar conform HG.1397/2010 cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Elibereaza adeverinte de asigurat asiguratilor care au refuzat cardul din motive religioase ori de constiinta si asiguratilor care au pierdut cardul national de sanatate;
 4. Verifica, înregistreaza în SIUI şi arhiveaza documentele justificative privind stabilirea calităţii de asigurat;
 5. Actualizeaza în SIUI a informaţiile privind persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contribuţiei, în baza documentelor justificative;
 6. Actualizeaza în SIUI a informaţiilor privind persoanele care beneficiază de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse;
 7. Opereaza în SIUI oricare modificare intervenita în legătură cu elementele de identificare ale asiguraţilor CAS Dolj;
 8. Înregistreaza în SIUI angajatorii noi pe baza Certificatului Unic de Înregistrare / a informaţiilor existente pe site-ul oficial al Ministerului de Finanţe;
 9. Valideaza, la solicitarea Biroului Acorduri,Regulamente Europene, Formulare Europene, a calităţii de asigurat a solicitanţilor de formulare europene sau a persoanelor care au primit asistenţă medicală în străinătate fără acordul CAS şi care solicită recuperarea contravalorii serviciilor medicale conform actelor normative în vigoare;
 10. Verifica îndeplinirea conditiilor necesare pentru a se face plata pe baza formularelor E 125 conform prevederilor Ordinului Presedintelui CNAS nr. 592/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Gestionarea activitatii de actualizare a protocoalelor privind furnizarea de date referitoare la categoriile de asigurati incheiate de CNAS si /sau casele de asigurari de sanatate cu institutiile care gestioneaza astfel de date si transmiterea acestora catre casele de asigurari de sanatate, respectiv CNAS, precum si procesarea lunara a acestora ca urmare a protocolului;
 12. Completarea bazei de date cu noii contribuabili sau modificarea statutului celor existenţi;
 13. Organizarea activitatii de inregistrare a formularelor europene, comunicate de compartimentul de specialitate;
 14. Procesare lunara a anexei ANAF – persoane fizice.

C. Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare, privind Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate     

 1. Preia pe baza de proces verbal de la CNAS cardurile tipărite in contul CAS Dolj şi le predă pe baza de proces verbal operatorului de servicii postale pentru a fi distribuite;
 2. Înregistreaza/scaneaza cardurile naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS, care nu au putut fi distribuite de către operatorul de servicii poştale şi au fost returnate la CAS Dolj;
 3. Înregistreaza/scaneaza cardurile naţionale de asigurări de sănătate duplicat tiparite de CN Imprimeria Nationala SA în contul CAS Dolj ale căror cheltuieli aferente producerii şi distribuţiei sunt suportate de către asigurat şi de către operatorul de servicii poştale care a realizat distribuţia, dupa caz, pentru a fi predate pe bază de proces verbal în vederea distribuirii de către operatorul de servicii postale;
 4. Preia şi înregistreaza/scaneaza cardurile naţionale de asigurări de sănătate duplicat tipărite în contul CAS  Dolj  ale căror cheltuieli aferente producerii şi distribuţiei sunt suportate de CN Imprimeria Nationala SA pentru a fi distribuite asiguraţilor CAS Dolj prin intermediul operatorului de servicii postale;
 5. Înregistreaza solicitările de ridicare a cardului naţional de asigurări de sănătate depuse de asiguraţii CAS Dolj;
 6. Identifica şi extrage în vederea distribuirii a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS Dolj, nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale instituţiei;
 7. Distribuie către asiguraţi, urmare solicitărilor depuse de către aceştia, a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate care au fost returnate la CAS Dolj;
 8. Transmite cardurile naţionale de asigurări de sănătate tipărite în contul CAS Dolj solicitate de CJAS-uri/CAS MB/ CASOPSNAJ în vederea distribuirii acestora;
 9. Solicita cardurile naţionale de asigurări de sănătate de la CJAS-uri/CAS MB/CASOPSNAJ în vederea distribuirii către asiguratii CAS  care au cerut ridicarea acestora de la sediul CAS Dolj;
 10. Înregistreaza documentele în SIUI, schimba starea cardurilor în CEAS şi elibereaza adeverinţele de înlocuire card naţional din SIUI, atât pentru cardurile iniţiale tipărite în contul CAS Dolj, cât şi pentru cardurile iniţiale tipărite în contul altor CJAS-uri/CAS MB/CSOPSNAJ;
 11. Transmite la CNAS, pe bază de borderou centralizator, a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate care prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare, confirmate în acest sens de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj;
 12. Înregistreaza documentele în SIUI, schimba starea cardurilor în CEAS, evidenţieaza, păstreaza cardurile refuzate şi elibereaza adeverinţele înlocuitoare în caz de refuz în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă al cardului naţional de asigurări de sănătate, atât pentru cardurile tipărite în contul CAS Dolj, cât şi pentru cele iniţiale tipărite în contul altor CAS/CAS MB/CASOPSNAJ;
 13. Verifică si inregistreaza platile reprezentand contravoaloare reemitere carduri nationale de asigurari de sanatate duplicate suportate de către asiguraţi;
 14. Înregistreaza şi evidenţieaza cheltuielile aferente producerii cardurilor nationale de sanatate suportate de catre operatorul de servicii postale, ca urmare a pierderilor sau deteriorarii cardurilor in procesul de distributie;
 15. Pentru cardurile duplicat a caror contravaloare de tiparire si distributie a fost suportata de asigurat si care au fost facturate catre CAS Dolj dar au fost incasate de catre alte CAS, solicita CAS care au incasat contravaloarea, transferul acestor sume catre CAS unde au fost facturate;
 16. Transfera, la solicitarea CAS/CASMB/CAS AOPSNAJ sumele reprezentând contravaloarea remiterii cardurilor naţionale de asigurări de sănătate încasate de la asiguraţi de către CAS Dolj dar facturate, catre o alta CAS;
 17. Asigura păstrarea şi arhivarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate refuzate în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, urmând ca la solicitarea asiguraţilor să se poată elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor, sau la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora;
 18. Asigura păstrarea şi arhivarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate returnate de operatorul de servicii poştale, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să se procedeze la distrugerea acestora;
 19. Opereaza în baza de date SIUI a oricăror modificări intervenite în legătura cu elementele de identificare ale asiguraţilor CAS Dolj;
 20. Asigura legătura cu mediul extern: plătitori, Compania Naţională Poşta Română, Compania Naţională “Imprimeria Naţională” şi alte instituţii cu care are legături directe în gestionarea cardurilor naţionale de asigurări de sănătate;
 21. Intocmeste situaţiile lunare sau periodice solicitate de către conducerea CAS Dolj sau alte instituţii implicate în activitatea de gestionare a cardurilor naţionale de asigurări de sănătate (CNAS, CNIN, CNPR).

