Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit prevederilor OUG 158/2005 cu completări şi modificări se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, fac obiectul solicitării de la casa de asigurări de sănătate. Nu pot face obiectul solicitării de decontare de la casele de asigurări de sănătate, indemnizaţiile calculate dar neachitate salariaţilor.

Angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor vor depune la casele de asigurări de sănătate în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 18  din Ordinul 130/351/2011, numai in lunile în care se solicită decontarea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor.

Cererile de recuperare a indemnizatiilor de concedii medicale se depun de catre angajatori la CAS Hunedoara in perioada 10 - 25 ale fiecarei luni.

Sumele reprezentând indemnizaţii achitate de către angajatori asiguraţilor, pot fi solicitate de la CAS Hunedoara în termen de 90 de zile de la data la care erau în drept să le solicite. În acest sens, angajatorii vor depune la compartimentul de specialitate al CAS Hunedoara următoarele documente:

CAS Hunedoara , prin intemediul consilierilor de specialitate din cadrul Serviciului EACCM, va proceda la primirea şi înregistrarea cererilor de recuperare numai după procesarea şi validarea datelor cuprinse în Declaraţia D112.
Confirmarea depunerii Declaraţiei 112 la ANAF nu certifică corectitudinea datelor înscrise în anexele A1.1 şi A1.2., casele de asigurări de sănătate având obligaţia de a verifica şi de a valida datele cuprinse în declaraţie.

Cererile depuse la registratura generală a CAS Hunedoara nu sunt considerate înregistrate şi nici nu intră în procedura de procesare dacă nu respectă procedura de validare din cadrul compartimentului de specialitate al CAS Hunedoara.
În cazul în care în cuprinsul declaraţiei se constată erori, acestea vor fi comunicate angajatorilor prin una din următoarele modalităţi:
- Publicare pe pagina de internet a instituţiei
- Comunicare prin fax, email, telefon  sau poştă.
După înregistrarea cererii de restituire, aceasta va parcurge următoarele etape de procesare:
- analiza în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul Serviciului Medical (pentru validarea medicală) şi din cadrul Serviciului EACCM (pentru validarea din punct de vedere economic) . Rezultatul analizei îl va constitui Referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, după caz, Referatul de respingere cu motivarea acesteia, referate avizate de personalul împuternicit să exercite viza CFP. Termenul de realizare al acestei etape este de 60 zile calendaristice.
- Referatul astfel întocmit, semnat de Directorul Direcţiei economice va fi supus aprobării Preşedintelui-Director General, conform modelul prevăzut în anexa la norme.
- Pe baza referatului aprobat se întocmesc :
- ordonanţarea de plată,
- ordinul de plată,
- borderoul ordinelor de plată sau după caz comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa la norme, care va fi transmisă solicitantului în termen de 60 zile de la depunerea cererii.
-  După efectuarea plăţii dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.