Prin Ordinul CNAS nr. 128 / 11.02.2021 a fost modificat şi completat Ordinul preşedintelui CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ώ şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

L01XE18- Ruxolitinibum - mielofibroză primară şi secundară

L01XE27 - Ibrutinibum

L01 XC 19 - Blinatum omabum - leucemie limfatică limfoblastică

L01 XE 18.1- Ruxolitinibum — policitemia vera

         In acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 18 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi preşedinteljii CNAS nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 — 2019, cu modificările şi completările ulterioare, în secţiunea “informaţii pentru furnizori- medicamente-formulare specifice”, au fost postate cele 4 formulare specifice în fişierul cu denumirea “Formulare specifice Ordin 128_2021”. Ordinul CNAS nr. 128/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 170/19.02.2021, partea I.“

        În PIAS se regăseşte noul formular specific mai sus menţionat L01XE18.1 şi schema terapeutică aferentă - Ruxolitinibum -policitemie vera (schema L01XE18.1). De asemenea, pentru Ibrutinibum s-au introdus două scheme terapeutice noi: schema L01XE27.1 - Ibrutinibum+Obinutuzumab şi schema L01XE27.2 - Ibrutinibum+Rituximab.

 

Fișiere atașate

ORDIN128_2021.pdf