D. Activităţi specifice generate de legislaţia în vigoare, privind Cardul european de asigurări sociale de sănătate

 1. Primeste, verifica, înregistreaza documentele solicitate în vederea eliberării Cardului european de asigurări sociale de sănătate/certificatului de înlocuire provizoriu, precum şi verificarea calităţii de asigurat a solicitantului;
 2. Proceseaza/valideaza cererile în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor UE privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE sau al SEE;
 3. Întocmeste certificatul de înlocuire provizoriu a Cardului european de asigurări sociale de sănătate;
 4. Elibereaza un exemplar al certificatului de înlocuire provizoriu a Cardului european de asigurări sociale de sănătate;
 5. Arhiveaza cererile de eliberare a Cardului european de asigurări sociale de sănătate.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate:

 1. Analizeaza si intocmeste propunerile bugetului de venituri si cheltuieli a Casei de Asigurari de Sanatate Dolj si a repartizarii pe trimestre a bugetului aprobat;
 2. Analizeaza si intocmeste proiectul de rectificare a bugetului anual a necesarului de fonduri in baza notelor de fundamentare elaborate de structurile de specialitate;
 3. Analizeaza si intocmeste cererile de virari de credite intre subdiviziunile clasificatiei bugetare conform prevederilor din Legea nr. 500/2002 (art .47);
 4. Intocmeste cererile de deschidere de credite bugetare si a notelor de fundamentare, pe baza referatelor de necesar de credite solicitate de la structurile de specialitate din cadrul  Casei de Asigurari de Sanatate Dolj;
 5. Intocmeşte alte situatii solicitate de CNAS referitoare la executia bugetara, la termenele solicitate;
 6. Analizeaza si intocmeste proiectul de buget pentru anul urmator si a estimarilor pe urmatorii trei ani, in baza metodologiei transmise de CNAS si a notelor de fundamentare insotite de anexele din proiectul de buget (intocmite de structurile de specialitate din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Dolj, in functie de indicatorii primiti de la CNAS);
 7. Conduce evidenţa contabilă in partida dubla, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor, asigurand prelucrarea , prezentarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia financiara, atat pentru cerintele interne cat si pentru organul ierarhic superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 8. Organizează si conduce contabilitatea drepturilor constatate si a veniturilor incasate, precum si a angajamentelor si platilor efectuate conform bugetului aprobat;
 9. Inregistrează cronologic si sistematic operatiunile patrimoniale in registrul jurnal;
 10. Inregistrează rezultatul inventarierii si completarii registrului inventar cu rezultatele obtinute ca urmare a operatiunii de inventariere;
 11. Inregistrează cronologic si sistematic operatiunile contabile;
 12. Intocmeşte si pastrează registrele contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice;
 13. Intocmeste contul de executie pentru veniturile si cheltuielile institutiei;
 14. Intocmeste in termen si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare balantele lunare de verificare a conturilor analitice si sintetice;
 15. Intocmeste situatiile financiare si depune un exemplar la CNAS, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 16. Urmareste stingerile debitelor provenite din activitatea proprie si din derularea contractelor cu furnizorii de servicii medicale;
 17. Acorda viza de CFPP pe proiectele de angajamente legale elaborate de compartimentele de specialitate precum si pe propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament si pe propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare;
 18. Urmareste si asigura incadrarea platilor in bugetul de venituri si cheltuieli;
 19. Asigura intocmirea, circulatia si arhivarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
 20. Intocmeste documentatia derularii prin trezorerie a operatiunilor legate de efectuarea cheltuielilor pentru investitii;
 21. Urmareste si pune in practica actele normative aparute, referitor la activitatea financiar- contabila;
 22. Organizeaza si conduce contabilitatea de angajamente in conturi in afara bilantului conf Ord.1792/2002 cu completarile si modificarile ulterioare.Utilizeaza aplicatiile de ERP specifice activitatilor din cadrul compartimentului;
 23. Intocmirea solicitarilor de alocare de prevedere bugetara pentru rambursarea cheltuielilor aferente prestaţiilor de boală şi maternitate acordate asiguraţilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pe teritoriul altui stat – cf. prevederilor  Ord.729/2009 şi HG nr. 304/2014;
 24. Colaborează cu Biroul Acorduri,Regulamente Europene, Formulare Europene în vederea comunicării către aceasta a confirmării plăţilor aferente documentelor justificative care au stau la baza acordării serviciilor medicale asiguraţilor români în UE, SEE si Confederatia Elvetiana în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui CNAS nr. 729/2009 si HG nr. 304/2014;
 25. Raspunde de datele inscrise in coloanele 1,2 si 3 in propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament (anexa 1 a la ordinul 1792/2002) si propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare (anexa 1 b la ordinul 1792/2002) precum si de datele inscrise in coloana 1 in ordonantare de plata (anexa 3 la ordinul 1792/2002).

a). Atributii privind operatiunile de incasari si plati prin virament:

 1. In baza ordonantarilor de plata transmise din SIUI in ERP de catre serviciile de specialitate, insotite de documentele justificative întocmeşte ordinele de plata pentru furnizorii de servicii medicale, activitate proprie si asistenta sociala;
 2. Tine evidenta cronologica a ordinelor de plata emise in Registrul ordinelor de plata;
 3. Emite ordinele de plata pentru furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale;
 4. Urmareste decontarile in extrasele de cont, identifica si rezolva eventualele probleme de decontare;
 5. Urmareste si inregistreaza in contabilitate incasarile de contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati, venituri din finantarea anilor precedent si alte venituri in baza extraselor de cont zilnice;
 6. Urmareste si verifica disponibilul existent zilnic in vederea efectuarii platilor;
 7. Emiterea facturilor si urmarirea incasarii sumelor pentru accidente de munca si boli profesionale conform Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

b). Atributii privind operatiuni de incasari si plati in numerar:

