Vă informăm că la data de 31 mai 2021 încetează contractul cost-volum-rezultat încheiat între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă, pentru terapia cu SOFOSBUVIRUM + VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM (VOSEVI) destinat tratamentului hepatitei cronice C şi cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienţii adulţi cu infecţie cronică cu virusul hepatitic C (VHC) cu fîbroză F0-F3 + pacienţi adulţi cu ciroză compensată - Child - Pugh A, trataţi anterior cu agenţi antivirali cu acţiune directă şi fără răspuns terapeutic.

Astfel, până la data de 31 mai 2021 inclusiv, pacienţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în protocolul terapeutic J05AP56 aprobat prin Ordinul ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ur. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot iniţia terapia cu SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM+VOXILAPREVIRUM (VOSEVI).

Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanţi dar pentru care nu s-a emis prima prescripţie medicală până în data de 31 mai 2021 cu medicamentul Vosevi precum şi cele aferente dosarelor în lucru la data de 31 mai 2021 îşi păstrează valabilitatea 6 luni de la data efectuării lor şi pot fi utilizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în vederea iniţierii terapiei pe noul contract cost - volum - rezultat aferent acestui medicament. Medicul curant (prescriptor) poate iniţia tratamentul, poate completa Formularul specific şi prescrie reţetă şi în baza acestor documente.