A. In Monitorul Oficial al României partea I nr. 391 si 391 bis din data de 26.04.2024 a fost publicat Ordinului MS/CNAS nr. 2402/523/2024 privind modificarea anexelor nr. 1 si nr. 2 Ia Ordinul ministrului sanatatii publice si al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sanatate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate aprobata prin Hotărârea Guvernului nr 720/2008 si a normelor metodologice privind implementarea acestora.

Pe site-ul CNAS in secţiunea "Informaţii pentru furnizori - Medicamente - Protocoale terapeutice" au fost postate protocoale aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr. 2402/523//2024,  sub denumirea "Lista protocoalelor terapeutice aprilie 2024" respectiv un număr de 13 protocoale terapeutice actualizate .

In conformitate cu prevederile legate in vigoare medicii prescriptori au obligatia de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere si monitorizare a rnedicamentelor care se acorda asiguratilor pe baza de prescriptie medicala in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

B. Pentru DCI Atezolizumabum, in indicatia " Atezolizumab in asociere cu nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ (TNBC) nerezecabil, local avansat sau metastazat, la pacienti adulti, ale caror tumori prezinta o expresie a PD-L1 ≥ 1% si care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatica " ce face obiectul unui contract cost volum, se poate prescrie si doza de 1200 mg la fiecare  21 zile din ciclul de 28 de zile.

Avand in vedere adresa Companiei Roche prin care aduce la cunostinta CNAS faptul ca, in data de 04.03.2024 a depus la ANMDMR intentia de intrerupere permanenta a comercializarii,  incepand cu data de 04.03.2025 a medicamentului Tecentrig 840 mg , furnizorii de servicii medicale prin care se deruleaza PNS 3 Programul national de oncologie - cost volum, vor adapta schema terapeutica care sa permita asigurarea continuitatii tratamentului pentru pacientii eligibili.

C. Prin HG nr 397/2024 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr 382 din 22.04.2024, incepand cu data de 01.05.2024 sunt aplicabile urrnatoarele modificari in ceea ce priveste medicarnentele aferente unor contracte cost volum:

  1. Medicamentele corespunzatoare DCI Dabigatranum etexilatum (sublista B- cod de hoala 486), DCI Abirateronum (concentratia 250 mg) si DCI Vandetanibum ( sublista C sectiunea C2 -PNS 3- Programul national de oncologie) nu mai fac obiectul contractelor cost volum. Pe cale de consecinta prescriptiile medicale electronice de tip cost volum (EV) emise de medicii curanti cu aceste medlcamente si neeliberate pana la data de 30.04.2024, nu vor mai putea fi eliberate prin farmaciile comunitare, fiind necesara emiterea unor noi prescriptii medicale electronice (de tip E).
  2. Intra in vigoare un numar de 8 noi contracte cost volum aferente DCI Metreleptinum (G22), DCI Ciclosporinum (G26), DCI Apremilastum (G31 C), DCI Upadacitinibum (G31D), DCl Mosunetuzumabum (PNS 3), DCI Ofatumumab si DCI Ozanimodum (PNS 4), DCI Oxihidroxid Sucroferic (PNS 10). Aceste medicamente vor putea fi prescrise dupa aprobarea protocoalelor terapeutice si a formularelor specifice, dupa caz.