 1. Intocmeste cecurile in numerar in baza documentelor de plata in numerar avizate de persoanele imputernicite;
 2. Intocmeste foile de varsamant la trezorerie;
 3. Intocmeste foile de varsamant pentru depunerile de numerar in conturile deschise la trezorerie;
 4. Acorda avansuri in numerar pentru procurari de materiale si pentru deplasari in interes de serviciu;
 5. Verifica borderourilor zilnice cu sumele si contributiile incasate pe concedii medicale, formularele tipizate si a altor sume stabilite si dispuse de conducere;
 6. Verifica deconturilor de cheltuieli pentru justificarea avansurilor spre deplasare;
 7. Intocmeste zilnic registrul de casa  in baza documentelor justificative si prezenta pentru verificare;
 8. Verifica extrasele de cont cu documentele de intrari si iesiri , in vederea identificarii si rezolvarii eventualelor erori sau neconcordante;
 9. Incasează contravaloarea contributiei la fondul asigurarilor sociale de sanatate de la persoanele straine rezidente care au obligatia de a se asigura si emiterea chitantelor pentru suma incasata;
 10. Incaseaza contravaloarea cardului national de sanatate de la persoanele care l- au pierdut;
 11. Intocmeste borderoul zilnic al incasarilor pentru contributia de asigurari incasata si a cardului national de sanatate;
 12. Plateste avansurile spre deplasare pentru personalul Casei de Asigurari de Sanatate Dolj trimis in delegatie;
 13. Indosariaza zilnic documentele de incasari si plati.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul Compartimentului Achiziţii Publice:

 1. Organizează şi coordonează activitatea de achiziţii publice de bunuri, servicii si lucrari pentru CAS Dolj;
 2. Întocmeşte  referatele de necesitate pentru activităţi proprii serviciului;
 3. Întocmeşte documentaţia pentru procedurile de achiziţie publică la nivelul instituţiei;
 4. Asigura aplicarea legislatiei specifice in derularea procedurilor privind achizitiile publice, in urmataorele etape:
  • Etapa de planificare/pregatire;
  • Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului/acordului cadru;
  • Etapa postatribuire contract/acord cadru.
 5. Încheie angajamente legale în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie cu încadrarea în Bugetul de Venituri si Cheltuieli
 6. Elaboreaza “ Programul anual al   achizitiilor publice” ca parte a strategiei:
  • solicita referate cu necesarul obiectiv de produse, servicii si lucrari ;
  • centralizeaza referatele de necesitate transmise de compartimentele de specialitate si elaboreaza “Programul anual al achizitiilor publice”;
  • dupa aprobarea bugetului propriu, actualizeaza “ Programul anual al achizitiilor publice” in functie de fondurile alocate;
  • Urmareste derularea “Programului anual al achizitiilor publice” si asigura modificarea acestuia, daca este cazul, in conditiile legii.
 7. Organizează şi monitorizează  activitatea  de efectuare a cheltuielilor pentru activitate proprie cu încadrare în articolele bugetare din Bugetul de Venituri si Cheltuieli.
 8. Întocmeşte următoarele documente justificative  pentru plata facturilor aferente serviciilor prestate şi a bunurilor achiziţionate: nota jusificativă (unde este cazul), angajament legal, comanda, Nota Interna Receptie.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice care se desfăşoară la nivelul  Compartimentului Logistică si Patrimoniu:

 1. Organizează activitatea de întreţinere, funcţionare, reparare, conservare şi utilizare a parcului auto al instituţiei:
  • asigură stocul limită de combustibil cu încadrare în prevederile legale
  • întocmeşte situaţia lunară a consumului de combustibil şi verifică încadrarea lui în limitele legale
  • urmăreşte respectarera măsurilor, referitoare la parcul auto şi la conducătorii auto, dispuse de conducerea C.A.S. Dolj
  • verifică corectitudinea celor înscrise în foile de parcurs pe care conducătorii auto le depun zilnic
 2. Prezintă lunar, până în 10 ale lunii Serviciului Buget Financiar Contabilitate pentru luna  precedentă, situaţia consumului de combustibil, însoţită de foile de parcurs, bonurile de consum, referatele de necesitate, bonurile nefiscale, conform procedurii pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu carburanţii.
 3. Conducătorii auto asigură confidenţialitatea documentelor transportate, activitate încredinţată de şefii de servicii sau de personalul de la secretariatul instituţiei, către furnizorii de servicii medicale sau alte instituţii
 4. Conducătorii auto asigură şi răspund de transportul salariaţilor în vederea realizării sarcinilor de serviciu.
 5. Urmăreşte datele de începere, derularea şi expirarea asigurărilor tip RCA, CASCO, a rovignietelor cât şi Inspecţia Tehnică Periodică a autoturismelor din parcul auto al instituţiei.
 6. Organizează şi răspunde de activitatea în domeniul arhivistic conform reglementarilor în materie.
 7. Urmăreşte comportarea construcţiei sediului CAS, în exploatare.
 8. Consemneaza intervenţiile, în timp, asupra construcţiei sediului CAS    prin înscrierea acestora în ,,Jurnalul evenimentelor” din Cartea Tehnică a Construcţiei.
 9. Gestioneaza  patrimoniul CAS Dolj şi adoptă măsuri pentru asigurarea integrităţii acestui patrimoniu.
 10. Monitorizează şi realizează activităţi de evidenţiere cadastrală a patrimoniului reprezentat de terenurile şi construcţiile deţinute de către  CAS Dolj.
 11. Efectuează reevaluarea imobilelor terenuri/construcţii deţinute de CAS Dolj, la termenele prevăzute de lege.
 12. Gestionează modul de realizare a măsurii de renovare anuală a 3% din suprafaţa totală a clădirii deţinute şi ocupate de CAS Dolj, în aplicarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.
 13. Organizează şi coordonează activităţile de întreţinere şi reparaţii  curente şi capitale în cadrul casei:
  • urmăreşte, asigură buna funcţionare a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor tehnologice în colaborare cu Biroul Tehnologia Informaţiei şi SIUI  prin aplicarea prevederilor legale în domeniu
 14. Asigură/Verifică elaborarea planului de pază al obiectivelor  şi bunurilor din cadrul instituţiei şi îl pune la dispoziţia firmei de pază.
 15. Verifică exploatarea corectă, întreţinerea şi repararea  instalaţiilor  şi echipamentelor tehnologice, conform  prescripţiilor din Cartea Tehnica a Construcţiei.
 16. Asigură respectarea normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate cu Legea  nr. 319 din 2006.
 17. Verifica starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.
 18. Organizează gestiunea şi supraveghează activitatea gestionarului conform legislaţiei în vigoare.
 19. Asigură recepţionarea, manipularea şi depozitarea corespunzătoare a bunurilor din dotare  conform legii.
 20. Prezintă la sfârşitul fiecarei luni, Serviciului Buget Financiar Contabilitate, bonurile de consum materiale, transfer sau predare obiecte de inventar, mijloace fixe, conform procedurii.
 21.  Asigură distribuirea către furnizorii de servicii medicale a formularelor cu     regim special (concedii medicale, bilete de trimitere).
 22. Întocmeste situaţia vânzărilor şi a stocurilor la sfărşit de lună şi transmite comenzi pentru formulare cu regim special către Imprimeria Naţională până în 5 ale fiecarei luni.
 23. Acordă certificarea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii a bunurilor de plată în vederea obţinerii vizei CFP în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru activitatea proprie a CAS.
 24. Întocmeşte propuneri de angajare a cheltuielilor şi ordonanţări de plată, în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1792/2002, pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii pentru activitatea proprie a CAS.

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Directiei Relaţii Contractuale

 

Activităţile şi operaţiunile specifice Directorului executiv al Directiei  Relaţii Contractuale:

 1. Organizează, planifică, coordonează, controlează, monitorizează şi evaluează toate activităţile specifice structurilor din subordine, respectiv:
  • Nominalizarea persoanelor din cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale care asigură secretariatul Comisiei de evaluare care funcţionează la nivelul casei de asigurări de sănătate,
  • Contractarea serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare şi  a dispozitivelor medicale,
  • Încheierea convenţiilor pentru recunoaşterea biletelor de trimitere/internare şi a prescripţiilor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare,
  • Analiza cererilor şi eliberarea deciziilor pentru servicii de îngrijiri la domiciliu si dispozitive medicale împreună cu Serviciul Medical,
  • Verificarea şi validarea prin SIUI a raportărilor periodice efectuate de furnizorii de servicii din toate domeniile de asistenţă medicală, in vederea decontării serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale acordate în baza contractelor încheiate,
  • Întocmirea borderoului centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată a serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale,
  • Aplicarea reglementărilor specifice cu privire la eliberarea/primirea (înregistrarea) formularelor europene, precum şi cu privire la acordurile internaţionale,
  • Elaborează şi supune spre aprobare Preşedintelui-Director General politica de contractare a serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale inclusiv a celor acordate in cadrul programelor nationale de sanatate curative in concordanta cu prevederile legale în vigoare,
  • Organizează, planifică, coordonează şi controlează activitatea de negociere, urmărind încheierea în termen a contractelor/convenţiilor/actelor adiţionale cu furnizorii autorizaţi şi evaluaţi de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală şi unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, şi de dispozitive medicale inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare,
  • Organizează întrunirile comisiilor constituite conform prevederilor legale în vigoare în vederea stabilirii necesarului de medici, a specialităţilor şi zonelor deficitare pentru domeniile de asistenţă medicală prevăzute de actele normative în vigoare.
 2. Colaboreaza cu Directia Economica şi Directia Medic Sef la intocmirea proiectului de buget pentru anul urmator si de rectificare a bugetului pentru anul in curs in ceea ce priveste necesarul de finantare pe toate domeniile de asistenta medicala,
 3. Organizeaza, coordoneaza şi monitorizeaza activităţile Comisiei de contractare de la nivelul CAS Dolj,
 4. Coordoneaza activitatea secretariatului Comisiei de evaluare a furnizorilor,
 5. Asigura implementarea în cadrul procesului de contractare a hotărârilor adoptate de către Comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru,
 6. Supune spre avizare  Consiliului de Administraţie al CAS Dolj politica de contractare a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, şi asigura punerea in aplicare a acesteia de către comisia/comisiile de contractare,
 7. Participa la negocierea contractelor cu furnizorii din toate domeniile de asistenţă medicală, inclusiv a contractelor încheiate pentru derularea programelor naţionale de sanatate,
 8. Coordoneaza activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate  recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu cu privire la condiţiile de contractare, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; coordoneaza activitatea de informare a furnizorilor de servicii medicale cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum şi despre acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; coordoneaza organizarea trimestriala şi ori de câte ori este nevoie, de întâlniri cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
 9. Coordonează activitatea de monitorizare a derulării contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, şi coordonează  activitatea de verificare a   respectării obligaţiilor contractuale în conformitate cu prevederile legale şi în limita competenţei,
 10.  Semnalează Presedintelui-Director General, in limita ariei de competenţă, cazurile de nerespectare a clauzelor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cu excepţia celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate.
 11.  Înaintează Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, cu excepţia celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate în luna următoare în conformitate cu prevederile legale,
 12.  Coordonează activitatea de monitorizare a procesului de încheiere şi derulare a convenţiilor privind eliberarea certificatelor de concediu medical, în conformitate cu prevederile legislative privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
 13.  Urmăreşte implementarea dispoziţiilor şi metodologiilor de lucru elaborate de C.N.A.S. în cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale,
 14. Verifică corectitudinea şi transmiterea la termen a raportărilor periodice către       C.N.A.S. şi către alte instituţii, după caz, precum şi a situaţiilor statistice in raport cu atributiile specific,
 15.  Sesizează Presedintele-Director General despre situaţiile deosebite apărute pe parcursul derulării contractelor, în vederea asigurarii continuitatii derularii acestora sau a îmbunătăţirii actelor normative cu incidenţă în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, in limita ariei de competenta.

