DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE

PRIVIND DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ASIGURAT,

RESPECTIV DE ASIGURAT FĂRĂ PLATA CONTRIBUŢIEI

 

În conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.617/2007, cu modificările si completările ulterioare Art. 20 - Dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate se realizează printr-un document justificativ - adeverinţa, eliberat de C.A.S., potrivit fiecărei categorii de persoane, pe baza următoarelor documente:

 

1. COPIII cu VARSTA DE PANA LA 18 ANI: 

Persoanele care fac parte din aceasta categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinta sau cu actul de identitate (certificat de nastere sau carte de identitate).

 

2. TINERII CU VÂRSTA CUPRINSA ÎNTRE 18 SI 26 DE ANI:

 

 

3. TINERII CU VÂRSTA DE PÂNA LA 26 DE ANI, CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI:

 

4.SOTUL, SOTIA SI PARINTII AFLATI ÎN ÎNTRETINEREA UNEI PERSOANE ASIGURATE:

 

 

5.BENEFICIARII Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

 

6.PERSOANELE CU HANDICAP:

 

7.BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE ÎN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE stabilite de Ministerul Sănătăţii  până la vindecarea respectivei afecţiuni:

 

 

8.FEMEILE ÎNSARCINATE SAU LĂUZE:

 

9.PERSOANELE CARE SE AFLĂ IN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI până la împlinirea vârstei de 2 ani si, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani:

ADEVERINŢA este valabilă 2 ani de la data emiterii.

 

10.PERSOANELE BENEFICIARE DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ:

 

11.PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE SAU EXPULZATE ORI SUNT VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE şi se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii:

 

12.Persoanele care fac parte dintr-o FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

 

13.Persoanele care au calitatea de PENSIONARI:

 

14. Persoanele care se află în  EXECUTAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE LA la art. 105, 113 si 114 din CODUL PENAL şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate:

căreia se află persoana

 

15. PERSONALUL MONAHAL al cultelor recunoscute:

16. Persoane care au calitatea de platitori:

 

 

ATENŢIE

 

 

 

1). nu figureaza în baza de date a C.A.S., precum si în baza de date transmisĂ de A.N.A.F. în baza protocolului încheiat cu C.N.A.S., cu venituri impozabile pentru care au obligaŢia plĂŢii contribuŢiei. În situaŢia în care se constatĂ cĂ realizeazĂ astfel de venituri, pentru care plĂtesc contribuŢia curentĂ sau nu realizeazĂ venituri la data verificĂrii, se elibereazĂ adeverinŢa de asigurat;

2). în cazul în care persoanele solicitante realizeazĂ venituri, pentru  care nu au început plata contribuŢiei, nu se elibereazĂ adeverinŢa de asigurat pânĂ ce acestea nu încep sĂ plĂteascĂ contribuŢia curentĂ.

 

 

Persoanele încadrate la pct.1, 9, 10, 11, 12 şi 13 pot face dovada calităţii de asigurat, până la obţinerea adeverinţei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire în aceste prevederi.

 

 

Pentru  obţinerea  adeverinţei  de  asigurat/coasigurat

            SE  VERIFICă CALITATEA DE ASIGURAT PE ULTIMII 5 ANI