Categoriile de persoane beneficiare de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

 A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor  legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

C. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.

(2)  Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

 

Modalităţi de declarare şi de încadrare a asiguraţilor în categoriile de persoane beneficiare de concedii medicale

In cazul persoanelor fizice care se asigură direct la Casa de Asigurări de Sănătate  în baza art.1, alin.2 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate asigurarea constă în depunerea de către solicitanți a unei cereri din care să rezulte faptul că doresc încheierea unui contract de asigurare pentru concedii și indemnizații cu Casa de Asigurări de Sănătate (cerere care să conțină următoarele : datele de identificare, valoarea venitului ales după care se calculează contribuție de 1 % precum și datele de contact ale solicitantului), a declaratiei unice depuse la ANAF pe anul current din care să rezulte că solicitanții au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate  (declarația trebuie să aibă obligatoriu număr de înregistrare depunere manuală la ANAF sau index de încărcare de la ANAF în situația transmiterii electronice a declarației unice) , a codului unic de înregistrare(xerocopie) și a actului de identitate (xerocopie).

                Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații


Categorii de concedii medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate


Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul asiguraţii, sunt:
a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;

b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;

c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;

d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.

 
a) Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cod indemnizatie : 01,05,06,12,13,14

Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, pentru fiecare tip de afecţiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.
Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi, de către medicul specialist, până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prin boală obişnuită, rezultă în urma produsului dintre media zilnică a bazei de calcul şi procentul de 75% duplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.

Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum şi de o boală infectocontagioasă din grupa A şi de urgenţe medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 9, rezultă în urma produsului dintre media zilnică a bazei de calcul şi numărul de zile lucrătoare de concediu medical.

 


Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:


A. de către angajator, din prima zi până în a cincea zi de incapacitate temporară de muncă.
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la  data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2).

 
b) Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă - cod indemnizaţie 10 şi 07


În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de:
a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;

b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;

c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

 
c) Concedii medicale de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav şi de risc maternal


Concediul şi indemnizaţia de maternitate - cod indemnizaţie 08

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.

De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. anterior, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora.


d) Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav- cod indemnizaţie 09


Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art.27, alineatul 1 din OUG 158/2005 este de maximum 45 de zile calendaristice pe an, pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
 
e) Concediul şi indemnizaţia de risc maternal - cod indemnizaţie 15


Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.

Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.

 

Modificari legislative incepand cu 01.09.2021 concedii medicale persoane fizice 

Persoanele fizice prevazute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 pot opta pentru a încheia un contract de asigurare facultativ pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (Anexa 2 din Ordinul 15/2018/1311/2017) cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate (conf. Legii 95/2006) în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.
 
Contractul de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se poate descărca de pe adresa cas.cnas.ro/cjashd/ și cuprinde 2 tipuri de asigurare:
 
1.    Asigurare pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005 cu o valoare a venitului asigurat în contract cuprinsă între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 3 salarii minime brute pe țară.
2.    Asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 cu o valoare a venitului asigurat în contract cuprinsă între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 12 salarii minime brute pe țară.
 
         Persoanele care încheie un contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 nu sunt automat asigurate și pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005.
 
            Persoanele care încheie un contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 se pot asigura și pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005  la un venit cuprins între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 3 salarii minime brute pe țară.
 
            Contribuția pentru fiecare asigurare este distinctă și însumează 1% din venitul ales pe fiecare asigurare în parte, conform pct 3.2 și 3.3 din contractul de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru a beneficia de decontarea concediului medical persoanele fizice prevazute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 trebuie să îndeplinească stagiul minim de asigurare, prin plata contribuției de 1% la venitul ales pentru fiecare tip de asigurare în parte.
 
Dreptul al concedii medicale decontate de către CASA DE SĂNĂTATE HUNEDOARA este condiționat de asigurarea la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical conform art. 7 din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.
 
Contractul de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate produce efecte de la data înregistării și nu se poate încheia retroactiv.
 
Documente necesare pentru a încheia un contract de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate:
- Cerere 
- Act de identitate
- Declarație fiscală (D212 – Declarație Unica PF)
- Codul fiscal (după caz)