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciul Evaluare - Contractare  Servicii  Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale,  Analiza Cereri si  Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale

A. Activitatea de Contractare

Personalul din cadrul Direcţiei Relaţii Contractuale desfăşoară următoarele activităţi:

 1. Participa, in calitate de membri desemnaţi de către Preşedinte – Director General, în comisiile constituite în baza prevederilor Contractului-cadru;
 2. Primeste, înregistreaza si verifica documentele depuse de furnizori in vederea încheierii contractelor;
 3. Participa la negocierea şi încheierea contractelor/convenţiilor/actelor adiţionale de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum si la stabilirea valorilor de contract conform prevederilor legale în vigoare pentru domeniile de asistenţă medicală unde este prevăzută valoare de contract;
 4. Tine evidenţa şi gestioneaza contractele/convenţiile/actele adiţionale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, inclusiv a celor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi documentele care au stat la baza incheierii acestora conform prevederilor legale în vigoare;
 5. Preda pe baza de proces verbal Compartimentului Programe de Sanatate, copii ale contractelor incheiate cu furnizorii de servicii acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate;
 6. Monitorizeaza  derularea contractelor/convenţiilor/actelor adiţionale încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, cu excepţia celor încheiate pentru acordarea serviciilor din cadrul programelor naţionale; urmăreşte valabilitatea documentelor care au stat la baza incheierii contractelor/convenţiilor/actelor adiţionale, inclusiv a celor încheiate pentru furnizarea  serviciilor din cadrul programelor naţionale.
 7. Încheie, monitorizează, ţine evidenţa şi gestionează convenţiile încheiate cu medicii menţionaţi în Contractul-cadru şi Normele metodologice de aplicare a acestuia în vederea recunoaşterii biletelor de trimitere  eliberate de aceştia pentru servicii medicale clinice/pentru investigaţii medicale paraclinice/pentru internare, precum şi a prescripţiilor medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală eliberate de aceştia
 8. Desfăşoară activitati specifice privind intocmirea, evidenţa, monitorizarea şi gestionarea convenţiilor încheiate de CAS Dolj cu furnizorii de servicii medicale pentru eliberarea de certificate de concediu medical, precum şi a actelor adiţionale ale acestora,
 9. Intocmeste situaţii statistice in raport cu atributiile specifice activitatii de contractare, către C.N.A.S. şi către alte instituţii, după caz;
 10. Informeaza furnizorii de servicii medicale, de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu cu privire la condiţiile de contractare, precum şi la eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate; participa la întâlnirile cu furnizorii, pentru a analiza aspecte privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare,
 11. Intocmeste notificarile catre furnizori pentru suspendarea/ încetarea/rezilierea contractelor/convenţiilor/actelor adiţionale încheiate cu aceştia pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale,
 12. Participa la intocmirea proiectului de buget pentru anul urmator si de rectificare a bugetului pentru anul in curs in ceea ce priveste necesarul de finantare pe toate domeniile de asistenta medicala.

B. Activitatea de Evaluare

 1. Asigura secretariatul Comisiei de evaluare care funcţionează la nivelul caselor de asigurări judeţene, secretarul fiind desemnat prin act administrativ al PDG
 2. Primeste, inregistreaza documentele si dosarele de evaluare in registrul unic de evidenta a dosarelor de evaluare
 3. Inregistreaza contestatiile referitoare la procesul de evaluare
 4. Poate sa participe prin reprezentanţi la activitatea Comisiei  de evaluare si la procesul de evaluare
 5. Convoaca lunar sau de cate ori este necesar a membrilor Comisiei de evaluare (membrii din DSP si CAS)
 6. Pastreaza si arhiveaza toate documentele de lucru ale Comisiei de evaluare (dosarele de evaluare, împreună cu deciziile de evaluare emise de comisia de evaluare, adrese, corespondenta, rapoarte de evaluare, procese verbale de sedinţă, raportul anual de activitate)
 7. Monitorizeaza valabilitatea documentelor care au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, şi  informează comisia de evaluare în cazul pierderii valabilităţii oricărui document care a fost depus la dosarul de evaluare.
 8. Gestioneaza baza de date referitoare la evaluarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
 9. Intocmeste  situaţii statistice, în raport cu atribuţiile specifice activitatii de evaluare.

C. Activitatea de Analiza Cereri si Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale

 1. Primeste si înregistreaza solicitarile insotite de documentele justificative pentru  eliberarea deciziilor de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale.
 2. Verifica documentele atasate solicitarii pentru  eliberarea deciziilor de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale, din punct de vedere al valabilitatii si legalitatii acestora precum si al calitatii de asigurat.
 3. Propune solutia rezultata in urma analizei solicitarii pentru  eliberarea deciziilor de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale (intelegandu-se prin aceasta si documentele atasate) si o inainteaza in vederea aprobarii, dupa cum urmeaza:
  • Acceptare, urmată de emiterea deciziei
  • Înscrierea pe lista de prioritate (în funcţie de criteriile de prioritizare întocmite de Medicul Şef şi avizate de Consiliul de Administraţie)
  • Respingerea cererii (în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal)
 4. Intocmeste si gestioneaza listele de asteptare pentru ingrijiri la domiciliu  si dispozitivele medicale.
 5. Asigura corespondenta cu beneficiarul serviciului de ingrijiri la domiciliu/dispozitivului medical (comunicarea deciziei/refuzului).
 6. Participa la desfasurarea unor activitati specifice de contractare cu furnizorii de servicii medicale de ingrijiri la domiciliu si dispozitive medicale destinate corectarii unor deficiente fizice si/sau functionale.
 7. Întocmeste situaţii statistice în raport cu atribuţiile specifice privind activitatea de  Analiza Cereri si Eliberare Decizii Îngrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale.

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului  Decontare Servicii  Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale

