Membrii:

Nume - Prenume Apartenenţă
David Adrian Nicolae Director General al Casei de Asigurari de Sanatate a judetului Hunedoara
Munteanu Marius  Institutia Prefectului jud. Hunedoara
Avram Costel Consiliul Judetean Hunedoara
Moldovan Lucian Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România
Solnoc Ciprian Gheorghe Confederatia Patronala Concordia
nedesemnat Confederatia Patronala Concordia
Mihaes Mircea Dan Confederatia Nationala Sindicala CARTEL ALFA
Vintila Lucia Confederatia National a Sindicatelor Libere din Romania – FRATIA (C.N.S.L. FRATIA)
Ludosean Ioan Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN
Negoiţă Alexandru Toma Comitetul Judetean pentru Persoane Varstnice – Liga Pensionarilor
Constantinescu Mircea Comitetul Judetean pentru Persoane Varstnice – Liga Pensionarilor

Consiliul de Administratie al Casei de Asigurari de Sanatate a judetului Hunedoara s-a constituit si functioneza in baza Legii nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii :

“ART. 287
    (1) Consiliul de administraţie al caselor de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti este alcătuit din 11 membri, desemnaţi după cum urmează:
    a) unul de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
    b) unul de prefect, la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti*);
    c) 3 de confederaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens;
    d) 3 de confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens;
    e) 2 de consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti;
    f) preşedintele, care este directorul general al casei de asigurări.
    (2) Mandatul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări este de 4 ani. Membrii consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 1% din salariul funcţiei de director general al casei de asigurări respective, în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie.
    (3) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi din funcţii de către cei care i-au numit, iar pe funcţiile rămase vacante sunt numiţi noi membri, până la expirarea mandatului în curs.
    (4) Consiliile de administraţie ale caselor de asigurări au următoarele atribuţii generale:
    a) aprobă proiectul statutului propriu;
    b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;
    d) avizează politica de contractare propusa de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;
    e) avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
    f) alte atribuţii date prin lege sau prin statut.
    (5) Consiliul de administraţie ia hotărâri prin vot, în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor.
    (6) Şedinţele consiliului de administraţie sunt publice, cu excepţia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Problemele legate de buget se vor discuta întotdeauna în şedinţe publice. “