În atenția medicilor prescriptori (medicii de familie) - Referitor la inițierea tratamentului cu Metformim de către medicii de familie, urmare a servicilor medicale preventive acordate la persoanele adulte, cu varsta de 18 ani si peste, care indeplinesc cel putin una din conditiile prevazute in Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru aprobat prin HG nr. 521/2023 – În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicul de familie va initia  tratamentul cu Metformim pentru pacientii din cadrul Programului de Diabet Zaharat  - in baza anumitor criterii.

 

Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 2023 din 18.03.2024, in conformitate cu prevederile Ordinului MS/CNAS nr 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, in cadrul serviciilor medicale preventive si profilactive prevazute in pachetul minimal de servicii medicale, respectiv pachetul de servicii de baza in asistenta medicala primara, pentru persoanele care nu prezinta simptome sugestive pentru diabet zaharat, cu varsta de 18 ani si peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat, se recomandă efectuarea glicemiei bazale (a jeun) sau efectuarea testului de toleranţă la glucoză per os (TTGO) sau a HBA1c, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, respectiv:

 

Ø  Nota: Pentru pacienţii care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii:

  1. Glicemie bazală (a jeun) cuprinsă în intervalul 110 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) şi/sau

  2. TTGO cuprins în intervalul 140 - 199 mg/dl (7,8 - 11 mmol/l) şi/sau

  3. HBA1c cuprinsă în intervalul 5,7 - 6,49%,

 

Medicul de familie va include pacientul în Programul Naţional de Diabet Zaharat (PNS 5) şi va iniţia tratamentul cu DCI Metforminum inclus în sublista C secţiunea C2, PNS 5 - Programul naţional de diabet zaharat - Subprogramul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în doză titrabilă de la 500 mg/zi până la 2000 mg/zi.

 

În acest sens, fata de cele mai sus mentionate – initierile in tratamentul diabetului zaharat de catre medicul de familie - pentru perioada 2023-2024- se aduce la cunostinta furnizorilor din asistenta medicala primara aflati in relatie contractuala cu CASMB necesitatea acordarii serviciilor medicale preventive prevazute la pct. 1.2.8 din pachetul minimal de servicii medicale, respevtiv pachetul de baza in asistenta medicala primara, si initierea tratamentului cu Metformim la asigurati si persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale in situatia in care cel putin una din conditiile prevazute in Nota de la pct. 1.2.8 este indeplinita.

 

În vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.