Vă informăm că începând cu luna mai 2024 intră în vigoare contractele cost-volum-rezultat încheiate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă, pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă (interferon-free)  destinate tratamentului hepatitei cronice C şi cirozei hepatice C pentru:

-           pacienţii adulţi, naivi sau experimentaţi la tratamentul cu interferon

-           pacienţii copii și adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 3 şi <18 ani, naivi sau experimentaţi la tratamentul cu interferon.

Pentru o bună informare atât a pacienţilor cât şi a medicilor curanţi pe site-ul CNAS au fost publicate informaţii referitoare la noile tratamente fără interferon.

Pentru pacienţi la rubrica Informaţii pentru Asiguraţi, secţiunea Medicamente, subsecţiunea 2024 Tratament fără interferon - asigurați  au fost publicate următoarele documente:

 1. Scrisoare către asigurat
 2. Declaraţia de consimţământ pentru tratament
 3. Angajament privind calitatea de asigurat – pacienţi adulţi
 4. Lista laboratoarelor partenere.

Pentru medicii curanţi la rubrica Informaţii pentru Furnizori, secţiunea Tratament fără interferon 2024 au fost publicate următoarele documente:

 1. Scrisoare către medicul curant
 2. Declaraţia de consimţământ pentru tratament
 3. Fişa de evaluare rezultat medical 2024
 4. Înştiinţare privind întreruperea tratamentului antiviral/imposibilitatea realizării evaluării rezultatului medical 2024

 

NOTĂ

Precizăm că în SIUI au fost create noile scheme de tratament pentru  medicamentele cu acțiune antivirală directă, respectiv :

 

J05AP.24-G4-E și J05AP.24-G7-E (pentru Epclusa)

J05AP.24-G4-M și J05AP.24-G7-M (pentru Maviret)

 

În vederea prescrierii acestor medicamente, furnizorii de servicii medicale au obligaţia actualizării nomenclatoarelor SIUI.

 

 

Cu privire la noile contracte cost volum rezultat facem următoarele precizări:

 

 1. Pacientul adult îşi poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii din specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase aflaţi în relație contractuală cu una din următoarele case de asigurări de sănătate: Arad, Argeș, Braşov,  Bucureşti, Bacău, Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Vaslui, Satu Mare, Mureş, Timiş, CASAOPSNAJ.
 2. Pacientul copil sau adolescent cu vârsta cuprinsă între 3 şi <18 ani prin apartținatorul sau reprezentantul legal va alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii pediatri cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii gastroenterologi pediatri și medicii din specialitatea boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu una din următoarele case de asigurări de sănătate: Arad, Argeș, Braşov,  Bucureşti, Bacău, Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Vaslui, Satu Mare, Mureş, Timiş, CASAOPSNAJ.
 3.  În cazul pacienţilor  cu infecţie VHC posttransplant hepatic, monitorizarea pacientului se va face de medicul prescriptor împreună cu medicul curant din centrul care se ocupă de monitorizarea post-transplant.
 4. Determinările cantitative ARN-VHC şi a gradului de fibroză hepatică (după caz) necesare pentru inițierea tratamentului se vor realiza în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2023 a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate cu modificările și completările ulterioare,  Anexa 22, Capitolul I,  B.4.1. " Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii şi pentru care în vederea decontării se închide fişa de spitalizare de zi (FSZ) după terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizării serviciului medical. "
 5. Potrivit prevederilor contractuale, deţinătorii de APP cu care s-au incheiat contractele cost volum rezultat,  prin reprezentanţii săi legali, susţin următoarele examinări paraclinice de diagnosticare şi monitorizare prognostică:

 

Medicament/schema terapeutică[1]

Tip investigaţii paraclinice susţinute pentru toate categoriile de pacienţi eligibili cărora li se adresează medicamentul/schema terapeutică

Tip document pus la dispoziţia medicului curant prin reprezentantul DAPP

EPCLUSA

Valoarea cantitativa ARN-VHC la inițierea tratamentului;

Valoarea cantitativă ARN-VHC la 12  săptămâni de la finalizarea tratamentului.

