SANACOM V.J. SRL

Adresa: str. Mihai Viteazu, bl.17, parter

Telefon: 254570625

E-mail: sanacom@yahoo.com

MAP_CODE: