În atenția medicilor prescriptori - Referitor la formulare specifice În conformitate cu prevederile legale în vigoare medicii prescriptori au obligația de a respecta schemele terapeutice stabilite prin protocoale terapeutice ce constituie baza de prescriere și monitorizare a medicamentelor care se acordă asiguraților pe bază de prescripție medicală în sistemul asigurărilor de sănătate.

 

Prin Ordinul președintelui CNAS nr.452 din 05.07.2022 a fost modificată si completată Anexa 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1ß în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fară contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzatoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologie de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 

 

În acest sens, pe site-ul CNAS, în conformitate cu prevederile art.17 din anexa 36 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănatate nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare, în secțiunea „informatii pentru furnizori-formulare și machete”, au fost publicate formularele specifice: L01XE10A, B02BX05, L01XE10 – TNE, L01XE26, B06AC05, L01XC31.2 și L01XC32.5, în fișierul cu denumirea „Formulare specifice Ordin nr.452/2022”.

 

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea I, nr.697 și 697 bis/12.07.2022..

 

Totodată vă aducem la cunoștință că au fost introduse în PIAS atât schemele terapeutice aferente formularelor aprobate prin Ordinul președintelui CNAS nr. 452/05.07.2022.

 

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligația de a-și actualiza nomenclatoarele din SIUI