Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza unei prescripţii medicale sub forma unei recomandări medicale tipizate, eliberate de medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate.
 Prescripţia medicală se eliberează în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoţeşte cererea şi se depune la casa de asigurări de sănătate şi un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate.

Asiguratii pot beneficia de :

 

PROTEZAREA AUDITIVA
 Prescripţia medicală pentru protezarea auditivă trebuie să fie însoţită de audiograma tonală liminară şi audiograma vocală, eliberate de un furnizor autorizat şi evaluat care se află în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta.

PROTEZARE VIZUALA
Prescripţia medicală pentru protezarea vizuală - implant cu lentile intraoculare - trebuie să fie însoţită de biometria eliberată de un furnizor de servicii medicale autorizat.

PROTEZARE MEMBRE 

ORTEZE CORECTOARE

INCALTAMINTE ORTOPEDICA

ECHIPAMENTE PENTRU OXIGENOTERAPIE SI VENTILATIE

DISPOZITIVE PENTRU TERAPIA CU AEROSOLI SALINI

DISPOZITIVE DE MERS

DISPOZITIVE PENTRU ADMINISTRAREA MEDICATIEI SI ALIMENTATIEI ARTIFICIALE

PROTEZARE STOMII si DISPOZITIVE PENTRU INCONTINENTA URINARA
 Pentru dispozitivele de protezare stomii şi incontinenţă urinară, cu excepția cateterului urinar, recomandarea se poate face şi de către medicul de familie pe lista căruia se află înscris asiguratul, aflat în relaţie contractuală cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate unde este în evidenţă şi asiguratul, în baza scrisorii medicale/bilet de ieşire din spital transmisă de către medicul de specialitate.


 În prescripţia medicală se va menţiona obligatoriu că deficienţa organică sau funcţională nu este ca urmare a unei boli profesionale sau a unui accident de muncă ori sportiv.

 

DEPUNEREA DOCUMENTELOR LA CASA JUDETEANA DE ASIGURARI DE SANATATE

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul din membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului va depune la Casa de Asigurari de Sanatate in evidentele careia se afla asiguratul beneficiar al dispozitivului medical:

  1.  o [ cerere tip] care include si declaratia pe propria raspundere ca deficienta organica sau functionala nu a aparut in  urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv;
  2. Recomandarea medicala in original in conformitate cu anexa 39 D din Normele Metodologice in vigoare (valabilitate 30 zile de la data emiterii);
  3. Cerere (tip) pentru aprobarea dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale;
  4. Copie C.I persoana pentru care se solicita dispozitivul medical (pentru copii se atasaza certificat nastere);
  5. Documentul din care rezulta calitatea persoanei care depune documentatia, in cazul in care este o alta persoana decat beneficiarul, respectiv : carte de identitate si certificat de nastere,certificat de casatorie, sentinta judecatoreasca pentru numirea tutorelui pentru copilul minor, sentinta judecatoreasca pentru numirea curatorului, imputernicire notariala.

  6. Certificat de incadrare in grad de handicap, unde este cazul.

  7. Spirometrie si analize din care sa reiese saturatia de oxigen in cazul concentratoarelor  de oxigen.

  8. Audiograma in cazul protezelor auditive.

  9. Biometria in cazul protezelor vizuale – implant cu lentile intraoculare.

  10. Dovada calitatii de asigurat

Toate copiile se vizeaza la CAS Hunedoara pe baza originalelor

În cazul acceptării, cererile sunt supuse aprobării şi, respectiv, emiterii unei decizii de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivului medical în limita fondului aprobat cu această destinaţie. Decizia se ridică de la Casa de Asigurări de Sănătate de către beneficiar, aparţinător sau împuternicit legal în acest sens sau se expediază prin poştă în maximum 2 zile de la emitere în cazul în care asiguratul solicită prin cerere.

În situaţia în care cererile pentru dispozitive medicale conduc la depăşirea fondului lunar aprobat se întocmesc liste de prioritate pentru asiguraţi, pe categorii de dispozitive medicale. În acest caz decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinaţie permite decontarea dispozitivului medical, în ordinea listei de prioritate, casa de asigurări de sănătate fiind obligată să transmită asiguratului prin adresă scrisă, expediată prin poştă, decizia în termen de 2 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia sau necesitatea revizuirii prescripţiei medicale – numai pentru situaţiile în care se impune revizuirea prescripţiei.
  [ Criteriile de prioritate ] precum şi cele pentru soluţionarea listelor de prioritate ţin cont de data înregistrării cererilor la Casa de Asigurări de Sănătate şi de nivelul de urgenţă stabilite de Serviciul Medical al Casei de Asigurări de Sănătate .
 

INCHIRIERE ECHIPAMENTE - fotolii rulante, aparate de oxigenoterapie si ventilatie noninvaziva si dispozitive pentru administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale
      În cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguraţilor pe o perioadă nedeterminată sau determinată - prin închiriere iar echipamentele pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvazivă precum si dispozitivele pentru administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale, se vor acorda pe o perioadă determinată prin închiriere, pe baza deciziilor de aprobare pentru procurarea/închirierea dispozitivelor medicale. 
      Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante şi echipamentele pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvazivă  precum si dispozitivele pentru administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale, este valabilă pentru perioada prevăzută în prescripţia medicală care nu poate fi mai mare de 90/91/92 de zile calendaristice. Decizia de aprobare pentru închirierea fotoliilor rulante este însoţită de o anexă cu 3 taloane lunare, corespunzător lunilor aferente perioadei prevăzute în prescripţia medicală . Decizia de aprobare pentru aparate pentru administrarea continuă cu oxigen este însoţită de o anexă cu 3 -12 taloane lunare, corespunzător lunilor aferente perioadei prevăzute în prescripţia medicală in functie de diagnostic si a gradului de handicap. 

PROCURAREA DISPOZITIVULUI MEDICAL


       Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, în cazul dispozitivelor la comandă (inclusiv pentru protezele auditive), sau, în cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comandă, asiguratul sau unul dintre membrii familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de către asigurat sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluaţi, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate şi prescripţia medicală.
      În cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinenţă urinară, fotolii rulante şi echipamentele pentru oxigenoterapie si ventilatie noninvazivă  precum si dispozitivele pentru administrarea medicatiei si alimentatiei artificiale, decizia va fi însoţită de talonul aferent lunii respective, urmând ca lunar să predea aceluiaşi furnizor şi celelalte taloane.
     Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării deficienţelor organice sau funcţionale în ambulatoriu, prevăzută în anexa 38 la ordin, conform pachetului de servicii de bază de care pot beneficia asiguratii poate fi consultata [ aici ];

Lista furnizorilor de dispozitive medicale in contract cu CAS Hunedoara poate fi consultata [ aici ];