Vă informăm că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a fost semnat contractul cost-volum-rezultat încheiat cu deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă, pentru terapia cu SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM+VOXILAPREVIRUM (VOSEVI) destinat tratamentului hepatitei cronice C şi cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienţii adulţi cu infecţie cronică cu virusul hepatitic C (VHC) cu fibroză F0-F3 + pacienţi adulţi cu ciroză compensată - Child - Pugh A, trataţi anterior cu agenţi antivirali cu acţiune directă şi fără răspuns terapeutic, contract ce se va derula începând cu luna august 2023

 

Pe site-ul CNAS  au fost publicate informaţii referitoare la noul tratament fără interferon.

 

Pentru pacienţi la rubrica Informaţii pentru Asigurați secţiunea Medicamente subsecţiunea VOSEVI 2023 au fost publicate următoarele documente;

  1. Scrisoare către asigurat - Vosevi
  2. Declaraţia de consimţământ pentru tratament - Vosevi
  3. Angajament privind calitatea de asigurat - Vosevi
  4. Lista laboratoarelor partenere - Vosevi.

 

Pentru medicii curanţi la rubrica Informaţii pentru Furnizori, secţiunea Tratament fără Interferon, subsecţiunea VOSEVI 2023 au fost publicate următoarele documente:

  1. Scrisoare către medicul curant – Vosevi
  2. Declaraţia de consimţământ pentru tratament – Vosevi
  3. înştiinţare adulţi privind întreruperea tratamentului antiviral/imposibilitatea realizării evaluării rezultatului medical – Vosevi
  4. Fişa de evaluare rezultat medical – Vosevi
  5. Lista laboratoarelor partenere- Vosevi.

 

NOTĂ 

Precizăm că în SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru medicamentul Vosevi, valabile începând cu 01.08.2023, respectiv J05AP56.23-G4 şi J05AP56.23-G7.

În vederea prescrierii acestui medicament, furnizorii dc servicii medicale au obligaţia actualizării nomenclatoarelor SIUI. 

 

 Cu privire la noul contract cost volum rezultat facem următoarele precizări : 

1. Pacientul adult îşi poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii din specialitatea gastroenterologie sau boli infecţioase aflaţi în relaţie contractuală cu una din următoarele case de asigurări de sănătate: Bacău,Bucureşti, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş şi CASAOPSNAJ.

 

2. Potrivit prevederilor contractuale, deţinătorul de APP cu care s-a încheiat contractul cost volum rezultat, prin reprezentantul său legal, susţine următoarele examinări paraclinice de diagnosticare şi monitorizare prognostică

 

Medicament

Tip investigaţii paraclinice susţinute pentru categoriile de pacienţi eligibili cărora li se adresează medicamentul

Tip document pus Ia dispoziţia medicului curant prin reprezentantul DAPP sau altă entitate autorizată de DAPP, prin companii partenere

Vosevi

Valoarea cantitativă ARN-VHC la iniţierea tratamentului, dacă rezultatul viremiei anterioare a pacientului este mai veche de 6 luni faţă de momentul evaluării în vederea iniţierii tratamentului sau dacă medicul curant consideră că este necesar

Valoarea cantitativă ARN-VHC la 12 săptămâni de la finalizarea tratamentului.

Buletine de testare standard, înseriate şi numerotate, format din 2 exemplare pretipărite autocopiate de culori diferite (alb,  verde) care vor fi distribuite după cum urmează: 1 exemplar (alb) rămâne la medicul curant (prescriptor) şi 1 exemplar (verde) care va fi înmânat pacientului şi care va rămâne la laboratorul partener

 

Determinările cantitative ARN-VHC se vor efectua în laboratoarele autorizate şi evaluate conform dispoziţiilor legale, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi nominalizate în documentul „Lista laboratoarelor partenere – Vosevi”

 

3. Durata tratamentului este de 12 săptămâni iar viremia de la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului, pentru pacienţii care au parcurs întreg ciclul de tratament, se va efectua obligatoriu în intervalul ziua 169 - ziua 199 de la începerea tratamentului. Această viremie nu poate fi efectuată anterior sau ulterior acestui interval deoarece nu va reflecta cu adevărat rezultatul acestui tratament.

 

4.Responsabilitatea evaluării rezultatului medical, respectiv a întreruperilor de tratament, revine medicul curant al pacientului.

 

5. Eliberarea tratamentului se va face de către farmaciile (care au încheiat act adiţional la contractul de furnizare de medicamente cu si fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu) aflate în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract şi medicul curant (prescriptor) al pacientului care a fost inclus în tratament,