Protecţia datelor cu caracter personal

INFORMARE

privind prelucrarea de către C.A.S. Dolj a datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 Casa de Asigurări de Sănătatea Dolj, cu sediul în Craiova, str. 1 Decembrie 1918 nr.8, în calitate de operator de date cu caracter personal, se aliniază prevederilor Regulamentului UE nr.2016/679 din 27 aprilie 2016 (G.D.P.R.) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). În acest sens, Casa de Asigurări de Sănătate Dolj, înregistrată ca operator de date cu caracter personal cu numarul 284, a desemnat  Responsabilul cu protecția datelor (D.P.O.). D.P.O.–ul C.A.S. Dolj va putea fi contactat la adresa de e-mail dpo@casdj.ro sau la telefonul 0771356285.

În scopul realizării atribuţiilor și a obligaţiilor prevăzute de actele normative care guvernează sistemul de asigurări sociale de sănătate, instituţia noastră prelucrează prin mijloace automatizate si manuale următoarele categorii de date cu caracter personal: numele si prenumele, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, cetățenia, data și locul nasterii, adresa de domiciliu/resedinţă, codul numeric personal, seria și nr. actului de identitate / pașaportului, nr. asigurării sociale sau asigurării de sănătate, nr. de telefon/fax, e-mail, semnătura, locul de muncă, profesie, situație familială, formare profesională – diplome – studii, codul de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate (CID) date privind istoricul medical, date cu caracter medical privind consultații, diagnostice, tratamente, boli cronice, riscuri vitale, dispozitive medicale acordate, date privind includerea în programe naționale de sănătate, acordul pentru donarea de organe dupa deces, PIN-ul cardului național de sănătate, date privind cardul european de sănătate sau al certificatului provizoriu de înlocuire al cardului european - ambele emise de România (număr identificare, data expirare, perioada de valabilitate)  - statutul de asigurat în sistemul de asigurari sociale de sănătate, date privind perioada de valabilitate a unor acte personale care atestă  includerea într-o anumită categorie de asigurat (adeverințe elev, alte certificate), pentru asigurați  - date privind acte sau certificate profesionale, asigurări profesionale și perioada lor de valabilitate pentru furnizori de servicii medicale.

Datele personale sunt prelucrate de către CAS Dolj și CNAS în îndeplinirea atribuţiilor legale și pot fi comunicate, în condiţiile legii, următorilor destinatari: instituţii/autorităţi cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, siguranta naţională, autoritate judecatoreasca, administraţie publică, sănătate, fiscal și persoanelor fizice vizate.

Datele cu caracter personal pot fi transferate în străinătate cu respectarea dispoziţiilor Cap. V art.44 – 50 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor datecu modificările si completările ulterioare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal  de către C.A.S. Dolj și C.N.A.S. se face în condiţii de securitate, prin mijloace automatizate și manuale, pentru următoarele scopuri:

Prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorii C.A.S. Dolj și C.N.A.S., în scopurile mai sus menționate, se realizează cu respectarea prevederilor legale exprese,  cuprinse în următoarele acte normative:

Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 ;

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotararea Guvernului Nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS Nr. 1123/849/2016 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului;

- Regulamentul nr. 1338/2008 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare la sănătatea publică, precum si la sănătatea si siguranța la locul de muncă;

-    Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și  protecția persoanelor, republicată;

-    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulteriore;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulteriore.

 

Totodată, în conformitate cu dispoziţiile exprese prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016, C.N.A.S. asigură respectarea următoarelor drepturi ale persoanelor vizate, cu excepția  cazurilor care necesită anumite restricții conform art. 23 alin (1) din Regulament:

-  dreptul la informare;

-  dreptul de acces la datele personale proprii;

-  dreptul la rectificare asupra datelor;

-  dreptul la opoziție;

-  dreptul la restricționarea prelucrării datelor;

-  dreptul la portabilitatea datelor;

-  dreptul privind procesul decizional individual automatizat.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că, în vederea exercitării acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Registratura  Casei de Asigurări de Sănătate Dolj, str. 1 Decembrie 1918 nr.8, mun. Craiova, jud. Dolj sau pe adresa de e-mail: dpo@casdj.ro.

Cu privire la drepturile mai sus menționate,  persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul C.A.S Dolj, în condițiile nerespectării acestora, pot înainta o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul Gh. Magheru nr.28-30, sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, pagina de internet: www.dataprotection.ro.

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P.se poate face direct sau prin reprezentant și nu poate fi înaintată mai devreme de 30 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Casa de Asigurări de Sănătate Dolj.