Text actualizat la data de 19.04.2023

 

Precizări privind înregistrarea, procesarea, validarea și decontarea sumelor privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice:

 Începând cu data de 04.01.2021 vă rugăm să utilizați modulul de registratură online disponibil aici pentru transmiterea solicitărilor privind concedii medicale din FNUASS pentru persoanele fizice asigurate facultativ pe bază de contract de asigurare:

  1. Platformă transmitere contracte asigurare – aici
  2. Platformă transmitere cerere adeverință – aici
  3. Platformă transmitere solicitare decontare concedii medicale (Anexa 9) – aici

 

Documentele se transmis în format fizic în maxim 30 de zile de la transmiterea prin intermediul platformei online. Nedepunerea în format fizic a documentației duce la invalidarea solicitării și respingerea acesteia.

 

IMPORTANT! – Anunț cu privire la modificările OUG 10/2023 privind asigurarea facultativă pe bază de contract de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Persoanele fizice prevazute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 pot opta pentru a încheia un contract de asigurare facultativ pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate (Anexa 2 din Ordinul 15/2018/1311/2017) cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidență ca persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate (conf. Legii 95/2006) în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și să plătească lunar contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

 

Conform modificărilor Ordinului 1320/227/2023:

 

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nu poate depăși cu mai mult de 3 ori valoarea acestuia.

Pentru situațiile în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, nu realizează venituri sau au venitul mediu lunar înscris în declarația fiscală mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Pentru persoanele cu venitul mediu lunar înscris în declarația fiscală mai mare sau egal cu valoarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este cel înscris în declarația fiscală și nu poate depăși valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată.

Pentru a încheia contracte de asigurare pentru concedii și indemnizații sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să depună în copie declarația fiscală depusă în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) și (6) și art. 180 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, la casa de asigurări de sănătate la care acestea sunt luate în evidență ca plătitori de contribuție de asigurări sociale de sănătate. Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu se regularizează în raport cu venitul realizat de persoana asigurată și înscris în declarația fiscală.

 

Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, începând cu data nașterii copilului, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.

 

 

Conform modificărilor OUG 10/2023:

 

Venitul prevăzut la alin. (1) este venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nu poate depăşi valoarea a de 3 ori a acestuia.

Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată."

Contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele de asigurări de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, şi care au venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de maternitate, se modifică prin acte adiţionale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Pentru a beneficia de decontarea concediului medical persoanele fizice prevazute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 trebuie să îndeplinească stagiul minim de asigurare, prin plata contribuției de 1% la venitul înscris în contractul de asigurare.

 Dreptul al concedii medicale decontate de către CASMB este condiționat de asigurarea la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii concediului medical conform art. 7 din OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 Contractul de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate produce efecte de la data înregistării și nu se poate încheia retroactiv.

Cuatumul contribuției de 1% asupra venitul lunar înscris în contractul de asigurare se achită pe toată durata contractuală (inclusiv în perioada în care asiguratul depune solicitări de decontare concedii medicale din FNUASS)

 

_____________________________________

 

Precizări privind plata contribuției de 1% din venitul înscris în contractul de asigurare – aici

 

_____________________________________

 

 Documente necesare pentru a încheia un contract de asigurare la concedii și indemnziații de asigurări sociale de sănătate:

 - Contract de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate

- Act de identitate (documentul se transmite format electronic)

-  Declarație fiscală (D212 – Declarație Unica PF) (documentul se transmite în format electronic)

_____________________________________

 

 Acte pentru obținerea indemnizației de asigurări sociale, solicitanții trebuie să depună următoarele documente:

  1. Concedii medicale inițiale:

- Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Concediu medical (exemplar alb și roz)

- Dovada achitării contribuției pentru concedii și indemnizații (chitanță/OP) în vederea verificării stagiului de asigurare (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (documentul se poate transmite și în format electronic)

        B.Concedii medicale în continuare:

- Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Concediu medical (exemplar alb și roz)

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (documentul se poate transmite și în format electronic)

 NOTĂ! Pentru avocați dacă venitul înscris în contractul de asigurare este mai mare decât indemnizația achitată de către Barou este necesar ca exemplarul 1 și 2 (alb și roz) al concediului medical să fie depuse la casa de sănătate (conf. art. 58 alin (1) din Ordinul 670/131/2023)

 

_____________________________________

 

 

 Informații privind preluarea în plată a concediului medical

 Pentru persoanele aflate într-una din următoarele situații de excepție:

- foști salariați care se aflau în concediu medical în momentul încheierii raportului de muncă, dacă încetarea activității a fost din motive neimputabile lor (faliment, suspendare activitate, desființare loc de muncă etc)

- salariați ce au contract de muncă pe perioadă determinată

- femei gravide, dacă nașterea survine în interval de maxim 9 luni de la desfacerea contractului de muncă sau de la încetarea somajului

 Persoanele aflate în situațiile menționate pot solicita plata concediilor de către CASMB atâta timp cât concediul medical este pe același cod de diagnositc și nu au nicio zi înrerupere.

