Număr Titlul Data
Ordin nr. 1042/556 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 2011-06-15
Ordin nr. 546 pentru aprobarea formularelor de raportare la casa de asigurari de sanatate a medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu, respectiv a medicamentelor si materialelorsanitare specifice care se acorda pentru tratamentul in ambulatoriu al bolnavilor inclusi in unele programe nationale de sanatate cu scop curativ 2011-05-31
Ordin nr. 864/538 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012 2011-05-31
Ordin nr. 351/464 privind modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatareasi controloul contributiilor prevazute la art.361.1 alin.(1) si (2)din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Aasigurari de Sanatate nr. 928/591/2010 2011-04-19
Ordin nr. 1285/437 privind retinerea contributilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat 2011-04-08
Ordin nr. 407 privind aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS, pentru implementarea unor programe nationale 2011-03-04
Ordin 53/25 pentru aprobarea modelului si continutului "Declaratie - inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari de sanatate aflata in sold la 31 decembrie 2010 si neachitate pana la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" 2011-01-19
Ordin nr. 19 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tara, fara regim special 2011-01-11
Ordin nr. 1591/1110 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 2010-12-30
Ordin nr. 974 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate 2010-11-30
Ordin nr. 770 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409/17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioare 2010-10-28
Ordin nr. 737 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui C.N.A.S. nr. 615/30.06.2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamentele cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu 2010-09-30
Ordin nr. 724 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 409/17.03.2009, cu modificarile si completarile ulterioare 2010-09-16
Ordin nr. 708 Ordin nr. 708/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui CNAS nr.615/2010 pentru aprobarea metodei de calcul a pretului de referinta pentru medicamente cu si fara contributie personala prescrise in tratamentul ambulatoriu 2010-08-30
Ordin nr. 672 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special 2010-08-30