A. In Monitorul Oficial al României partea I nr 51 si 51 bis din data de 18.01.2021 a fost publicat Ordinului MS/CNAS nr 14/69/2021 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 Ia Ordinul ministrului sanatatii publice si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute in Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fara contribuţie personala, pe baza de prescripţie medicala, in sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr 720/2008.

Pe site-ul CNAS in secţiunea "Informaţii pentru furnizori - Medicamente - Protocoale terapeutice" au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.14/69/2021 respectiv un număr de 56 protocoale terapeutice.

- lista protocoalelor terapeutice - ianuarie 2021

 

B. In concordanta cu protocoalele terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr 14/69/2021 si prevederile HG nr 1045/2020 privind modificarea si completarea anexei la HG nr 720/2008 republicata cu modificările si completările ulterioare, in cadrul regulii PHM 238 - Circuit închis, pentru orice Rp/foaie de condica cu data prescriere / data condica >= 01/01/2021 vor fi implementate următoarele condiţii:

  1. DCI PEMBROLIZUMABUM se va elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) cod indicator PONCO_C_CV doar pentru codurile de diagnostic : 117,111,154,140,141
  2. DCI ATEZOLIZTJMAB se va elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) cod indicator PONCO_C_CV doar pentru codul de diagnostic 111
  3. DCI ATEZOLIZUMAB se va elibera pe PNS 3  (ONCOLOGIE)   cod indicator ONCO_C_ACN doar pe cod de diagnostic 140
  4. DCI DURVALUMABUM si DCI IRINOTECANUM- Onyvide pegUated Iiposomal (DOAR W66173001) se va elibera pe PNS 3 (ONCOLOGIE) DOAR PE cod indicator PONCO C_CV.
  5. DCI DIMETHYL FUMARATE se va elibera pe PNS 4.A (SCLEROZA MULTIPLA) doar pe cod indicator NEURO_C_CV

 

În conformitate cu prevederile legale in vigoare medicii prescriptori au obligaţia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere şi monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraţilor pe bază de prescripţie medicală in sistemul de asigurări sociale de sănătate.