Precizări privind înregistrarea, procesarea, validarea și decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice:

 Începând cu data de 04.01.2021 vă rugăm să utilizați modulul de registratură online disponibil aici pentru transmiterea documentelor aferente asigurării/decontării concediilor medicale pentru persoanele fizice:

- Transmitere contract asigurare – aici

- Transmitere solicitare eliberare adeverintă – aici

- Solicitarea decontare concediu medical (Anexa 9) - aici

Documentele se transmis în format fizic numai după primirea ACCEPTULUI înregistrării pe platforma de registratură online

_____________________________________

Persoanele fizice prevazute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 pot opta pentru a încheia un contract de asigurare facultativ pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (Anexa 2 din Ordinul 15/2018/1311/2017) cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate (conf. Legii 95/2006) în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

 Contractul de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se poate descărca de pe site-ul www.casmb.ro și cuprinde 2 tipuri de asigurare:

  1. Asigurare pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005 cu o valoare a venitului asigurat în contract cuprinsă între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 3 salarii minime brute pe țară.
  2. Asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 cu o valoare a venitului asigurat în contract cuprinsă între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 12 salarii minime brute pe țară.

 Persoanele care încheie un contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 nu sunt automat asigurate și pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005.

 Persoanele care încheie un contract de asigurare pentru concedii medicale și indemnizații pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin (1) lit c) din OUG 158/2005 se pot asigura și pentru concedii medicale și indemnizații prevăzute la art. 2 alin (1) lit a), b) și d) din OUG 158/2005  la un venit cuprins între salariul minim brut pe țară și limita maximă de 3 salarii minime brute pe țară.

 Contribuția pentru fiecare asigurare este distinctă și însumează 1% din venitul ales pe fiecare asigurare în parte, conform pct 3.2 și 3.3 din contractul de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Pentru a beneficia de decontarea concediului medical persoanele fizice prevazute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 trebuie să îndeplinească stagiul minim de asigurare, prin plata contribuției de 1% la venitul ales pentru fiecare tip de asigurare în parte.

 Dreptul al concedii medicale decontate de către CASMB este condiționat de asigurarea la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical conform art. 7 din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 Contractul de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate produce efecte de la data înregistării și nu se poate încheia retroactiv.

_____________________________________

 Documente necesare pentru a încheia un contract de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate:

 - Contract de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

- Act de identitate (documentul se transmite format electronic)

- Recipisă Declarație fiscală (D212 – Declarație Unica PF) (documentul se transmite în format electronic)

_____________________________________

 

Acte pentru obținerea indemnizației de asigurări sociale, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

  1. Concedii medicale inițiale:

- Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Concediu medical (exemplar alb și roz)

- Dovada achitării contribuției pentru concedii și indemnizații (chitanță/OP) în vederea verificării stagiului de asigurare (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (documentul se poate transmite și în format electronic)

        B.Concedii medicale în continuare:

- Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Concediu medical (exemplar alb și roz)

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (documentul se poate transmite și în format electronic)

 NOTĂ! Pentru avocați se aduc 2 copii ale concediului medical semnat, parafat și stampilat de către medicul prescriptor (în partea de jos a formularului). Certificatul medical în original (alb și roz) se depun la Barou.

_____________________________________

 Informații privind preluarea în plată a concediului medical

 Pentru persoanele aflate într-una din următoarele situații de excepție:

- foști salariați care se aflau în concediu medical în momentul încheierii raportului de muncă, dacă încetarea activității a fost din motive neimputabile lor (faliment, suspendare activitate, desființare loc de muncă etc)

- salariați ce au contract de muncă pe perioadă determinată

- femei gravide, dacă nașterea survine în interval de maxim 9 luni de la desfacerea contractului de muncă sau de la încetarea somajului

 Persoanele aflate în situațiile menționate pot solicita plata concediilor de către CASMB atâta timp cât concediul medical este pe același cod de diagnositc și nu au nicio zi înrerupere.

