Prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 512 din 02.08.2022 a fost modificată Anexa 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

-   au fost actualizate 3 formulare specifice pentru medicamentele cu DCI-urile:

 

Cod formular specific

DCI/afecţiune

B02BX04

Romiplostinum - trombocitopenie imună primară

L01XC19

Blinatumornabum - Leucemie acută limfoblastică

L01XC24

Daratumumabum - mielom multiplu


în acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art. 17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022, cu modificările şi completările ulterioare, în secţiunea "informaţii pentru rumizori-formulare şi machete", au fost publicate formularele specifice: B02BX04, L01XC19, L01XC24 în fişierul cu denumirea "Formulare specifice Ordin 512_2022". - Pentru Fornulare și machete  accesați link-ul  https://cnas.ro/formulare-specifice/

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 512/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr, 786 /09.08.2022.

 

Totodată vă aducem la cunoştinţă că a fost introdusă în PIAS o schemă terapeutică nouă aferentă formularelor actualizate, şi anume: L01XC24.3 (Daratumumabum în asociere cu Pomalidomidum), conform Ordinului preşedintelui CNAS nr, 512/02.08.2022.

 

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a-şi actualiza nomenclatoarele din SIUI.