Platforma informatică prin care se primesc și procesează cererile de card european poate fi accesată la https://www.casmb.ro/atl_uploads_pf.php, pct. 7.

In contextul necesității de a limita răspândirea virusului COVID 19 la nivelul Municipiului București, recomandăm asiguraților, angajatorilor și instituțiilor/autorităților publice care ni se adresează, limitarea la maximul posibil a deplasărilor la sediul CASMB și utilizarea unor modalități de comunicare care nu presupun contactul direct cu angajații instituției noastre, respectiv, poștă, poșta electronică, fax, telefon.
Persoanele care se adresează CASMB și care, din motive obiective, nu au la dispoziție niciunul dintre mijloacele de comunicare anterior menționate, pot interacționa cu un număr minim de angajați ai instituției, prin intermediul unor ghișee speciale, localizate la parterul sediului CASMB. Personalul acestor ghișee va furniza, pe parcursul programului de lucru cu publicul, informații despre modalitatea de soluționare a următoarelor tipuri de activități de relații cu publicul:
• Depunere cereri/ridicare decizii de aprobare a achiziționării de dispozitive medicale
• Depunere cereri pentru eliberarea cardurilor europene/formularelor europene
• Validare calitate de asigurat
• Eliberare carduri naționale returnate de Poștă
• Eliberare adeverințe de înlocuire card național/adeverințe în caz de refuz al cardului national
• Casierie (plata contribuției pentru concedii și indemnizatii și a contravalorii formularelor tipizate destinate furnizorilor de servicii medicale, achitarea contravalorii cardului duplicat)
• Depunere dosare/ridicare aprobări pentru efectuarea examinării PET-CT, pompe de insulină și senzori de glicemie
• Depunere cereri pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizații de concedii medicale
• Încheiere contracte de asigurare pentru concedii medicale persoane fizice
• Registratură
Modul de lucru pe tipuri de activități poate fi consultat de către asigurați și angajatori – vezi/descarcă fișier aici.
 

Cardul european de asigurat

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este cardul european de asigurat?

           Cardul european de asigurat este documentul care confera titularului asigurat dreptul la prestatii medicale necesare in cadrul unei sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene
           Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 12 luni) in afara granitelor Romaniei si este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este conditionata de prezentarea acestuia, fiind suficienta prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.

 

Cine il poate detine?

           Pot beneficia de card european de asigurat toti cetatenii care au calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si fac dovada achitarii la zi a contributiei. 
           In situatia in care persoana care a obtinut un card nu indeplineste toate conditiile in baza carora s-a eliberat cardul pe toata perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contributiei de asigurari sociale de sanatate) si in aceasta perioada beneficiaza de servicii medicale in cadrul unei deplasari intr-un stat membru al Uniunii Europene, persoana in cauza va suporta contravaloarea acestor servicii. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate emitenta a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii institutiei din statul membru care a acordat serviciile si, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana in cauza.

 

Ce drepturi confera?

           Cardul european de asigurat confera dreptul de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei sederi temporare intr-un stat membru al UE, dar nu acopera situatia in care asiguratul se deplaseaza intr-un stat membru UE in scopul de a beneficia de tratament medical pentru afectiuni preexistente deplasarii. 
           Serviciile medicale acordate in statele membre UE, in baza cardului, sunt cele prevazute de legislatia fiecarui stat si nu trebuie sa depaseasca ceea ce este necesar din punct de vedere medical in timpul sederii temporare.

          Pentru informatii privind serviciile de care beneficiezi in baza Cardului European pe teritoriul UE/SEE, acceseaza aici:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=en&intPageId=1751

 

Cat costa?

           Incepand cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit.

 

Cat timp e valabil?

          Cardul este valabil 24 luni de la data eliberarii. Cu maxim o luna inainte de expirarea lui, se poate obtine unul nou urmand procedura normala.

 

Care este procedura de obtinere?      

 

 

 

1. Se completeaza si semneaza cererea de eliberare a cardului european de asigurat (descarca modelul mai jos - vezi rubrica fișiere atașate) exclusiv pentru solicitantii asigurati la CASMB

 

2. Se prezinta actul de identitate (BI/CI) in original si se depune o fotocopie a acestuia insotita de documentele doveditoare ale calitatii de asigurat dupa caz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

 

              În cazul în care datele din documentele doveditoare ale calității de asigurat (declarația unică, chitanțe de plată, adeverințe ș.a.) nu se regăsesc sau nu sunt actualizate în sistemul informatic, înaintea depunerii / înregistrării actelor pentru cardul european, solicitantul trebuie să prezinte respectivele documente la structura de specialitate a CASMB responsabilă cu verificarea calității de asigurat (etajul 1), în vederea actualizării bazei de date în conformitate cu conținutul documentelor

 

3. Se depun documentele si cererea la biroul de specialitate de la etajul 2 al sediului CASMB (link la http://www.casan.ro/casmb/page/sediul-baneasa.html). Programul de lucru cu publicul poate fi consultat aici: click

 

4. In termen de 7 zile lucratoare de la data depunerii documentelor de mai sus, cardul va fi emis si distribuit de Posta la adresa inscrisa pe cerere. In cazul documentelor transmise prin posta/curier, data depunerii se considera data la care acestea ajung la sediul Baneasa (data confirmarii de primire).

 

 
          

Studentii care urmeaza o forma de invatamant intr-un stat membru UE sau pe teritoriul SEE ori al Confederatiei Elvetiene se vor asigura in statul de resedinta, in conformitate cu art.11 alineatul (3) litera e) din Regulamentul nr.883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala. Pentru aceasta categorie de tineri nu se va elibera card european / formular S1/E 106.

 

NOTĂ 
 

În cazul în care pentru depunerea / ridicarea documentelor nu se prezintă beneficiarul direct, persoana împuternicită de către acesta va prezenta următoarele documente:

 

               - declarație pe proprie răspundere, dacă persoana împuternicită este rudă de gradul I (părinte / copil) cu beneficiarul

                 SAU

               - procură notarială, dacă persoana împuternicită nu este rudă de gradul I cu beneficiarul.

 

Persoanele salariate pot fi reprezentate de o terță persoană, care prezintă delegație în acest sens semnată și ștampilată de către angajator. 

 

Fișiere atașate

 

20210419_Cerere de card european de asigurat.docx

20181206_MODEL ADEVERINTA DE SALARIAT ORDIN 1549.docx