 1. Primeste facturile însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate la raportările bilunare/lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie        şi/sau în format electronic, după caz, înaintate de către furnizorii de servicii medicale, de medicamente  cu si fara contributie personala in tratamentul  ambulatoriu şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu
 2. Verifica existenţa angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice dupa caz, care să ateste operaţiunile respective
 3. Asigura circuitul documentelor pe parcursul fazei de lichidare a cheltuielilor pana la  obtinerea vizei cu sintagma „bun de plata”
 4. Intocmeste borderoul centralizator pentru iniţierea ordonanţărilor la plată;
 5. Monitorizarea cantitativa a serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale acordate/eliberate de către furnizorii de servicii medicale medicamente si dispozitive medicale destinate corectarii unor deficiente fizice si/sau functionale
 6. Informeaza privind modul de utilizare a creditelor de angajament si bugetare, în vederea realizării virărilor de credite între subdiviziunile clasificaţiei bugetare pe servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale
 7. Organizeaza şi conduce o evidenţa distincta a prescripţiilor medicale eliberate personalului contractual din unităţile sanitare publice
 8. Participa la elaborarea propunerilor pentru deschiderea de credite bugetare lunare pe domenii de asistenta
 9. Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli
 10. Întocmeste situaţii statistice  în raport cu atribuţiile specifice Serviciului Decontare  Servicii  Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale.
 11. Efectuează şi decontează regularizarea serviciilor medicale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
 12. Transmite, prin notă internă către Serviciul Evaluare- Contractare Servicii Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale,  Analiza Cereri si  Eliberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale situaţia privind sumele neconsumate lunar/trimestrial rezultate ca urmare a regularizării serviciilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în vederea încheierii actelor adiţionale.
 13. Comunică furnizorilor motivarea scrisă si/sau  în format electronic, cu privire la erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
 14. Verifică raportarea distinctă a cazurilor de către furnizori, precizate de normele metodologice ca nefiind suportate din FNUASS, în vederea întocmirii documentaţiei necesare recuperării contravalorii serviciilor acordate acestora (cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale, cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii).
 15. Verifică raportarea distinctă a serviciilor acordate pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României.
 16. Verifică raportarea distinctă a serviciilor acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene / Spaţiul Economic European / Elveţia, titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv beneficiari ai formularelor / documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum  şi pentru pacienţii din alte state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii care au dreptul şi beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României.
 17. Transmite lunar, prin notă internă, către Biroul  Acorduri,Regulamente Europene, Formulare Europene, situaţia privind cazurile raportate de furnizori, în conformitate cu prevederile legale.
 18. Transmite, prin notă internă, către Serviciul  Buget, Financiar, Contabilitate situaţia privind serviciile medicale acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, însoţită de documentele justificative.
 19. Primeste de la Compartimentul  Programe de Sanatate cu avizul Medicului Sef, decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate in vederea ordonantarii.

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Biroului Acorduri, Regulamente europene, Formulare europene

 1. Întocmeşte, completează, confirmă, anulează şi organizează evidenţa  formularelor europene E si a documentelor portabile S sau SED echivalent emise de Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, precum şi cele emise de statele membre  ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană în baza regulamentelor europene privind coordonare sistemelor de securitate socială;
 2. Întocmeşte, completează şi organizează evidenţa documentelor justificative emise pentru acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, precum şi cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă;
 3. Asigură utilizarea corectă a documentelor specifice emise în aplicarea Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum si a altor acorduri înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte;
 4. Asigură redirecţionarea către casele de asigurări de sănătate competente a formularelor europene E, a documentelor portabile S sau SED echivalent, a solicitărilor de certificate provizorii de înlocuire a cardului european sau a altor documente primite eronat de la statele membre  ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, precum şi de la statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii;
 5. Asigură evidenţa, verifică cererile impreuna cu intreaga documentaţie anexată  şi întocmeşte notele de calcul in vederea rambursării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală devenită necesară acordată în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform Ordinului CNAS nr. 729/2009 şi rambursării contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere acordată în statele membre ale Uniunii Europene, conform Hotărârii Guvernului nr. 304/2014;
 6. Asigură evidenţa şi verifică, în termenele şi  condiţiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate Dolj (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent ), întocmite de statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elvetiană, transmise de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate;
 7. Remite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent ) introduse de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elveţiană, refuzate la plată sau a căror beneficiari sunt în evidenta altei case de asigurări de sănătate, în termenele si  condiţiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
 8. Asigură evidenţa, întocmeşte şi transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elvetiană de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Dolj (E125 RO), în termenele si condiţiile prevazute de regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială;
 9. Răspunde - în termenele prevăzute de Regulamentele europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum si de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte -   la contestaţiile  formulate de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, respectiv de statele cu care s-au încheiat  acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, la cererile de rambursare emise de casele de asigurări de sănătate (E125 RO sau echivalent) prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
 10. Transmite Direcţiei Economice din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dolj documentele specifice necesare întocmirii solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 729/2009 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014;
 11. Soluţioneaza petiţiile, acorda asistenţă activă şi informaţii  referitoare la dispoziţiile Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE)  nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014,  precum şi ale înţelegerilor, acordurilor, convenţiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, în condiţii de maxima eficientă, rapiditate şi accesibilitate;
 12. Certifică în privinţa realitătii, regularitătii si legalitătii, Notele de fundamentare privind lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale, conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 729/2009  si Hotararea Guvernului nr. 304/2014;
 13. Asigură procesarea cererilor depuse de beneficiarii de pensie din România conform prevederilor  Ordinului  CNPB/CNAS nr.1285/437/2011 privind reţinerea contribuţiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliu declarat pe teritoriul altui stat;
 14. Colaborează cu direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Dolj pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din  Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014,  precum şi ale înţelegerilor, acordurilor, convenţiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, pentru domeniile aflate în competenţa sa;
 15. Asigură întocmirea şi transmiterea rapoartelor şi a situaţiilor specifice solicitate de Casa Natională de Asigurari de Sănătate;

 

Activităţile şi operaţiunile specifice structurilor de specialitate aflate în subordinea Medicului Şef – Director  executiv Adjunct

 

Atribuţiile Medicului Şef - Director executiv Adjunct vizează:

