Prin Ordinul preşedintelui Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  nr.  615  din  19.07.2023 publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 696 şi  696  bis din  28.07.2023  a  fost modificată anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141 /2017 privind  aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**J Q şi (**)1/J în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigura/ii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătateprecum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătateaprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, respectiv:

 

 

În acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenfei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 2022cu modificările şi completările ulterioare, în secţiunea "informaţii pentru furnizori-formulare  şi  machete", au fost publicate formularele specifice menţionate mai sus în fişierul cu denumirea "Formulare specifice Ordin 615_2023".

 

În acord cu prevederile Ordinului mai sus menţionat, în PIAS:

     

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.