Persoanele fizice prevazute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 pot opta pentru a încheia un contract de asigurare facultativ pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (Anexa 2 din Ordinul 15/2018/1311/2017) cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate (conf. Legii 95/2006) în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

 

Contractul de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se poate descărca de pe site-ul www.casmb.ro și cuprinde 2 tipuri de asigurare:

 

  1. Asigurare pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005 cu o valoare a venitului asigurat în contract cuprinsă între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 3 salarii minime brute pe țară.
  2. Asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 cu o valoare a venitului asigurat în contract cuprinsă între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 12 salarii minime brute pe țară.

 

Persoanele care încheie un contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 nu sunt automat asigurate și pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005.

 

Persoanele care încheie un contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 se pot asigura și pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005  la un venit cuprins între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 3 salarii minime brute pe țară.

 

Contribuția pentru fiecare asigurare este distinctă și însumează 1% din venitul ales pe fiecare asigurare în parte, conform pct 3.2 și 3.3 din contractul de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru a beneficia de decontarea concediului medical persoanele fizice prevazute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 trebuie să îndeplinească stagiul minim de asigurare, prin plata contribuției de 1% la venitul ales pentru fiecare tip de asigurare în parte.

 

Dreptul al concedii medicale decontate de către CASMB este condiționat de asigurarea la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical conform art. 7 din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 

Contractul de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate produce efecte de la data înregistării și nu se poate încheia retroactiv.

_____________________________________

 

Documente necesare pentru a încheia un contract de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate:

 

- Contract de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

- Act de identitate

- Declarație fiscală (D212 – Declarație Unica PF)

_____________________________________

 

Acte pentru obținerea indemnizației de asigurări sociale, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

 

  1. Concedii medicale inițiale:

- Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Concediu medical (exemplar alb și roz)

- Dovada achitării contribuției pentru concedii și indemnizații (chitanță/OP) în vederea verificării stagiului de asigurare

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate

 

       B.Concedii medicale în continuare:

-ției de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Concediu medical (exemplar alb și roz)

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate

 

NOTĂ! Pentru avocați se aduc 2 copii ale concediului medical semnat, parafat și stampilat de către medicul prescriptor (în partea de jos a formularului). Certificatul medical în original (alb și roz) se depun la Barou.

_____________________________________

 

Informații privind preluarea în plată a concediului medical

 

Pentru persoanele aflate într-una din următoarele situații de excepție:

- foști salariați care se aflau în concediu medical în momentul încheierii raportului de muncă, dacă încetarea activității a fost din motive neimputabile lor (faliment, suspendare activitate, desființare loc de muncă etc)

- salariați ce au contract de muncă pe perioadă determinată

- femei gravide, dacă nașterea survine în interval de maxim 9 luni de la desfacerea contractului de muncă sau de la încetarea somajului

 

Persoanele aflate în situațiile menționate pot solicita plata concediilor de către CASMB atâta timp cât concediul medical este pe același cod de diagnositc și nu au nicio zi înrerupere.

 

Documente necesare pentru solicitarea plății concediilor medicale de către CASMB:

- Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Copie după contractul de muncă (și acte adiționale, unde este cazul)

- Copie după decizia de încetare a activității

- Adeverință cu veniturile brute și numărul de zile lucrătoare pentru 6 luni anterioare concediului medical inițial și până la încetarea activității

- Copie după ultimul concediu medical plătit de către angajator (vizat și completat la rubrica Plătitor și viză Conform cu originalul) – dacă e cazul

- Copie după certificatul medical, neavizat și completat la rubrica Plătitor și viză Conform cu orginalul (în cazul în care angajatorul achită doar o parte a concediului medical, respectiv până la încetarea activității) – dacă e cazul

- Concediu medical (exemplar alb și roz) – în cazul persoanelor care depun concedii pentru maternitate dacă nașterea survine în interval de maxim 9 luni de la desfacerea contractului de muncă sau de la încetarea somajului

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate

 

_____________________________________

 

Adeverințele pentru persoane fizice cuprinse în art. 1 alin (2) din OUG 158/2005, se eliberează conform legislației în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

_____________________________________

 

!IMPORTANT!

 

 Având în vedere situația epidemiologică de risc, cauzată de virusul SARS-Cov-2, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București documentele se depune, prin intermediul platformei online de pe site-ul www.casmb.ro.

 

Solicitarea se acceptă în platform online dacă nu există documentație lipsă și dacă îndeplinește condițiile OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea se face asiguratului la adresa de e-mail specificată.

 

Solicitarea se respinge în platform online dacă se constată că nu îndeplinește condițiile OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea se face asiguratului la adresa de e-mail specificată

 

Pentru perioada pentru care se depune cerere de decontare asiguratul are obligația de a transmite în momentul confirmării propunerii la plată, dar nu mai târziu de 30 de zile, conform OUG 158/2005 cu modificările și completările ulterioare, exemplarul alb și roz ale concediului medical (sau copie conf. cu originalul emisă de către medic – dacă e cazul).

 

Contractele de asigurare la concedii și idemnizații de asigurări sociale de sănătate se transmit către asigurat, după înregistrare și validare, prin serviciul de poștă și/sau pe adresa de email menționată în contractul de asigurare.

 

Solicitările pentru adeverință se transmit asiguratului online la adresa de e-mail specificată și în format fizic, prin serviciul poștal dacă se solicită de către asigurat.

_____________________________________

 

!ANUNȚ!

NOTIFICARE ÎNCHETARE CONTRACTE CU DATA DE 31 AUGUST 2021.

 

Menționăm că pentru persoanele fizice ce au contract de asigurare concedii medicale pe prevederile legislative anterioare intrării în vigoare a OUG 74/2021, CASMB trimite notificarea privind încetarea contractului cu 31 august 2021, electronic, pe adresa de email menționată de asigurat în contractul de asigurare

_____________________________________

 

Pentru clarificarea situației privind contribuția pentru indemnizații și concedii medicale până la data de  31.12.2017, vă rugăm să transmiteți CASMB deciziile de impunere anuale pentru anii precedenți, emise de administrația fiscală la care  sunteți  arondați, în vederea regularizării contribuției aferente perioadei de prescripție.

 

 

Fișiere atașate

20210825_Anexa_9.pdf 20210806_Contract asigurare.pdf 20210806_Act aditional contract.pdf 20210806_Precizari privind plata contributiei FCI prin OP.pdf