Având în vedere:
 - H.G. nr. 80/2022 pentru completarea anexei nr. 2 la HG 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022;
-  Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 85/29/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractuluicadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021—2022;
- Ordinul ministrului sănătății nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București—Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2,
Precizăm următoarele:
o    începând cu luna ianuarie 2022, se constituie centre de evaluare organizate la nivelul unităților sanitare cu paturi în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID-19. În centrele de evaluare se acordă servicii medicale de tip spitalicesc — spitalizare de zi, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1513/2020;
o    Condițiile de funcționare pe care trebuie să le îndeplinească centrele de evaluare sunt următoarele:
a) Centrele de evaluare sunt structuri funcționale organizate în unități sanitare cu paturi în care se acordă servicii medicale de tip spitalicesc — spitalizare de zi destinate în vederea evaluării și tratării pacienților confirmați cu COVID-19.
b) Centrele de evaluare sunt organizate separat față de zona de spitalizare continuă și spitalizare de zi non-COVID-19 cu acces facil la ambulatoriu, serviciul de primiri urgențe, laboratoarele de investigații, cu respectarea criteriilor de organizare spațial-funcționale.
c) Centrele de evaluare au ca structură minimă: cabinet/cabinete de consultații, săli de tratamente, saloane/rezerve cu minimum 2 paturi pentru spitalizare de zi, spații administrative și, după caz, laborator de analize medicale și laborator de radiodiagnostic.
            Conducerea unităților sanitare solicită DSP Hunedoara avizarea modificării structurii unităților sanitare în vederea organizării și funcționării centrelor de evaluare.
o    Contractarea și decontarea activității desfășurate în cadrul centrelor de evaluare se realizează în baza actelor adiționale ce se încheie între CAS Hunedoara și unitățile sanitare cu paturi care au organizate centre de evaluare;
o    Beneficiarii serviciilor medicale acordate în centrele de evaluare sunt toate persoanele aflate pe teritoriul României, care îndeplinesc condițiile prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1513/2020,  fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, pe baza confirmării infecției printr-un test antigen rapid sau test NAAT/RT-PCR identificat în platforma Corona Forms la momentul prezentării în centrul de evaluare;
o    Serviciile medicale acordate în centrele de evaluare se acordă și se decontează conform prevederilor referitoare la spitalizarea de zi numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii aferente tipului de serviciu medical-caz, prevăzute în Ordinul nr.  85/29/2021;
o    Suma contractată cu casa de asigurări de sănătate de un furnizor, pentru serviciile medicale acordate în centrele de evaluare, se determină prin înmulțirea numărului de cazuri negociat și contractat pe tipuri de servicii medicale cu tariful aferent acestora.
            În acest sens, vă solicităm să completați și să transmiteți următoarele documente asumate și prin utilizarea semnăturii electronice extinse calificate a reprezentantului legal:
o    Cererea prin care solicitați contractarea serviciilor medicale ce se acordă în cadrul centrului de evaluare. Aceasta  poate fi consultată și descărcată de < aici > la adresa de e-mail contracte@cjashd.ro;
o    Avizul eliberat de direcția de sănătate publică privind înființarea centrului de evaluare, care atestă îndeplinirea condițiilor de funcționare al acestuia;
o    lista personalului care își desfășoară activitatea în cadrul centrului de evaluare și programul de activitate al centrului se descarcă de aici >
       În situaţia în care, după încheierea contractului, lista personalului și/sau programul de activitate se modifică, reprezentantul legal are obligația de a anunța casa de asigurări de sănătate despre aceste situații cel târziu în ziua producerii modificării.