In vederea bunei implementari a sistemului cardului national de asigurari sociale de sanatate, va aducem la cunostinta faptul ca, prin  Ordinul nr. 1032/564 din 25 august 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015, s-a modificat pct. 13 din Anexa nr. 47 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, dupa cum urmeaza:

 

                    ORDIN   Nr. 1032/564 din 25 august 2015

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂŢII             Nr. 1.032 din 25 august 2015

              CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE      Nr. 564 din 13 august 2015

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 649 din 27 august 2015

 

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB 8.693 din 25 august 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.436 din 13 august 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    în temeiul prevederilor:

    - art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

    - Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

    - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

 

    ART. I

    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La anexa nr. 47, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "13. Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi cei care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109 şi 110 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La anexa nr. 47, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:

    "14. Pentru persoanele cu tulburări psihice prevăzute de Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată, care au desemnat reprezentant legal de către autorităţile competente potrivit legislaţiei în vigoare, acordarea de către furnizori a serviciilor medicale se face prin utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al reprezentantului legal. Reprezentantul legal al persoanei cu tulburări psihice, care însoţeşte persoana cu tulburări psihice la furnizorii de servicii medicale, prezintă obligatoriu documentul prin care a fost desemnat reprezentant legal, în vederea înregistrării de către furnizori a acestui document în evidenţele proprii."

    ART. II

    Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                            Ministrul sănătăţii,

                             Nicolae Bănicioiu

 

                        Preşedintele Casei Naţionale

                          de Asigurări de Sănătate,

                              Vasile Ciurchea

 

In acelasi timp, va comunicam precizarile Casei Nationale de Asigurari de Sanatate referitoare la modul de acordare a serviciilor medicale incepand cu data de 01.09.2015 precum si modificarea programului de lucru cu asiguratii in vederea eliberarii cardurilor de asigurari sociale de sanatate pentru perioada 01-08 septembrie 2015 de luni pana vineri, de la ora 08.00 la ora 20.00.

PRECIZARI CNAS CONFORM ADRESEI NR. P8040/31.08.2015