Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj (CAS Dolj) este instituţie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care administrează şi gestionează  Fondul national de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean.
 Principalele atribuţii ale CAS Dolj, conform statutului propriu sunt:
- administrează împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate;
- controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
- participă la acreditarea medicilor şi a personalului sanitar care poate fi admis să lucreze în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
- încheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, în limita condiţiilor prevăzute de contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
- decontează furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, contravaloarea serviciilor contractate şi prestate asiguraţilor, pe baza formularelor de raportare, stabilite prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
- efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi de evaluare a interesului manifestat de către aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale.

 

Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

Regulament Intern CAS Dolj 2018

Codul etic si reguli de conduita aplicabile salariatilor CNAS si CJAS

Codul de conduita al functionarului public

Codul de conduita al personalului contractual

Ghidul ECO al functionarului public