 1. Organizeaza si monitorizeaza activitatile de verificare a respectarii calitatii in acordarea serviciilor medicale;
 2. Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea modului de completare si eliberare a certificatelor de concedii medicale in vederea platii;
 3. Organizeaza si monitorizeaza activitatea privind verificarea din punct de vedere medical a documentatiei specifice privind dosarele pentru formularele europene.
 4. Organizeaza si monitorizeaza activitatea Comisiei de Analiza a DRG;
 5. Asigura organizarea si functionarea activitatii de prelucrare a dosarelor privind aprobarea tratamentului cu medicamente aferente unor boli cronice inclusiv cele pentru programele nationale de sanatate pentru care aprobarea se da prin comisiile de la nivelul Casei de Asigurari de Sanatate Dolj,  respectiv CNAS;
 6. Asigura reprezentarea in toate comisiile CAS-DSP-CJM, pe bază de act administrativ al PDG al CAS, conform prevederilor contractului-cadru si normelor de aplicare;
 7. Organizeaza si monitorizeaza activitatea de sondaj în rândul asiguratilor cu privire la gradul de satisfacţie a asiguratilor fata de serviciile medicale de care au beneficiat;
 8. Stabileşte şi supune avizării Consiliului de administraţie criteriile de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale si a serviciilor de ingrijiri la domiciliu, elaborate şi fundamentate de serviciul medical al casei de asigurări de sănătate;
 9. Analizeaza si avizeaza din punct de vedere medical raportul medical al medicului curant in elaborarea formularului E 112/S2;
 10. Asigura şi coordoneaza prelucrarea, verificarea, centralizarea şi raportarea indicatorilor specifici Programelor nationale de sanatate curative in forma si la termenele prevazute de lege;
 11. Organizeaza si planifica activitatea de monitorizare a modului de derulare a Programelor nationale de sanatate curative, respectiv de realizare a indicatorilor conform prevederilor legale in vigoare;
 12. Prezinta spre aprobare PDG al CAS Dolj a raportului trimestrial de monitorizare privind modul de derulare a programelor naţionale de sănătate curative încheiate între CAS şi unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate curative;
 13. Organizeaza şi monitorizeaza activitatea de înregistrare, verificare, validare a raportarilor furnizorilor de servicii medicale cu privire la modul de realizare a Programelor nationale de sanatate din punct de vedere al indicatorilor specifici si al documentelor justificative;
 14. Organizeaza activitatea de monitorizare a consumului de medicamente eliberate in cadrul programelor naţionale de sănătate curative ale caror DCI-uri necesită aprobarea comisiilor CAS Dolj si comisiilor CNAS;
 15. Desemneaza persoana/persoanele din Compartimentul Programe de Sănătate în vederea participării la controlul efectuat de Serviciul Control privind derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative;
 16. Organizeaza si monitorizeaza activitatea de primire, inregistrare, verificare din punct de vedere al existentei, conformitatii si valabilitatii documentatiei necesare în vederea aprobării prin comisiile terapeutice a medicamentelor ce necesită aprobarea prealabilă CAS/CNAS;
 17. Organizeaza si monitorizeaza activitatea comisiilor de aprobare medicamente, de la nivel CAS Dolj;
 18. Monitorizeaza eliberarea Deciziilor de aprobare tratament catre asigurati/medici prescriptori din cadrul comisiilor CAS/CNAS;
 19. Organizeaza si monitorizeaza activitatea de procesare si validare in SIUI a raportarilor lunare ale furnizorilor de servicii medicale si centre de dializa privind consumul centralizat de medicamente incluse in programele nationale de sanatate precum si pentru medicamentele, utilizate in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale prin centrele de dializa;
 20. Monitorizeaza transmiterea lunara la CNAS a machetelor de raportare, precum si a altor situatii solicitate de CNAS privind consumul centralizat de medicamente;
 21. Organizeaza si monitorizeaza verificarea la furnizor a neconcordantelor constatate in cadrul activitatii de clawback;
 22. Organizeaza  activitatea de monitorizare a consumului de medicamente eliberate in tratamentul ambulatoriu pentru bolile cronice ale caror DCI-uri necesita aprobarea comisiilor CAS Dolj si comisiilor CNAS;
 23. Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
 24. Primeste, înregistreaza si valideaza electronic raportarile furnizorilor de servicii medicale privind eliberarea de certificate de concediu medical în SIUI.
 25. Semnalează Presedintelui-Director General cazurile de nerespectare a clauzelor contractuale de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, material sanitare şi dispozitive medicale, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate, in limita ariei de competenta.
 26. Înaintează Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate solicitarea de deschidere de credite pentru plata serviciilor medicale, a medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate în luna următoare în conformitate cu prevederile legale.
 27. Avizeaza  decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate  in vederea ordonantarii, si il transmite la Director Relatii Contractuale - Serviciul Decontare Servicii  Medicale, Medicamente si Dispozitive Medicale
 28. Participa la întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli precum şi la întocmirea proiectelor de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Serviciului Medical:

 1. Urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea acordarii serviciilor de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate. În acest sens, pe baza procedurilor prestabilite, realizeaza:
  • verificarea corectitudinii documentelor medicale întocmite de furnizorii de servicii medicale, cum sunt: fisele medicale, registrul de evidenta, foile de observatie, scrisorile medicale, biletele de trimitere, etc., cu ocazia participarii la actiuni de control a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.
  • participarea la orice actiune de control care vizeaza calitatea in acordarea serviciilor medicale, la solicitarea structurilor de control, cu aprobarea PDG.
 2. Avizează din punct de vedere medical, la solicitarea Biroului Acorduri, Regulamente europene, Formulare europene, in vederea intocmirii formularului E 126 sau a decontarii serviciilor medicale primite de catre asiguratii romani pe teritoriul UE sau SEE;
 3. Aplica chestionarele aprobate prin ordinul preşedintelui CNAS în vederea evaluării gradului de satisfacţie faţă de serviciile medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi transmiterea centralizată a datelor semestrial către CNAS – Serviciul Medical;
 4. Verifica din punct de vedere medical (validare/invalidare) a cazurilor spitalizate invalidate de SNSPMS prin participarea la Comisia de analiza a DRG;
 5. Participa la Comisia de monitorizare si competenta profesionala a cazurilor de malpraxis;
 6. Elaboreaza si fundamenteaza criteriile de prioritizare privind acordarea dispozitivelor medicale si a serviciilor de îngrijiri la domiciliu;
 7. Verifica modul de completare si de eliberare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS Dolj;
 8. Întocmeste nota de constatare pentru amânarea la plata, în cazul neîncadrarii în conditiile legale de avizare a concediilor medicale luate in plata de catre CAS Dolj;
 9. Tine evidenta si gestioneaza bazele de date privind raportarile furnizorilor de servicii medicale referitoare la concediile medicale;
 10. Asigura evidenta nominala a pacientilor care beneficiaza de medicamente cu aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS/CAS pentru unele boli cronice/ medicatie specifica PNS;
 11. Monitorizează semestrial consumul de medicamente eliberate in tratamentul ambulatoriu pentru bolile cronice/ medicatie specifica PNS ale caror DCI-uri necesita aprobarea comisiilor locale si comisiilor CNAS;
 12. Participa impreuna cu Compartimentul Programe de Sănătate la analiza situaţiei repartizarii fondurilor aprobate de PDG pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii realizate de catre coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare care le derulează, în vederea încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea.