 Documente necesare pentru solicitarea plății concediilor medicale de către CASMB:

- Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Copie după contractul de muncă (și acte adiționale, unde este cazul) (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Copie după decizia de încetare a activității (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Adeverință cu veniturile brute și numărul de zile lucrătoare pentru 6 luni anterioare concediului medical inițial și până la încetarea activității (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Copie după ultimul concediu medical plătit de către angajator (vizat și completat la rubrica Plătitor și viză Conform cu originalul) – dacă e cazul (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Copie după certificatul medical, neavizat și completat la rubrica Plătitor și viză Conform cu orginalul (în cazul în care angajatorul achită doar o parte a concediului medical, respectiv până la încetarea activității) – dacă e cazul

- Concediu medical (exemplar alb și roz) – în cazul persoanelor care depun concedii pentru maternitate dacă nașterea survine în interval de maxim 9 luni de la desfacerea contractului de muncă sau de la încetarea somajului

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (documentul se poate transmite și în format electronic)

 _____________________________________

 Adeverințele pentru persoane fizice cuprinse în art. 1 alin (2) din OUG 158/2005, se eliberează conform legislației în termen de 30 de zile de la data înregistrării. (documentul se transmite asiguratului în  format electronic)

_____________________________________

 !IMPORTANT!

  Având în vedere situația epidemiologică de risc, cauzată de virusul SARS-Cov-2, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București documentele se depune, prin intermediul platformei online de pe site-ul www.casmb.ro.

 Solicitarea se acceptă în platform online dacă nu există documentație lipsă și dacă îndeplinește condițiile OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea se face asiguratului la adresa de e-mail specificată.

 Solicitarea se respinge în platform online dacă se constată că nu îndeplinește condițiile OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea se face asiguratului la adresa de e-mail specificată

 Pentru perioada pentru care se depune cerere de decontare asiguratul are obligația de a transmite în momentul confirmării propunerii la plată, dar nu mai târziu de 30 de zile, conform OUG 158/2005 cu modificările și completările ulterioare, exemplarul alb și roz ale concediului medical (sau copie conf. cu originalul emisă de către medic – dacă e cazul).

 Contractele de asigurare la concedii și idemnizații de asigurări sociale de sănătate se transmit către asigurat, după înregistrare și validare, prin serviciul de poștă și/sau pe adresa de email menționată în contractul de asigurare.

 Solicitările pentru adeverință se transmit asiguratului online la adresa de e-mail specificată și în format fizic, prin serviciul poștal dacă se solicită de către asigurat.

_____________________________________

 !ANUNȚ!

NOTIFICARE ÎNCHETARE CONTRACTE CU DATA DE 31 AUGUST 2021.

 Menționăm că pentru persoanele fizice ce au contract de asigurare concedii medicale pe prevederile legislative anterioare intrării în vigoare a OUG 74/2021, CASMB trimite notificarea privind încetarea contractului cu 31 august 2021, electronic, pe adresa de email menționată de asigurat în contractul de asigurare

_____________________________________

!ANUNȚ!  NOTIFICARE MODICARE SALARIU MINIM BRUT PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ, ÎNCEPÂND CU LUNA IANUARIE 2022

  1. Modificare cuantum salariu minim brut pe țară garantat în plată

- Având în vedere modificarea salariului minim brut pe țară garantat în plată la cuantumul de 2.550 lei (începând cu data de 01.01.2022) contractele încheiate de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 la valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată se modifică cu noua valoare.

 

  1. Situații în care contractul facultativ de asigurare încetează de drept

- Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încetează:

  1. la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6 din contract
  2. la data la care asiguratul se încadrează în una dintre situațiile reglementate la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) în situația în care nu se achită contribuția de 1% conform pct. 7.3 din contract

d) dacă persoana fizică nu este asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate (conf. Legii 95/2006) în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

  1. Modalități de asigurare pe baza contractului facultativ de asigurare

-  În conformitate cu prevederi contractului facultativ de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 pot  opta pentru asigurare astfel:

1. pentru concediile medicale și indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) și d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (venitul lunar asigurat cuprins între salriul min. pe economie și 3 salarii min pe economie)

2. pentru concediile medicale și indemnizațiile pentru maternitate prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare (venitul lunar asigurat cuprins între salriul min. pe economie și 12 salarii min pe economie)

_____________________________________

 Pentru clarificarea situației privind contribuția pentru indemnizații și concedii medicale până la data de  31.12.2017, vă rugăm să transmiteți CASMB deciziile de impunere anuale pentru anii precedenți, emise de administrația fiscală la care  sunteți  arondați, în vederea regularizării contribuției aferente perioadei de prescripție.

Fișiere atașate

20210825_Anexa_9.pdf 20210806_Contract asigurare.pdf 20210806_Act aditional contract.pdf 20210806_Precizari privind plata contributiei FCI prin OP.pdf