 Documente necesare pentru solicitarea plății concediilor medicale de către CASMB:

- Cerere tip privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (Anexa 9)

- Copie după contractul de muncă (și acte adiționale, unde este cazul) (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Copie după decizia de încetare a activității (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Adeverință cu veniturile brute și numărul de zile lucrătoare pentru 6 luni anterioare concediului medical inițial și până la încetarea activității (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Copie după ultimul concediu medical plătit de către angajator (vizat și completat la rubrica Plătitor și viză Conform cu originalul) – dacă e cazul (documentul se poate transmite și în format electronic)

- Copie după certificatul medical, neavizat și completat la rubrica Plătitor și viză Conform cu orginalul (în cazul în care angajatorul achită doar o parte a concediului medical, respectiv până la încetarea activității) – dacă e cazul

- Concediu medical (exemplar alb și roz) – în cazul persoanelor care depun concedii pentru maternitate dacă nașterea survine în interval de maxim 9 luni de la desfacerea contractului de muncă sau de la încetarea somajului

- Extras de cont al titularului cererii privind solicitarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate (documentul se poate transmite și în format electronic)

 

 _____________________________________

 

 Adeverințele pentru persoane fizice cuprinse în art. 1 alin (2) din OUG 158/2005, se eliberează conform legislației în termen de 30 de zile de la data înregistrării. (documentul se transmite asiguratului în  format electronic)

 

_____________________________________

 

 !IMPORTANT!

  Având în vedere implentării transmiterii digitale, documentele se depune, prin intermediul platformei online de pe site-ul www.casmb.ro.

 Solicitarea se acceptă în platform online dacă nu există documentație lipsă și dacă îndeplinește condițiile OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea se face asiguratului la adresa de e-mail specificată.

 Solicitarea se respinge în platform online dacă se constată că nu îndeplinește condițiile OUG 158/2005, cu modificările și completările ulterioare. Comunicarea se face asiguratului la adresa de e-mail specificată

 Pentru perioada pentru care se depune cerere de decontare asiguratul are obligația de a transmite în momentul confirmării propunerii la plată, dar nu mai târziu de 30 de zile, conform OUG 158/2005 cu modificările și completările ulterioare, exemplarul alb și roz ale concediului medical (sau copie conf. cu originalul emisă de către medic – dacă e cazul).

 Contractele de asigurare la concedii și idemnizații de asigurări sociale de sănătate se transmit către asigurat, după înregistrare și validare, prin serviciul de poștă și/sau pe adresa de email menționată în contractul de asigurare.

 Solicitările pentru adeverință se transmit asiguratului online la adresa de e-mail specificată și în format fizic, prin serviciul poștal dacă se solicită de către asigurat.

 

_____________________________________

 

!ANUNȚ!  NOTIFICARE MODICARE SALARIU MINIM BRUT PE ȚARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ, ÎNCEPÂND CU LUNA IANUARIE 2023

  1. Modificare cuantum salariu minim brut pe țară garantat în plată

- Având în vedere modificarea salariului minim brut pe țară garantat în plată la cuantumul de 3.000 lei contractele încheiate de către persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin (2) din OUG 158/2005 la valoarea salariului minim brut pe țară garantat în plată se modifică cu noua valoare.

 Situații în care contractul facultativ de asigurare încetează de drept

- Contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate încetează:

  1. la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6 din contract
  2. la data la care asiguratul se încadrează în una dintre situațiile reglementate la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificari și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

c) în situația în care nu se achită contribuția de 1% conform pct. 7.3 din contract

d) dacă persoana fizică nu este asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate (conf. Legii 95/2006) în baza declarației fiscale depuse în vederea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) și art. 180 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

 _____________________________________

 

 Pentru clarificarea situației privind contribuția pentru indemnizații și concedii medicale până la data de  31.12.2017, vă rugăm să transmiteți CASMB deciziile de impunere anuale pentru anii precedenți, emise de administrația fiscală la care  sunteți  arondați, în vederea regularizării contribuției aferente perioadei de prescripție.

Fișiere atașate

20230425_Notificare_Ordinul MSCNAS nr 13202272023.pdf 20230419_Contract de asigurare - Ordin 1320 - 227 - 2023.pdf 20210825_Anexa_9.pdf 20210806_Act aditional contract.pdf 20210806_Precizari privind plata contributiei FCI prin OP.pdf