Vă informăm că au fost prelungite prin acte adiţionale contractele cost-volum-rezultat încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, pentru terapia cu medicamente eu acţiune antivirală directă (interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C şi cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru:

         Astfel, pană la data de 30 iunie 202 i inclusiv, categoriile dc pacienţi menţionate mai sus care îndeplinesc criteriile dc eligibilitate prevăzute în protocolul terapeutic J05AP aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denurniriilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul ds asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. republicată, cu modificările și completările ulterioara, pot iniţia terapia cu medicamentele fără interferon. - descarcă fișier pdf