Potrivit reglementărilor art. 7 lit. c) pct. 2, art. 24 lit. a) pct. 2, art 42 lit. a) pct. 2, art. 59 lit. a) pct. 2, art. 74 lit. a) pct. 2, art. 92 alin. (1) lit a) pct. 2 şi art. 141 lit. a) pct. 2 din Anexa 2 la Hotărârea 

Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022,

„informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare sunt afişate de furnizori în formatul stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi pus la dispoziţia furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală".

Având in vedere cele prezentate, publicam machetele pentru afişare de către furnizorii de servicii medicale de la nivelul următoarelor segmente de asistenţă medicală:

-       asistenţa medicală primară,

-       asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice (inclusiv acupunctura),

-       asistenţa medicală ambulatorie de specialitate medicină fizică şi de reabilitare,

-       asistenţa medicală dentară,

-       asistenţa medicală ambulatorie de'specialitate pentru specialităţile paraclinice,'

-       asistenţa medicală spitalicească,

-       asistenţa medicală de recuperare medicală, medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii şi preventorii,

a  informaţiilor privind pachetele de servicii  medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor medicale contractate, după caz, cu casa de asigurări de sănătate.

Aceste informaţii vor fi afişate de către furnizorii de servicii medicale pe suport hârtie sau sisteme de afişaj digital la sediul furnizorului, precum şi pe pagina web a acestuia.

 

Fișiere atașate

Tarife_asistenta medicina fizica si de reabilitare_2021.xls Tarife_asistenta_ medicala_ primara_2021.xls Tarife_asistenta_medicala_ambulatorie clinica _2021.xls Tarife_asistenta_medicala_dentara_2021.xls Tarife_asistenta_medicala_spitaliceasca_2021.xls Tarife_asisteta_medicala_paraclinica_2021.xls Tarife_Sanatorii si Preventorii_2021.xls