A intrat in vigoare ORDINUL MS/CNAS nr. 275/162/2015 din 10 martie 2015

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Protocoalele terapeutice prevazute in Anexele nr. 1 - 28 (ce fac parte integranta din ordinul mentionat mai sus) sunt publicate pe site-ul nostru in sectiunea:

Informatii pentru furnizori - Informatii medicale - Protocoale medicale