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Programe de Sănătate:

 1. Primeste facturile însoţite de documentele justificative privind activităţile realizate la raportările lunare/trimestriale, după caz, pe suport de hârtie şi/sau în format electronic, după caz, înaintate de către furnizorii aflati in relatii contractuale cu CAS Dolj pentru derularea programelor nationale de sanatate curative;
 2. Transmite,  in urma analizei către Directia Relatii Contractuale situaţia repartizarii fondurilor aprobate de PDG pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, ca urmare a fundamentarii realizate  de catre coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare care le derulează, în vederea încheierii contractelor si a actelor aditionale la acestea;
 3. Verifica existenţa angajamentelor legale, a realităţii sumei datorate şi a condiţiilor de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative scriptice sau informatice dupa caz, care să ateste operaţiunile respective in cadrul programelor nationale de sanatate curative.
 4. Urmareste şi monitorizeaza utilizarea fondurilor aprobate pentru derularea fiecărui program/subprogram de sanatate curativ, repartizate judetului, în baza contractelor încheiate;
 5. Analizeaza trimestrial indicatorii specifici fiecărui program/subprogram de sanatate curativ impreuna cu coordonatorul fiecarui program/subprogram din unităţile sanitare cere le derulează, precum si incadrarea in bugetul aprobat;
 6. Verifica, valideaza, proceseaza raportarea serviciilor de dializa si transmite, în termen legal, catre CNAS, a situatiilor cu miscarea pacientilor in cadrul programului;
 7. Verifica corectitudinea indicatorilor raportati de unitatile sanitare si a concordantei acestora cu evidentele tehnico-operative de la nivelul unitatilor sanitare;
 8. Monitorizeaza, analizeaza si centralizeaza, la nivelul CAS Dolj, a indicatorilor specifici si a cheltuielilor aferente fiecarui program/subprogram de sanatate; întocmeste un raport trimestrial de monitorizare şi transmiterea acestuia către PDG;
 9. Transmite catre CNAS, lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) si anual, in primele 20 de zile lucratoare ale lunii urmatoare perioadei pentru care se face raportarea, a situatiei centralizate pe judet, a indicatorilor specifici realizati pentru fiecare program/subprogram de sanatate;
 10. Verifica stocurile de medicamente aflate în farmaciile cu circuit închis ale unitatilor sanitare prin care se deruleaza programe/subprograme de sanatate si menţionwaza disfuncţionalităţile în raportul trimestrial de monitorizare catre PDG;
 11. Întocmeste si transmite în termen, la CNAS, situatii suplimentare solicitate;
 12. Organizeaza si asigura evidenta nominala a persoanelor beneficiare de    medicatie specifica PNS, cu aprobarea Comisiilor CNAS/CAS precum şi monitorizarea consumului de medicamente aferente DCI-urilor din PNS ce necesită aprobarea comisiilor;
 13. Participa, după caz, la controalele efectuate de Serviciul Control privind derularea programelor naţionale de sănătate curative, dispuse de PDG al CAS.
 14. Monitorizeaza derularea contractelor/actelor aditionale încheiate cu furnizorii de servicii în cadrul programelor naţionale curative de sănătate;
 15. Intocmeste decontul pentru plata serviciilor în cadrul programelor nationale curative de sănătate, pe care il supune avizarii Medicului Sef.
 16. Comunică furnizorilor motivarea scrisă si/sau în format electronic, cu privire la  erorile de raportare şi refuzul decontării anumitor servicii în cadrul programelor nationale curative de sănătate.

 

Activităţi şi operaţiuni specifice Compartimentului Comisii terapeutice si clawback:

 1. Participa la activitatea Comisiilor terapeutice judetene de aprobare a tratamentelor pentru bolile cronice si la cea de gestionare si transmitere a dosarelor pentru anumite boli cronice catre si de la Comisiile de Experti din cadrul CNAS;
 2. Primeste, inregistreaza si verifica existenta conformitatii si valabilitatii documentatiei necesare pentru analiza dosarelor pacientilor de catre comisiile terapeutice de la nivel CAS/CNAS;
 3. Elaboreaza documentele centralizatoare specifice fiecarei comisii de experti CNAS, in vederea transmiterii dosarelor pacientilor catre CNAS;
 4. Primeste deciziile de la comisiile terapeutice de la nivelul CNAS, actualizeaza bazele de date si instiinteaza pacientii sau medicii curanti prin mijloacele specifice fiecarei comisii CAS asupra deciziilor;
 5. Organizeaza si asigura evidenta nominala a pacientilor care beneficiaza de medicamente cu aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS/CAS pentru unele boli cronice;
 6. Organizeaza activitatea de monitorizare a consumului de medicamente eliberate in tratamentul ambulatoriu pentru bolile cronice ale caror DCI-uri necesita aprobarea comisiilor locale si comisiilor CNAS;
 7. Intocmeste periodic rapoarte precum si alte situatii solicitate de CAS Dolj si CNAS;
 8. Valideaza în format electronic raportările lunare privind consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă;
 9. Monitorizează lunar raportările cu privire la consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în cadrul farmaciilor cu circuit închis a unităţilor sanitare cu paturi şi a centrelor de dializă, conform prevederilor legale în vigoare;
 10. Utilizeaza rapoartele generate din SIUI privind consumul de medicamente  suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în vedera transmiterii către CNAS a raportărilor lunare;
 11. Pune la dispoziţia Biroului Juridic, Administrativ Contencios , la solicitarea acestuia, datele din sfera de competenţă legate de consumul de medicamente suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii;
 12. Monitorizează şi analizează lunar, la solicitarea CNAS, codurile de medicamente raportate incorect de furnizorii de servicii medicale  prin raportare la concordanta dintre codurile CIM si caracteristicile medicamentelor identificate de ANMDM ca operatiuni comerciale in reteaua de distributie;
 13. Efectueaza acţiunile de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, ori de câte ori se solicită de la nivelul CNAS şi întocmşte către PDG un referat în care sunt consemnate rezultatele acţiunii de verificare, cu menţionarea situaţiilor în care au fost încălcate prevederile contractuale;
 14. Transmite către CNAS, referatul aprobat de PDG al acţiunii de verificare a consumului de medicamente, suportat din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, însoţit de documentele justificative;
 15. Soluţioneaza contestaţiile depuse de asigurati, legate de activitatea comisiilor terapeutice CAS Dolj.

Fișiere atașate