În atenția medicilor prescriptori - Referitor la formulare specifice – În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate.

 

Prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 163 din 14.03.2023 a fost modificată și completată anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, respectiv:

► au fost introduse cinci noi formulare specifice pentru medicamentele:

 

     In vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI.

 

       In acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art.17 din anexa 36 la Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completarile ulterioare, în secțiunea „informații pentru furnizori – medicamente - formulare și machete”, au fost publicate formulare specifice mai sus menționate și au fost actualizate un număr de patru formulare în fisierul cu denumirea „Formulare specifice Ordin 163_2023”. Ordinul președintelui CNAS nr. 163/2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.231 și 231 bis din 21.03.2021.