Stabilirea gradului de fibroză hepatică (Fibromax)-doar in cazurile justificate și ca urmare a solicitarilor exprese ale medicilor curanți (prescriptori)

buletinele de testare standard, înseriate și numerotate, format din 2 exemplare pretipărite autocopiate de culori diferite (alb, verde) care vor fi distribuite după cum urmează: 1 exemplar (alb) rămâne la medicul curant (prescriptor) și 1 exemplar (verde) care va fi înmânat pacientului și care va rămâne la laboratorul partener

MAVIRET

Valoarea cantitativa ARN-VHC la 12  săptămâni de la finalizarea tratamentului.

Stabilirea gradului de fibroză hepatică (Fibromax) şi determinarea valorii cantitative ARN-VHC la inițierea tratamentului, doar in situația în care, pentru includerea în tratamentul cu MAVIRET, pacienții eligibili nu pot beneficia de plata din FNUASS a serviciului de spitalizare de zi pentru diagnosticarea pacienților cu hepatită virală cronică de tip C, conform prevederilor legale în vigoare

vouchere înseriate şi numerotate.

 

 

Determinările cantitative ARN-VHC se vor efectua în laboratoarele autorizate şi evaluate conform dispoziţiilor legale, aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate şi nominalizate în documentul „ Lista laboratoarelor partenere”. Acest document este publicat pe site-ul CNAS la rubrica Informaţii pentru Asiguraţi, secţiunea Medicamente, subsecţiunea 2024 Tratament fără interferon - asigurați.

 

 1. În cazul tratamentului cu o durată de 8 săptămâni, viremia de la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului se va efectua obligatoriu în intervalul ziua 141 - ziua 171 de la începerea tratamentului. Această viremie nu poate fi efectuată anterior sau ulterior acestui interval deoarece nu va reflecta cu adevărat rezultatul acestui tratament.
 2. În cazul tratamentului cu o durată de 12 săptămâni, viremia de la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului se va efectua obligatoriu în intervalul ziua 169 - ziua 199 de la începerea tratamentului. Această viremie nu poate fi efectuată anterior sau ulterior acestui interval deoarece nu va reflecta cu adevărat rezultatul acestui tratament.
 3. În cazul tratamentului cu o durată de 16 săptămâni, viremia de la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului se va efectua obligatoriu în intervalul ziua 196 - ziua 226 de la începerea tratamentului. Această viremie nu poate fi efectuată anterior sau ulterior acestui interval deoarece nu va reflecta cu adevărat rezultatul acestui tratament.
 4. În cazul tratamentului cu o durată de 24 săptămâni, viremia de la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului se va efectua obligatoriu în intervalul ziua 253 - ziua 283 de la începerea tratamentului. Această viremie nu poate fi efectuată anterior sau ulterior acestui interval deoarece nu va reflecta cu adevărat rezultatul acestui tratament.
 5. Precizăm că ziua 1 a primei administrări este prima zi în care pacientul şi-a administrat medicamentele, nu ziua în care s-a prescris prima reţetă.
 6. La controlul lunar şi la sfârşitul tratamentului, pacientul trebuie să prezinte medicului curant flaconul gol al medicamentului, prin aceasta pacientul îşi asumă şi totodată confirmă faptul că a luat în proportie de 100% medicamentul prescris.
 7. Eliberarea tratamentului se va face de către farmaciile  aflate în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract şi medicul curant (prescriptor) al pacientului care a fost inclus în tratament.
 8. Casele de asigurări de sănătate vor afişa pe site-ul propriu, la loc vizibil, lista farmaciilor care pot elibera aceste medicamente.
 9. Procedura de lucru privind evaluarea rezultatului medical, fluxul informaţiilor CNAS-CAS-furnizori de medicamente pentru decontarea valorii consumului de medicamente ce fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat va fi transmisă ulterior acestei informări.
 

[1] Listate in ordine alfabetica

 

Fișiere atașate

20250515_adresa informare IFN FREE.pdf