MODIFICĂRI LEGISLATIVE CONFORM OUG 10/2023

PERSOANE FIZICE ASIGURATE FACULTATIV PE BAZĂ DE CONTRACT DE ASIGURARE

 

Conform OUG 10/2023 se modifică următoarele aspecte privind contractul de asigurare la concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate:

 

Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) este condiţionat de plata unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare, potrivit art. 5 alin. (1), care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Cota de contribuţie prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează şi se achită de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru un venit stabilit potrivit alin. (1^1)

 

Venitul prevăzut la alin. (1) este venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (5) şi (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, care nu poate fi mai mic decât valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nu poate depăşi valoarea a de 3 ori a acestuia.

 

Metodologia de calcul privind determinarea mediei lunare a venitului înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, până la limita a 3 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.

 

Contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiate cu casele de asigurări de sănătate de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor în vigoare la data prezentei ordonanţe de urgenţă, şi care au venitul lunar asigurat mai mare decât venitul înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 170 alin. (1), art. 174 alin. (6) şi art. 180 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât valoarea a 3 salarii de bază minime brute pe ţară, pentru contractele de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de maternitate, se modifică prin acte adiţionale până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Modificările înscrise în actele adiţionale se realizează în termenul prevăzut la alin. (1), la notificarea caselor de asigurări de sănătate, sub sancţiunea încetării contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încheiate cu acestea.

 

Venitul lunar înscris în contractele prevăzute la alin. (1), precum şi contribuţia lunară calculată şi achitată asupra acestui venit, pentru perioada de până la termenul prevăzut la alin. (1), nu se modifică. Drepturile reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical eliberate până la termenul prevăzut la alin. (1) se acordă până la încetarea situaţiei care a determinat necesitatea eliberării respectivelor certificate medicale.

Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în cazul contractelor de asigurare aflate în derulare, care se modifică potrivit alin. (1), baza de calcul al indemnizaţiei pentru maternitate se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare.