Prin Ordinul Președintelui CNAS nr. 890/2022 a fost modificată Anexa1 la Ordinul președintelui CNAS nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin HG nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatică din asigurările de sănătate, cu completarile ulterioare, respectiv:

 

 

Cod formular specific

DCI/afectiune

L01XE11.2

Pazopanibum - sarcom de părți moi, subtipuri selectate

 

In acest sens, pe site-ul CNAS, in sectiunea "informatii pentru furnizori-formulare si machete", a fost publicat formularul specific L01XE11.2, in fișierul cu denumirea "Formulare specifice Ordin nr. 890/2022", in conformitate cu prevederile art. 17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS nr. 1068/627/2021 privind  aprobarea Normelor metodologice  de aplicare in anul 2021 a Hotariirii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii sa Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor  medicale, tehnologiilor sdispozitivelor asistive in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021 2022, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 890/2022 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 1063/02.11.2022.

 

In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligatia de a-și actualiza   nomenclatoarele din SIUI.