2020-07-06 ÎN ATENŢIA ANGAJATORILOR CARE AU RAPORTAT SALARIAŢI AFLAŢI ÎN ŞOMAJ TEHNIC/CONCEDII FĂRĂ SALARIU/PERIOADE SUSPENDATE – SITUAŢII ÎN CARE D112 A FOST DEPUSĂ FĂRĂ CONTRIBUŢII LA CASS - click aici

 

 

 

In contextul necesității de a limita răspândirea virusului COVID 19 la nivelul Municipiului București, recomandăm asiguraților, angajatorilor și instituțiilor/autorităților publice care ni se adresează, limitarea la maximul posibil a deplasărilor la sediul CASMB și utilizarea unor modalități de comunicare care nu presupun contactul direct cu angajații instituției noastre, respectiv, poștă, poșta electronică, fax, telefon.
Persoanele care se adresează CASMB și care, din motive obiective, nu au la dispoziție niciunul dintre mijloacele de comunicare anterior menționate, pot interacționa cu un număr minim de angajați ai instituției, prin intermediul unor ghișee speciale, localizate la parterul sediului CASMB. Personalul acestor ghișee va furniza, pe parcursul programului de lucru cu publicul, informații despre modalitatea de soluționare a următoarelor tipuri de activități de relații cu publicul:
• Depunere cereri/ridicare decizii de aprobare a achiziționării de dispozitive medicale
• Depunere cereri pentru eliberarea cardurilor europene/formularelor europene
• Validare calitate de asigurat
• Eliberare carduri naționale returnate de Poștă
• Eliberare adeverințe de înlocuire card național/adeverințe în caz de refuz al cardului national
• Casierie (plata contribuției pentru concedii și indemnizatii și a contravalorii formularelor tipizate destinate furnizorilor de servicii medicale, achitarea contravalorii cardului duplicat)
• Depunere dosare/ridicare aprobări pentru efectuarea examinării PET-CT, pompe de insulină și senzori de glicemie
• Depunere cereri pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concedii medicale
• Încheiere contracte de asigurare pentru concedii medicale persoane fizice
• Registratură
Modul de lucru pe tipuri de activități poate fi consultat de către asigurați și angajatori – vezi/descarcă fișier aici.
 

" Utilizarea cardului naţional este obligatorie, modalitatea electronică de verificare a calităţii de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în câmpul "CNP" din aplicaţia instalată pe site-ul CNAS la adresa http://cnas.ro/verificare-asigurati/

          

          Asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia și fără a fi necesara adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări.     

              

          Furnizorul de servicii medicale va verifica in aplicația de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat și dacă pacientul are sau nu card emis.

              

          Potrivit Art.7 alin 1 din Ordin nr.1549/29.11.2018, privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat publicat în MO nr.1036/06.12.2018, documentele prin care se atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România sunt, după caz:

 

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile şi persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8) - (9), art. 147 alin. (1), (12) şi (13), art. 151 alin. (5) şi (6), art. 169 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6), art. 220 alin. (1) şi (2) şi art. 220^7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 1 din ORDIN Nr. 1931/1615/598/2018 din 26 aprilie 2018 publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 402 din 10 mai 2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă – D112.

 

SALARIAŢII  ŞI COASIGURAŢII  ACESTORA fac dovada calității de asigurat cu Adeverinţa eliberată de angajator (pe care o puteţi descărca mai jos); utilizarea modelului publicat în M.Of.1036/06 decembrie 2018 este obligatorie.

 

Salariații și coasigurații acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe baza raportărilor electronice efectuate de către angajatori (D112) în evidențele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, acestea fiind transmise ulterior în sistemul informatic al CASMB (CASMB neintervenind în declarațiile acestora).

 

În situaţiile ȋn care salariaţii, urmare a interogării sistemului informatic, nu apar asiguraţi, este necesară prezentarea angajatului sau angajatorului (prin reprezentantul legal) cu adeverința de salariat (sau cu D112 însoțită de lista cu datele de identificare ale persoanelor neasigurate, în situaţia ȋn care sunt mai mulţi salariaţi ai aceluiaşi angajator), ȋn vederea identificării erorilor de transmitere/ȋntocmire a D112, în cadrul biroulului Registrul de Asigurat al CASMB, potrivit programului de lucru cu publicul.

 

În vederea evitării aglomeraţiei şi timpilor mari de aşteptare la birourile de specialitate, ȋn cazul unei liste mai mari de zece persoane salariate pentru care apar erori de validare prin declaraţia D112, solicitarea se ȋnregistrează prin registratură urmând a se răspunde ȋn termenul legal prevăzut de Legea 233/2001.

 

Toate anexele la care se face referire pot fi vizualizate/descărcate la secţiunea Fișiere ataşate din subsolul paginii.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție rubrica “MENȚIUNI” de la finele acestei pagini.

 
 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE  NECESARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ASIGURAT PENTRU CETĂŢENI ROMÂNI / STRĂINI CARE AU DOMICILIU / DREPT DE REZIDENȚĂ ÎN ROMANIA

IN SITUAȚIA IN CARE ESTE NECESARĂ OBȚINEREA ADEVERINȚEI DE ASIGURAT, DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE LI SE ATAŞEAZĂ CEREREA DE SOLICITARE A ACESTEIA (ANEXA1)

PERSOANELE CARE, URMARE VERIFICĂRII ÎN APLICAȚIA INSTALATĂ PE SITE-UL CNAS http:cas.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html,  NU FIGUREAZĂ ASIGURATE, DOBANDESC CALITATEA DE ASIGURAT CASMB PRIN DEPUNEREA URMĂTOARELOR DOCUMENTE:

 

1. Pentru copiii ȋn vârstă de pâna la 18 ani:

2. Pentru tinerii cu vârsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani:

                   IMPORTANT!

                    Academia de Studii Economice din București - începând cu data 22.11.2018

                    Universitatea de Medicina și Farmacie "Carol Davila" București - începând cu data 01.10.2018, numai pentru studenții anului I

3. Pentru tinerii cu vârsta până ȋn 26 de ani, care provin din sistemul de protecție a copilului:

4.Pentru soţul, soţia si părinţii aflaţi ȋn ȋntreţinerea unei persoane asigurate, alta decât cea care are calitatea de salariat: 

Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuţie (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 în condițiile art.154 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal).

 

5.Pentru beneficiarii ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

          6. Persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

          7. Pentru bolnavii cu afecţiuni incluse ȋn Programele Naţionale de Sănătate (PNS) stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni:

          8. Pentru femeile ȋnsărcinate sau lăuze:

          9. Persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare:

          10. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii:

          11. Pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare: 

 

          12. Pentru persoanele care au calitatea de pensionari:

          13. Persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni: 

          14. Pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte: 

          15. Pentru studenții- doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 - 6 ore convenționale didactice pe săptămână:

          16. Persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;

 

**** Pentru persoanele persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau venituri din alte surse, se disting două categorii: 

 1. Persoanele care au realizat venituri în anul fiscal precedent, din activități independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din asocieri cu persoane juridice, din investiţii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară (22.800 lei pentru anul fiscal 2018), datorează CASS, având obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ȋnregistrat la ANAF ;

   

 2. Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației unice și pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea fiind obligatorie pentru întregul an fiscal.

  ****  Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

  18. Pentru voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare:

 

MENȚIUNI:

 

Sunt asiguraţi art. 222 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, în condițiile OUG 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:

În cazul persoanelor prevăzute lit. a) - d) care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu.

În cazul persoanelor prevăzute la lit. a) - d) care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă de la data depunerii declaraţiilor, prevăzute la art. 147 alin. (1) sau art. 174 alin. (3) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor prevăzute la lit. a) şi b) care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi dreptul la pachetul de bază se acordă de la data înregistrării în Platforma informatică din asigurările de sănătate, iar în situaţia naşterii sau decesului persoanei, efectele se produc de la data înregistrării evenimentului.

Pentru persoanele prevăzute la lit. a) - d) care se încadrează în categoria celor care au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Codului fiscal, şi care nu au efectuat plata contribuţiei la fond la termenele prevăzute în aceeaşi lege, sumele restante se recuperează de către ANAF în condiţiile legii, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii datorate pentru creanţele fiscale.

Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează:

Străinii beneficiari ai unei forme de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

          a) de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din categoria celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

          b) de la data depunerii declarației, în cazul persoanelor fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum și în cazul persoanelor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare."

 

Vă rugăm accesați linkul http://cnas.ro/verificare-asigurati/  pentru verificarea calității de asigurat înainte de a vă prezenta la ghișeu.

 1. Actele de identitate valabile la data solicitării pentru cetățeni români/străini care au domiciliul sau rezidența în România, sunt: buletin de identitate cetățeni români, carte de identitate cetățeni români, carte de identitate provizorie cetățeni români, permis ședere temporară cetățeni străini, permis ședere permanentă cetățeni străini, certificat înregistrare cetățeni străini, carte de rezidență pentru membrii de familie cetățeni europeni, document de toleranță cetățeni străini, adeverință identitate cetățeni români/cetățeni străini etc.

 2.  Absolvenţii de liceu sunt asiguraţi nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor.

 3.  Potrivit dispozițiilor Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 125/2011, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ȋncepand cu data de 1 iulie 2012, competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II si III din titlul IX^2 al Codului Fiscal revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

 4.  În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana ȋmputernicită de către acesta va prezenta următoarele documente:

       5. În conditiile ȋn care ați fost validat ca persoană asigurată la CASMB si v-aţi inregistrat în evidentele ANAF cu obligații pentru asigurări sociale de sanatate, dar nu va mai regăsiţi asigurat urmare a interogării PIAS ( http://cnas.ro/verificare-asigurati/ ), este necesar să depuneţi/trimiteţi prin postă la CASMB, copii ale documentelor care atesta calitatea de asigurat - Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum si Indexul de incarcare al acesteia (recipisa), descarcate din mesageria spatiului virtual creat pe site-ul ANAF.

        6. Pentru ȋnscrierea ca asigurat  la CASMB se completează formularul  DECLARAŢIE DE ÎNSCRIERE CA ASIGURAT LA CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.

 

Documentele se depun la biroul de specialitate din Sediul Băneasa, Șos. București - Ploiești nr. 7, sector 1, București.

 

       7. Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea sa într-o anumită categorie de asiguraţi.

Fișiere atașate

20200518_ANEXA 1 - cerer.pdf 20200518_ANEXA 2 - declaratie pe propria raspundere.pdf 20181106_ANEXA 3- imputernicire.docx 20200518_ANEXA 4 - declaratie venituri impozabile.pdf 20200518_ANEXA 5 - MODEL ADEVERINTA DE SALARIAT ORDIN 1549.pdf 20200518_ANEXA 6 - DECLARATIE DE INSCRIERE LA CASMB.pdf 20200518_adeverinta PNS.pdf